Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Interpellatie einduur standplaats marktkramers

inzake einduur standplaatsmarktkramers: "De marktkramers kunnen hun standplaats op de woensdagmarkt innemen tussen 06.00u en 13.30u. Helaas wordt dit door bepaalde marktkramers die op de Appelmarkt staan zelden toegepast. Vooral het niet respecteren van het einduur geeft aanleiding tot verkeersproblemen. Is dit probleem bij het stadsbestuur bekend? Zo ja, zijn er al maatregelen getroffen om dit voorkomen?"

Schepen Celine Mouton:

"Het euvel is gekend, en we proberen het op te lossen. Het gaat om één bepaald marktkraam, dat intussen is overgenomen. Het was een tijdje beter... Ik heb al gesproken met een aantal buurtbewoners. We hebben al aangegeven dat een marktabonnement kan worden opgezegd, maar er is een vernieuwing voorzien in het marktreglement dat ons meer mogelijkheden geeft om verschuivingen te kunnen doen, om de problemen aan die verkeersader weg te nemen. "

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Interpellatie fietsbrug Suikersite - binnenstad

Dirk Kesteloot, gemeenteraadslid N-VA: "inzake ontwerp fietsbrug Suikersite-binnenstad: "In de gemeenteraad van 22 augustus 2016 werd een samenwerkingsovereenkomst inzake de bouw van een fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van het sluizencomplex goedgekeurd. Hierin staat:

- dat de aanleg van een nieuwe fiets- en voetgangersbrug de verkeersveiligheid voor de zwakke weggebruiker zal verhogen.

- ook in het GRUP 'Zuidburgweg' is er sprake van veiligheid: hierin wordt vermeld dat er een publieke fiets- en voetgangersverbinding gerealiseerd moet worden van minimum 3 meter breed, alsook een bouwvrije zichtrelatie tussen de Zuidburgweg en de Vaartstraat van gemiddeld 30 meter breed. In deze bouwvrije strook kan wegenis voor traag verkeer aangelegd worden maar doorgaand motorverkeer in dit traject is niet mogelijk.

- in het PRUP Suikerfabriek wordt een netwerk van functionele en recreatieve fiets- en wandelpaden vooropgesteld die moet zorgen voor een goede toegankelijkheid tussen de stationsbuurt en omgeving. Cruciaal nieuw onderdeel van dit netwerk is de te creëren as tussen de jachthaven, de Suikerwijk en Furnevent.

Met andere woorden: al deze voorwaarden moeten de veiligheid van de zwakke weggebruiker verhogen en dit kan enkel gegarandeerd worden door een overbrugging vanaf de assistentiewoningen 'Zuidburg' tot de Sasstraat/Kaaiplaats.

Volgens een verslag van 4 mei 2018 van architect Guy Mouton is er geen sprake meer van zo'n totale overbrugging maar enkel nog van een brug over de Lovaart.

Daarom: graag een voorstelling met uitleg over het ontwerp van de fietsbrug (volgens architect Guy Mouton) die de Suikersite met de binnenstad verbindt. In het begin werd er gesproken over een overbrugging vanaf de assistentiewoningen 'Zuidburg' tot de Sasstraat/Kaaiplaats. Hoe komt het dat er hiervan geen sprake meer is? Wat is het resultaat van de bespreking in de PROMORA? Komt er een brugconstructie boven de gewestweg?"

Schepen Pascal Sticker (VeurnePlus): "Dat is al op de vorige gemeenteraad ter sprake gekomen. We zijn er vooral bekommerd om de verkeersveiligheid en willen ook de parameters van Wegen en Verkeer kennen. Het resultaat van de vergadering zullen wij u op tijd meedelen. De brug moet en zal er komen, in welke hoedanigheid ook.Wat PROMORA betreft: het dossier moet nog eerst voorkomen voor de deputatie, maar er is goede hoop om een tracé-erkenning te krijgen."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Principieel akkoord voor aanlegging fietspad en riolering N35 De Panne – Koksijde - Veurne

Schepen Jan Verfaillie: "Gemeentebestuur De Panne, Zeelaan, 8660 De Panne, is de aanbestedende overheid, voor De Panne, Koksijde en Veurne.

