Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Nieuwe politiepost aan station verdeelt de meningen

De verhuizing van de politiepost richting station komt ter sprake. "Die is niet nodig voor ons", zegt Brecht Vermeulen (N-VA). "Weinig uitnodigend, toegang aan de zijkant en weg uit het centrum. En hoe zal daar kunnen geparkeerd worden voor bezoekers?"

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang): "Dit is een dossier van gemiste kansen en verkeerde keuzes. De inplanting zorgt ervoor dat het kantoor op de Botermarkt sluit. Spijtig. Uiteraard is het niet slecht dat er in het stationsgebouw een politiepost komt, dat heeft de buurt ook nodig. Maar het kantoor ligt aan de minst zichtbare kant. Het fietspunt zal beter te zien zijn. Het lijkt ons ook vreemd dat er geen cel in het gebouw opgenomen is. Zelfs AZ Delta heeft een eigen cel. Moeten de boeven aan de radiator vastgeketend worden?"

Schepen Griet Coppé (CD&V): "Er worden zes plaatsen gehuurd in de ondergrondse parking voor de politiediensten en aan de kant van de Sint-Amandsstraat zijn er shop & go-plaatsen waar je een half uur gratis kan parkeren. Daar hoef je zelf geen ticketje voor te nemen."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

"Infrabel moet deel van deze kosten dragen", zegt Vlaams Belang

Cyriel Ameye (Vlaams Belang) mengt zich in het debat: "Infrabel moet een deel van deze kosten dragen. Bovendien kan opwaaiend papier vast raken in de pinnen."

Griet Coppé wel de zaak bij de kern aanpakken. "Mensen mogen de duiven niet voederen. Nog wekelijks vinden we maïs aan het station. Daarom een oproep aan iedereen: gelieve niet te voederen!"

Marc Vanwalleghem (CD&V) heeft een andere oplossing. "Laat ons de geringde duiven naar de Belgische Duivenbond brengen en de wilde duiven afslachten. Daar zal iedereen blij mee zijn, ook de duivenmelkers. De wilde exemplaren verspreiden ziekten."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Duivenpinnen en sfeerverlichting aan station

Een geanimeerde discussie over duiven, zowaar! Er komen duivenpinnen aan het station, maar dat is volgens Francis Reynaert (Open VLD) en N-VA de foute beslissing. "De duiven zullen hun nesten achter de pinnen maken. En wat met die zogenaamde garantie? De eerste zes maanden mogen er geen duiven te zien zijn. Anders zwier ik er zelf enkele op? Dan hoeven we de rekening niet te betalen."

Het viaduct van het stationsplein krijgt dan weer gepaste sfeerverlichting. De uitgave wordt geraamd op 117.608,00 exclusief btw of 142.305,68 euro inclusief btw.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Gebruiksovereenkomst gronden REO Veiling voor fietsverbinding op tafel

De stad realiseert een bijkomende veilige fietsverbinding tussen de Kanunnik Duboisstraat, de Domien Craccostraat en de Groenestraat en gebruikt daarvoor een stuk van de gronden van de REO Veiling.

De fietsverbinding zorgt vooral voor een veilige ontsluiting van de Vikingschool richting Kadowijk en het stadscentrum. In het kader van de schoolomgeving is het vrachtverkeer Voor de REO Veiling afgeleid via de Abraham Hansstraat. Daardoor kunnen fietsers via de oude toegang van de REO Veiling aansluiten op het fietspad richting Kadowijk.

De erfdienstbaarheid wordt gevestigd voor een duurtijd van 10 jaar die automatisch vervalt indien de partijen deze voor het moment van beëindiging niet expliciet verlengd hebben.

Het onderhoud en de herstellingen van het fietspad, de rustzone, de groenbuffer en de afsluiting gebeuren door de stad. De groenstrook langsheen de volledige lengte van het pad wordt onderhouden door de stad.

Maarten Vinckier (Open VLD): "Blijkbaar wilde de veiling slechts 10 jaar erfdienstbaarheid geven. Waarom hebben jullie niet gekozen voor onteigening?"