Ontwerpbureau Plantec uit Oostende stelde de plannen en raming in het kader van de opdracht 'Aanleggen van een fietspad en riolering N35 De Panne - Koksijde - Veurne' op.

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 6.728.132,25 EUR excl. btw of 8.141.040,02 EUR incl. 21% btw (Btw medecontractant), waarvan 72.211,81 EUR excl. btw of 87.376,29 EUR incl. 21% btw (Btw medecontractant) voor de stad Veurne.

We vragen uitdrukkelijk aan de gemeente De Panne goedkeuring te geven om de omgevingsvergunning aan te vragen. Dit is een hele belangrijke beslissing voor deze gemeenteraad. Dit dossier heeft zo'n 20 jaar aangesleept. Ik denk dat collega Vetters vanuit zijn vorige functie daar nog aan heeft meegewerkt. Er kunnen wel een aantal procedures samenlopen, maar ik hoop dat de eerste spadesteek in 2019 of 2020 kan worden gegeven. Er is hierover al meermaals gealludeerd door collega's van N-VA. Deze beslissing is zeker 10 jaar te laat genomen, maar er waren een aantal complicaties geweest."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Samenwerkingsovereenkomst Participatieproject Vlaamse Meesters in situ 2019

Schepen Celine Mouton (VeurnePlus):

"De dienst Cultuur & Toerisme wenst volgend jaar in te stappen op het hefboomproject 'Vlaamse Meesters in Situ', gesubsidieerd door Toerisme Vlaanderen. Dit is een project met een internationale promotie in het teken van Vlaamse Meesters. De dienst Cultuur & Toerisme wenst een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met VZW Openbaar Kunstbezit Vlaanderen voor de deelname aan het project en werkt daarnaast een toeristisch product uit rond Vigor Boucquet.

De samenwerkingsovereenkomst met VZW Openbaar Kunstbezit Vlaanderen wordt geraamd op een bedrag van 15.000 EUR BTW incl. De uitwerkingskosten voor het toeristisch product (Fietskaart & Escape room) worden geraamd op 10.000 EUR BTW incl.

De geraamde som van 25.000 EUR dient beschikbaar gesteld te worden als exploitatiebudget in 2019. De inkomsten kunnen gegenereerd worden uit de escape room."

Marieke Stubbe (N-VA): "Concreet: hoe zien jullie dan de bemanning van de kerk?"

Celine Mouton: "Daarvoor zullen we onze vrijwilligers inzetten. Wanneer er kerkdiensten zijn, moet er overlegd worden."

Mario Haelewyck: "Werd de cultuurraad geconsulteerd, want dat zie ik nergens staan? Dat is toch wel jammer dan."

Celine Mouton: "De invalshoek kwam van Toerisme Vlaanderen, maar dat kunnen we nog altijd voorleggen. Ik denk dat het voor hen meer over de inhoud gaat."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Huishoudelijk reglement buitenschoolse kinderopvang Benjamien

Schepen Nathalie Delva: "Het huidig huishoudelijk reglement van de buitenschoolse kinderopvang werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 28 januari 2013 en diende geüpdatet te worden aan de hedendaagse noden.

Wat verandert er:

  • Vanaf september wordt er gewerkt met inschrijfmomenten waarop ouders uitgenodigd worden voor een intakegesprek - tijdens dit inschrijvingsmoment wordt voor elk kind een inlichtingenfiche en schriftelijke overeenkomst opgemaakt en het huishoudelijk reglement wordt toegelicht.
  • Het reglement werd aangepast in functie van de GDPR wetgeving.
  • Er wordt geopteerd om huiswerk pas vanaf 17.00 uur te laten maken, zodat de kinderen zich eerst wat kunnen ontspannen na een drukke schooldag."
Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Reglement inzake werkelijke verblijfplaats gezinnen op grondgebied Veurne

Burgemeester Peter Roose: "Het gaat om een oud reglement dat een beetje herschreven is, maar de bottomline is dezelfde. Enkel, wanneer de wijkagent op controle gaat om een summiere controle te doen van de woning zelf. Dan kan dit dossier worden doorgestuurd naar de woonwinkel. Zo kan de kwaliteit van de woonnormen worden beoordeeld. Dat moet zorgen voor een vlottere informatie-uitwisseling."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Opvolging rapportage over het organisatiebeheersysteem

Burgemeester Peter Roose: "De gemeenteraad keurde op 22 februari 2016 het algemeen kader 2016-2019 van het organisatiebeheersysteem goed. In dit algemeen kader werd geopteerd om te focussen op de prioritaire risico's waarmee de organisatie geconfronteerd wordt, evenals werden een aantal interne doelstellingen en acties bepaald die binnen dit kader zouden moeten gerealiseerd worden.