Brecht Vermeulen (N-VA): "Ik stel enkele rare zaken vast. Door de breedte van het fietspad - vier meter - en door de ligging is er nog een strook van 3,15 meter en de groenvoorziening daarop zal door de stad gebeuren. Vreemd, want we nemen het niet mee in het openbaar domein. Waarom hebben we het fietspad niet voor tien jaar in huur genomen? Dan hadden we dit probleem niet."

Griet Coppé (CD&V) repliceert: "Bij de onderhandelingen bleek dat de veiling niet wilde verkopen. Een onteigening zou wat tijd in beslag nemen en was niet opportuun."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

De mondelingen vragen zitten er op

Op naar de A- en B-punten!

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Luc Martens (CD&V): Lokale overheid als schild voor zwakkeren

Luc Martens denkt aan de zwakkeren in onze maatschappij. "Vanuit een christen-democratisch perspectief is de lokale overheid een 'schild' voor de zwakkeren. Zij engageert zich vanuit al haar geledingen voor wie kwetsbaar is. Zo probeert zij bijvoorbeeld doortastend de eenzaamheid van mensen te voorkomen en waar die zich toch voordoet, die eenzaamheid terug te dringen en af te bouwen. Graag had ik van vernomen hoe het beleid dit probleem definieert en inschat. Wat heeft Roeselare de voorbije jaren ondernomen om de pijn van de eenzaamheid te bestrijden?"

Filiep Bouckenooghe (Groen): "Eenzaamheid is niet enkel bij senioren het geval. Om je goed te voelen is een sterk sociaal netwerk erg belangrijk. Dan krijg je steun en kan je hulp inroepen. Je hebt minder stress en minder kans op depressies... In Roeselare is 78 procent tevreden over het contact met de buurt en 70 procent is sterk geïntegreerd in de eigen buurt. Mooie cijfers voor onze stad, maar er zijn ook knipperlichten. 46 procent heeft minstens wekelijks contact met vrienden, familie of buren. Een cijfer dat is gedaald, dus het heeft aandacht nodig."

"Op de website Elk Telt is samenzijn een van de vier peilers. In het kader van de geestelijke gezondheidsweek lanceren we het initatief Soep met Babbeletjes en ook de gevelbankjes is een mooi voorbeeld. We organiseren ontmoetingsmomenten voor kwetsbare groepen. Wij hebben al lang een traditie in een breed aanbod aan projecten om vereenzaming tegen te gaan. Wij willen deze weg verder bewandelen."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Gerdi Casier (SP.A) stelt een carpoolplatform en deelfietsensysteem voor

"Kortrijk wil slim anticiperen op het steeds meer dichtslibben van sommige delen van de stad met een carpoolplatform en een deelfietsensysteem", zegt hij. "Ook bedrijven reageren geëngageerd op dit initiatief. Kan dit ook een denkpiste zijn voor Roeselare?"

Schepen Griet Coppé (CD&V): "Gedeelde mobiliteit evolueert snel. De voorbije vijf jaar zijn er veel nieuwe spelers op de markt gekomen. Een idee is dat initiatiefnemers bij verkavelingen zelf voor bijvoorbeeld deelwagens moeten voorzien. Wij hebben nu het Blue Bike-systeem en zullen dit uitbreiden bij de opening van het nieuwe zwembad. Nu wachten we op het aanbod van Mobit, momenteel wordt deze dienst enkel in Kortrijk, Hasselt en Mechelen aangeboden. Bovendien zijn wij de stad met het grootste aantal fietseigenaars. Maar we zetten uiteraard in op fiets- en autodelen."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Mieke Van Hootegem (N-VA): “Onveilige afbakening van werken 3A-knooppunt aan AZ Delta

Begin februari is de eerste fase van de werken opgestart voor de heraanleg van het 3A-knooppunt op de N36. "Dat dit heel wat verkeershinder zou veroorzaken met de onvermijdelijke files als gevolg is een gegeven waar wij niet omheen kunnen. Wij hebben ook kunnen vernemen dat de werken op regelmatige tijdstippen gemonitord worden en bijgestuurd waar nodig", zegt Mieke Van Hootegem.

"Maar wat ons momenteel grote zorgen baart, is dat de afbakening rond de werken ter hoogte van het AZ Deltacomplex bijzonder onveilig is. Ook de verschillende signalisaties naar Accent Business Park , AZ Delta en de N36 laat te wensen over. Vooral s 'avonds en bij slecht weer is dit voor de weggebruiker zeer onduidelijk. Welke maatregelen zullen genomen worden om de verkeerssituatie voor de weggebruiker veiliger te maken?"