Het managementteam volgde regelmatig de verbeteracties en risico's in het algemeen kader 2016­-2019 van het organisatiebeheersysteem op.

De gemeentesecretaris rapporteert jaarlijks over het intern controlesysteem rapporteert aan het college van burgemeester en schepenen en aan de gemeenteraad."

Stand van zaken:

26/10/2016

De cultuurdienst heeft een formulier opgemaakt om te peilen naar de tevredenheid van de verhuur OC's bij gebruikers. Dit formulier werd achteraf na gebruik van een lokaal opgestuurd naar de gebruiker om te peilen naar tevredenheid.

De dienst toerisme heeft een mail verstuurd i.v.m. Historisch Veurne.

14/06/2017

In het voorjaar 2017 werd gepeild naar de tevredenheid bij de personeelsleden. Deze resultaten werden besproken in het BOC personeel op 12/6/2017.

De resultaten van de personeelstevredenheidsenquête worden in het personeelsblaadje van juni bekend gemaakt voor het personeel.

Zie ook advies MAT 6 februari 2017: voorgesteld wordt om een zelfevaluatie ofte stakeholdersanalyse via een burgerpeiling bij onze klanten (o.a. gebruikers bibliotheek, BKO, deelgemeenten) te organiseren in 2018-2019, dit om de behoeften van onze klanten in de toekomst te kunnen detecteren.

5/03/2018 Er zal geen stakeholdersanalyse georganiseerd worden in 2018. Het MAT geeft aandacht aan de suggestienota.

14/06/2018 Het managementteam maakt momenteel dienstoverschrijdend een interne omgevingsanalyse op, i.s.m. de diverse diensten. In september 2017 werd een nieuw extern digitaal communicatiekanaal Veurne App opgericht waar burgers en toeristen via de meldingskaart ook meldingen kunnen doorgeven (naast de toepassingen nieuwsberichten, afvalkalender, agenda, enz. in deze app). De onmoetingscentra en de gebruikers van Historisch Veurne werden via een enquête direct bevraagd.

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Aansluiting GLS Steenkerke bij vrij ondersteuningsnetwerk

Schepen Nathalie Delva (CD&V): Bij beslissing van de gemeenteraad van 27 maart 2018 werd de gemeentelijke lagere school Steenkerke aangesloten bij het 'openbaar' ondersteuningsnetwerk.

Door de invoering van het regionaal ondersteuningsnetwerk in het basis- en secundair onderwijs, ontvangt het buitengewoon onderwijs vanuit het openbaar ondersteuningsnetwerk personeelsomkadering onder de vorm van begeleidende eenheden, lestijden, lesuren en uren paramedici op basis van de aangesloten scholen voor gewoon onderwijs. Om hierop aanspraak te maken, moet de GLS Steenkerke aangesloten zijn bij een regionaal ondersteuningsnetwerk.

De gemeenteraad besliste vorig schooljaar om de gemeentelijke lagere school van Steenkerke voor het schooljaar 2017-2018 aan te sluiten bij het ondersteuningsnetwerk vanuit het buitengewoon onderwijs Veurne, met name het Brugje. Het schoolteam en de schoolraad van de gemeentelijke lagere school zijn vragende partij om voor het schooljaar 2018-2019 opnieuw aan te sluiten bij dit netwerk."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Overzicht verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de gemeente deelneemt

Voorzitter Jef Goens noemt ze op:

- Woonmaatschappij IJzer en Zee

- Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap Veurne - Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten - OVSG

- Gemeentelijke Holding N.V. in vereffening

- Vzw Vereniging voor Openbaar Groen

- Regionaal Landschap IJzer en Polder

- Stuurgroep Landinrichtingsproject De Westhoek - Bekken van de IJzer

- Stuurgroep waterschap Veurne-Ambacht - Westkustpolder

- Regionaal Sociaal Verhuurkantoor Veurne-Diksmuide

- Vzw Bakkerijmuseum

- Vzw Dierenasiel Ganzenweide

- RESOC Westhoek

- Erkend Regionaal Samenwerkingsverband West-Vlaanderen

- Vzw Cevi

- Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn

- Vzw Open School

- Vzw Lokaal Gezondheidsoverleg Oostende-Ieper-Veurne-Diksmuide

- Westtoer

- Westhoekacademie Koksijde

- Dienstverlenende vereniging Westhoek

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Overzicht intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan gemeente deel uitmaakt

Voorzitter Jef Goens: "Elk jaar maken we een overzicht over de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt, en dat zijn:

- Eandis Assets

- FIGGA (stopgezet peri 1 april 2018)

- Zefier cvba (opgericht per 1 april 2018)

- IWVA

- WVI

- IVVO

- Interlokale vereniging Westhoekpersoneel

- Woonwinkel West

- Projectvereniging Achthoek

- Westhoekoverleg"

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Warmtenet of stookplaatsen op Suikersite?

Dirk Kesteloot (N-Va): "Hoe zit het met de doelstellingen van het burgemeestersconvenant? Is er al iets geweten of er wordt gewerkt met een warmtenet of een centrale stookplaats op de Suikersite."

Burgemeester Peter Roose: "Die hebben niet te maken met de WVI. Pas wanneer het financieel haalbaar is om te werken met een warmtenet, zal dit gebeuren. Dat wordt ook bekeken door een studiebureau. Er moet dan ook een garantie zijn om voldoende warm water te kunnen voorzien binnen het terrein. In de kelders zullen stookplaatsen voorzien worden met voorziening om eventueel later over te schakelen"

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Toelichting bij de werking van WVI

Nadine Vandaele werd aangeduid als beheerder door de algemene vergadering van de WVI. Jaarlijks wordt aan de bestuurder gevraagd een toelichting te geven bij het beleid van de WVI en licht toe:

RUP Bulskamp: voorontwerp - is momenteel in onderzoek

Burgemeestersconvenant van Zee tot Ijzer: actieplan goedgekeurd door Europa

Beheerplan voor de Westkustpolders: rapportage

Industrieterrein II: uitverkocht - voorlopige oplevering

Suikerfabriek

RUP Suikerfabriek uitbreiding: ontwerp - ontheffing plan-MER verkregen

Suikerfabriek Veurne: Europees project SLIC | duurzame verlichting

Suikerfabriek: regionaal bedrijventerrein: grondverzet gestart - verkoop opgestart

Suikerpark Veurne: ION

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Toelichting bij de werking van Eandis

Jan Verfaillie: "wat betreft opwekken van duurzame energie bereiken wij het dubbele van de gemiddelde Vlaamse gemeente. Dit heeft ook te maken met het open karakter, wat het makkelijker maakt om zonnepanelen aan te leggen dan in een grootstad. We zijn dus goed bezig."

Maria Haelewyck: "Zijn er concrete plannen om het aandeel ledverlichting te laten stijgen?"

Jan Verfaillie: "Eandis stelt 2 mogelijkheden voor, om bepaalde straten/wijken volgens hun planning aan te passen met een financieel kostenplaatje voor de gemeente. Wij kiezen voor de andere mogelijkheid om systematisch de oude verlichting te vervangen, straat per straat, wijk per wijk..."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Het financiële plaatje klopt, maar de poltieke beslissingen blijven achterwege

Wouter Vanlouwe (N-VA): "De schepen is weer euforisch aan het worden. Het financiële plaatje klopt wel, maar of de politieke keuze even efficiënt gebeuren, is de vraag. De Proostdijk is een beslissing die al in 2015 moest worden uitgevoerd. Daarvan zien we vandaag nougabollen... We weten niet eens wat vandaag de toestand ervan is. Een correcte beslissing is genomen in het AGB, maar ik hoop dat de verkoper geen verwijlintresten zal aanrekenen, want dan zijn we wel serieus 'gejost'. De afwerking van de Vaubansite, de doortocht van de dorpen in uitvoering... als een aantal plastic bakken daarvoor staan... De politieke beslissingen blijven dus serieus achterwege... Gelukkig hebben we een serieuze financieel beheerder. Dit zijn een aantal uitsmijtertjes om te zeggen dat we nog niet helemaal tevreden zijn."