Schepen Griet Coppé (CD&V): "Dit is een werf van AWV. Zij bezorgden een antwoord op uw vraag. In de eerste fase tot half juni zit het verkeer erg dicht op elkaar. Dit zal in de toekomst alleen maar verbeteren. Nu is er geen ruimt voor een stootband of bakens en kunnen we enkel een gele lijn voorzien. Het dooizout heeft de wegmarkering wat doen vervagen. Pas op 12 april werden de tijdelijke lijnen onder handen genomen. Ook de gekende knelpunten hebben we bekeken en hier en daar hebben we meer signalisatie aangebracht. We moeten wel opmerken dat weinig chauffeurs zich aan de maximale snelheid van 50 kilometer per uur houden en dit zorgt voor extra gevaar."

De schepen geeft nog mee dat er een stuurgroep is opgericht met alle betrokken partners. De politie meldde onlangs dat er meteen boetes worden uitgeschreven wanneer auto's zomaar keren op de weg. Zij treden erg streng op."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Schepen Nathalie Muylle: "Dit bedrijf heeft geen toekomst op huidige locatie"

Schepen Nathalie Muylle (CD&V): "Er loopt inderdaad een nieuw openbaar onderzoek tot 5 mei. Dit bedrijf heeft de aanplakking niet via de Sint-Eloois-Winkelstraat, maar via de Jagerstraat gedaan. Daarom moest dit opnieuw gedaan worden. Het bedrijf kent een lange - en niet altijd positieve - historiek. Het ligt voor de helft in agragrisch gebied en er zijn al een pak reguralisatiedossiers ingediend."

"Op 18 maart 2013 heeft de deputatie gezegd dat het bedrijf maximaal vijf jaar op de huidige locatie kan blijven. Toen werd gezegd dat ze best een andere locatie zochten. Na het aftoetsen van verschillende pistes vernemen we van de WVI dat er een mogelijke locatie is aan de Sasbrug. Dit betekent heel concreet dat het bedrijf sinds een maand geen vergunning meer heeft, maar we kennen de definitieve situatie pas wanneer de deputatie een uitspraak doet. We zijn als stad ook erg begaan met de mobiliteit. We hebben een ongunstig advies gegeven bij het eerste openbaar onderzoek en dit zal nu opnieuw zo zijn. Het bedrijf heeft geen toekomst op de huidige locatie."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Stefaan Van Coillie (CD&V) vraagt uitleg om milieuvergunning Aannemingen Maeyaert

Momenteel is er een tweede openbaar onderzoek in verband met de verlenging van de milieuvergunning van Aannemingen Maeyaert. "Dit zorgt voor ongerustheid bij een deel van de Oekense bevolking", weet Stefaan Van Coillie. "Het is niet zozeer de opslag van goederen en de breekwerf die hen stoort, maar vooral het zwaar verkeer van en naar het bedrijf. Men rijdt door de dorpskern van Oekene en ook voorbij de lagere school de Ark."

"Als gemeenteraadslid werd ik hierover aangesproken en kreeg ik ook brieven in de bus. Voor iedereen hier is verkeersveiligheid belangrijk, dat bewijzen de verschillende vragen en tussenkomsten in de voorbije gemeenteraden. En net die verkeersveiligheid komt volgens veel inwoners in het gedrang. De vorige vergunning was voorlopig en voor een periode van vijf jaar. Hoe komt het dat het openbaar onderzoek wordt hernomen? Wat is de huidige stand van zaken van de vergunning? Heeft het bedrijf nog een vergunning vandaag , is de periode van vijf jaar al verlopen? Is er al een locatie gekend waar het bedrijf naar toe kan?"

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Leen Sercu pleit voor een dementievriendelijk Roeselare

In België zijn er ongeveer 202.000 mensen met dementie waarvan er ongeveer 6.000 jonger dan 65 zijn. "Door de vergrijzing zal dit aantal alleen maar toenemen", zegt Leen Sercu. "Hoe kunnen we als stad en samenleving zo goed mogelijk inspelen op deze evolutie? Graag willen we dat mensen met dementie zo lang mogelijk blijven deelnemen aan onze maatschappij, aan het gewone dagdagelijkse leven. Een dementievriendelijke gemeente is ook een leeftijdsvriendelijke gemeente, een stad waar het goed leven is voor iedereen. Waar alle generaties 'samen' wonen en zich goed voelen."