Jan Verfaillie: "Ik voel mij hier niet specifiek aangesproken aangezien het hier om een aantal dossiers van het AGB gaat."

Burgemeester Peter Roose (VeurnePlus): "Er zijn inderdaad een aantal projecten die nog niet finaal beëindigd zijn, maar de lijst met wel gerealiseerde projecten is wel veel langer. Denk aan de sporthal, de nieuwe wegen die aangelegd zijn in Bulskamp... We zetten niet alleen in op investeringen, maar ook op andere zaken. Wat de Voetbalstraat betreft: beide partners zijn bezig met de uitvoering van heet project, er zijn fietspadprojecten die moeilijk zijn qua rioleringswerken waarvoor we op subsidies wachten, die u zelfs niet heeft opgenoemd. Ik versta dat u niet helemaal blij bent, maar ik hoop dat u dan toch een beetje blij bent."

Mario Haelewyck: "Ik zie dat de inspanning qua investering in de binnenstad als werkingssubsidie 2017 in de winkelkern zeer mager is. Er werd slechts 5625 euro werkingssubsidie uitgegeven in 2017 voor handel en middenstand"

Burgemeester Peter Roose: "Ik denk dat we in 2013 een beleidsnota hebben opgemaakt waar we naartoe willen met het winkelkernbeleid en winkelkerngebied. Daaraan hebben we een subsidies gekoppeld en het reglement aangepast ivm. renovatie, het starten van nieuwe niches, om nieuwe winkels van buiten het kerngebied naar het kerngebied te brengen. We staan op nummer 2 met het grootste aantal winkelvloeroppervlakte van gans West-Vlaanderen. Wat de leegstandcijfers betreft: het aantal winkels is er niet op achteruitgegaan. We hebben alle punten van de beleidsnota uitgevoerd, maar het kan nog altijd beter. Toch kampen wij niet met de problemen die ze elders in kleinstedelijke gebieden kennen. Er zijn zeker nog genoeg uitdagingen om ons winkelkerngebied te versterken."

Mario Haelewyck: "Het gaat zeker goed met de kleinhandel in Veurne, maar ik wil benadrukken dat dit niet louter afhangt van subsidies."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

Agendapunt 1. Jaarrekening 2017 en kwijtschelding doorgeefleningen AGB

Jan Verfaillie (schepen financiën CD&V): "Ik dank de financiële directeur en zijn team voor het vele werk, om de prioriteiten te bepalen. Het budget is een weergave van wat we willen realiseren. Zijn de realisaties met het budget ook echt verwezenlijkt... 2015 en 2016 waren uitzonderlijk door de dividenden. Belangrijk is ook dat we in 2017 heel veel hebben geïnvesteerd, bijna 12 mio euro. Dit betekent 1000 euro per inwoner voor Veurne! Dat zijn cijfers om 'u' tegen te zeggen. De autofinancieringsmarge blijft vrij constant en vrij stabiel over de jaren heen. Dit betekent dat we deze legislatuur, zeker wat 2017 betreft, we de stad kunnen doorgeven in een vrij rooskleurige toestand aan de volgende legislatuur. De ontvangsten zijn wat tegengevallen: 20 mio hebben we kunnen innen, dat was deels te wijten aan inkomsten die niet zijn binnengekomen. 50 % van de begroting exploitatie-ontvangsten gaat naar personeel, De investeringsrekening gaat over infrastructuur met onder meer wegeniswerken, veiligheid, de sporthal. De balans is voor een stuk een virtuele rekening. Die balans is gedaald met 3,9 mio euro."

Myriam Van den Putte
door Myriam Van den Putte

De gemeenteraad is gestart

Streamovations komt testen of de nieuwe software werkt.