"Welke visie heeft Roeselare? Hoe zien jullie een dementievriendelijke omgeving? Welke maatregelen worden nu al genomen en op welke beleidsdomeinen?"

Schepen Filiep Bouckenooghe (Groen): "Alles wat dementie te maken heeft, verdient de nodige aandacht. In Roeselare kampen daar ongeveer 1.200 mensen mee en 70 procent onder hen verblijft thuis. Die hebben telkens een drietal mantelzorgers. Dit betekent dat ongeveer 2.500 mensen met dementie geconfronteerd worden. In 2013 hebben wij een engagementsverklaring ondertekend onder de campagne Vergeet dementie, onthoud mens. Wij doen sindsdien veel. Zo hebben we aantal vertelkoffers van Terf die rond reminiscentie werken, er is een praatcafé, een familiegroep Dementie Roeselare die aangestuurd wordt door Ter Berken... Er is ook een infopunt rond dementie in Ter Berken. Ook in AZ Delta zijn er infosessies en er is een samenwerking tussen de wzc's en scholen en komen er kinderen op bezoek. Verder is er ook een dementievriendelijke wandeling in onze stad."

"Er is ook een dementie-app waar persoonlijke herinneringen kunnen worden opgeslagen, er is een vertelzak voor scholen...

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

"Er komt een extra infovergadering", zegt schepen Coppé

Schepen Griet Coppé (CD&V) countert: "Er is een infovergadering doorgegaan en we stellen vast dat sinds er wat extra vrachtverkeer te zien is, dat er bijkomende vragen op ons afkomen. We zullen nog voor de zomer een nieuwe infovergadering organiseren en we willen de ruime bevolking uitnodigen om deskundige uitleg te geven."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Steven Dewitte (Groen) vraagt overleg voor Roobaertpark

Steven Dewitte (Groen) zet de neuzen richting Roobaertpark. "Toen de plannen bekend gemaakt werden voor de doorsteek van de Zeger Maelfaitstraat zorgde dat voor ongenoegen en onzekerheid bij de omwonenden. Als buurtbewoner kon ik toen echter vaststellen dat een duidelijke communicatie vanuit de stad veel angsten wegnam. Geruchten doen immers snel de ronde en gaan, zeker op de sociale media, een eigen leven leiden."

"Nu merk ik zowel op de sociale media als in contacten met mijn oude buurtgenoten veel onrust over de ontwikkeling van het Roobaertpark. Vorig voorjaar was er een informatievergadering, waarbij er garanties werden gevraagd én gegeven in verbandmet onder andere verkeersleefbaarheid en waterbeheersing. Ondertussen zijn de werkengestart. En het lijkt erop dat elke werfwagen die de site verlaat, een stukje van het vertrouwen van de omwonenden met zich mee neemt. Zal de verkaveling er echt nietvoor zorgen dat de bestaande wijken versmacht en verzopen worden? Zal deaangekondigde ruime groenzone geen schaamlapje blijken? Plant de stad verder structureel overleg met en informatie naar de omgeving?"

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Schepen Marc Vanwalleghem: "Slechts drie meldingen voor overlast het voorbije jaar"

Schepen Marc Vanwalleghem (CD&V): "Ik stel vast dat de interesse voor onze begraafplaatsen niet afneemt, want er wordt maandelijks een vraag over gesteld. De evaluatie van de heraanleg van onze oude begraafplaats is door iedereen erg positief onthaald. Melden over overlast van bijvoorbeeld hangjongeren, waren erg beperkt. We kregen slechts drie meldingen binnen: twee langs de Blekerijstraat en één aan het urnenbos in Oekene. De heraanleg heeft dus niet geleid tot meer overlast."

"De plaats van de banken en vuilnisbakken werd het voorbije jaar zelfs enkele keren aangepast. In verband met muziek aan het graf: we zijn met de betrokkenen in gesprek en we hopen tot een respectvolle oplossing te komen."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) wil eerbied op onze begraafplaatsen

"Zo'n twee jaar geleden bespraken we hier uitvoerig de plannen die zouden worden doorgevoerd op onze begraafplaatsen", stelt de Vlaams Belanger. "Bij het ontluiken van de lente zal er voor de eerste keer dit jaar meer gebruik worden gemaakt van de banken op de stedelijke begraafplaatsen waar men onder andere kan eten. Ook zal er opnieuw meer beweging zijn op de begraafplaatsen. Hoe werd het voorbije jaar geëvalueerd? Nog steeds lezen we op sociale media en horen wij bij persoonlijk contact veel klachten. Men vindt het ongepast dat een begraafplaats de nieuwe functie krijgt die dit bestuur voor ogen heeft. Daarvoor heeft men parken."

"Hoe gaat men eigenlijk om met klachten die burgers uiten over ongepast gedrag op onze begraafplaatsen? Begraafplaatsen moeten oorden van rust zijn waar mensen komen om hun dierbaren te herdenken. Iedereen kan dat doen op zijn eigen manier, maar steeds met eerbied en respect voor de anderen. Er is op de nieuwe begraafplaats aan de Groenstraat bijvoorbeeld iemand die zeer vaak muziek afspeelt. Daar zijn al regelmatig opmerkingen over gemaakt. Hoe pakt men dergelijke problemen aan?"

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Griet Coppé: "Kattenstraat is zorgenstraat geworden"

Schepen Griet Coppé (CD&V): "De Kattenstraat is een zorgenstraat geworden. Ik heb met evenveel verbazing vernomen dat er een mankement was aan het warmtenet. Er zat een lek in de buizen tussen de Uilstraat en A. Rodenbachtstraat. Daarvoor moest uiteraard het bovendek open. Dit is erg spijtig voor de buren, want ze hebben al veel geduld moeten oefenen. Gelukkig konden we regelen dat deze werken in de paasvakantie konden gebeuren. De werken zijn al bij al snel en vlot verlopen. Konden we dit voorzien? Dit werd vastgesteld bij proeven van Mirom. Dit kost niks aan de stad, maar is op kosten van Mirom."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Maarten Vinckier (Open VLD): “Fietsstraat opnieuw opengebroken. Waarom?”

Maarten Vinckier diept de fietsstraat op. "Op donderdag 22 juni 2017 werd de eerste fietsstraat van Roeselare officieel ingereden. In de pers liet de schepen van Mobiliteit Griet Coppé zich toen ontvallen: "Hoe lang het geduurd heeft? Veel te lang. "De aannemers hebben veel technische problemen gehad en tussendoor werd ook het warmtenet nog gelegd. De bewoners moesten veel geduld hebben, maar ik hoop dat ze nu toch trots kunnen zijn op hun straat."

Nog geen jaar later stelt onze fractie vast dat het geduld van de bewoners opnieuw op de proef wordt gesteld nu het wegdek van de fietsstraat weer werd opengebroken. Waarom werd de fietsstraat opengebroken en hoeveel zal dit kosten aan de stad? Kon dit niet worden uitgevoerd of voorzien ten tijde van de aanleg van de fietsstraat? Bestaat er binnen de stadsdiensten een protocol over welke instanties, ondernemingen en/of privépersonen worden bevraagd bij aanleg van nieuwe infrastructuur of wordt dit per project opgemaakt?"

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Schepen Hostekint: "Wij deden dit al in 2013"

Schepen Michèle Hostekint (SP.A) repliceert. "Bij het nieuwe meerjarenplan is het uiteraard aan het nieuwe bestuur, maar bij het huidige meerjarenplan is dit in 2013 gebeurd door ons. Ik hoor dat er binnen de jeugdraad al voorzichtige plannen zijn om een memorandum te schrijven en onlangs zijn we met enkele leden van de jeugdraad naar Waregem getrokken om een vorming te volgen ter voorbereiding van het nieuwe meerjarenplan. Zo willen we de jeugdraad nu al bij het traject betrekken."

"De stad moet de adviezen van de jeugdraad niet enkel opvolgen, maar er zelf actief om vragen", zegt Justine Pilalert noet. "Ook inspraak in het meerjarenplan moet verder gaan dan een eenmalig voorleggen. N-VA wil voor de volgende legislatuur het budget voor het jeugdbeleid grondig herbekijken. De jeugdraad moet daarbij in die mate inspraak krijgen zodat zij zelf mee kunnen bepalen waar de prioriteiten liggen."

"Ik vrees dat projecten waarvoor meer geld naar de omkadering dan naar de uitwerking gaat, geen grote achterban hebben. Als we besparen op projecten waarvan de opkomst en de return slecht minimaal is, zal er meer geld zijn voor jeugdbewegingen en jeugdwerking zelf."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

"Heeft jeugdraad voldoende inspraak?", vraagt Justine Pillaert (N-VA) zich af.

Justine Pillaert (N-VA) breekt een lans voor de jeugdraad. "Volgens de vereniging van Vlaamse jeugddiensten wil de jeugdraad lokaal de motor worden van een vernieuwde aanpak van beleidsparticipatie voor en door kinderen en jongeren."

"Daarnaast verplicht het decreet de stad om advies te vragen over het meerjarenplan en de uitvoering van het jeugdbeleid aan de jeugdraad. Toegepast op Roeselare vraag ik me af in welke mate de Roeselaarse jeugdraad inspraak krijgt in het beleid en in het meerjarenplan?"

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Kris Declercq: "De politie is altijd binnen de minuut ter plaatse"

Burgemeester Kris Declercq (CD&V): "De politionele gegevens kunnen niet bevestigen wat in de wandelgangen circuleert. In april speeden zich vijf geweldsdelicten af in onze stad. Er zijn echter geen indicaties over gevechten tussen allochtone groepen. Het is wel zo dat er altijd flexposten in de stad aanwezig. Binnen de minuut kan er een team ter plaatse zijn. Dat was ook zo bij het incident waar u gewag van maakt. Tijdens de zomermaanden worden deze ploegen zelfs opgedreven."

"De politiepost Botermarkt kreeg vroeger amper aangiftes tijdens de nacht. In ultieme noodgevallen kan altijd de praatpaal aan de ingang gebruikt worden. Ik heb ook enkele cafébazen gesproken, waaronder het bewuste nachtelijk feit. Zij bevestigen dat ook hierbij de politie binnen de minuut aanwezig was. Ik benadruk dat er altijd aangifte moet gedaan worden bij een misdrijf."

"We hebben nu de meest sterke politieploeg ooit. Maar we hebben als stad de laagste criminaliteitscijfers. Eén feit mag geen aanleiding geven tot de versterking van de permanentie, terwijl er al erg veel inspanningen geleverd worden."

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Filip Deforche (Vlaams Belang) wil tijdens het weekend politiepost aan de Botermarkt permanent bemand zien

Filip Deforche (Vlaams Belang) start met een vraag over de bemanning van het politiekantoor in het centrum. "In de wandelgangen verneem ik dat het centrum van Roeselare, en meer bepaald de uitgaansbuurt van onze stad, de meest recente weekends weer het toneel geweest is van vrij ernstige incidenten, waarbij toevallige bezoekers zelfs zijn moeten gaan schuilen voor de zware agressie. Het zou - opnieuw - zijn gegaan om vechtpartijen tussen verschillende groepen vreemdelingen."

"Ik zou daarover toch graag een degelijke stand van zaken willen krijgen. Klopt het dat het centrum opnieuw het toneel is geweest van zware incidenten tussen verschillende groepen allochtonen? Hoeveel mensen werden hiervoor opgepakt en hoeveel van de opgeleide mensen hadden inderdaad een allochtone achtergrond? Zou het niet wenselijk zijn dat het stadsbestuur met enkele café-uitbaters en de politie samen zit en dat het politiepunt aan de Botermarkt tijdens de weekends opnieuw 's avonds permanent zal worden bemand?"

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

Roeselare werkt met vijf gemeenten samen om inwoners voordelig te laten zwemmen

Roeselare, Hooglede, Ledegem, Izegem, Meulebeke en Staden hebben een samenwerkingsakkoord getekend. Vanaf deze zomer kunnen alle inwoners in de vier zwembaden binnen het gebied aan inwonerstarief zwemmen.

Alle info leest u via deze link.

Philippe Verhaest
door Philippe Verhaest

In een notendop

IG
© IG