Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Einde van de zitting

Einde van de zitting

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Cadeaubonnen

Schepen Eddy Lust (Open VLD) doet nog een oproep om de cadeaubonnen van Shop & Beleef onder de kerstboom te leggen. "Ik ben tevreden dat wij nu de kaap van 100.000 euro in anderhalf jaar hebben overschreden."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Verkeersveiligheid op de E17

Angelique Declercq (SP.A/groen) : "Sinds de controles aan de grenspost Rekkem hebben we opnieuw te kampen met ellenlange files op de E 17. De ene chauffeur kan er al beter mee om dan de andere, en bijgevolg moeten we opnieuw vaststellen dat de categorie "pechstrookrijders" toeneemt." "Ondertussen nam AWV een aantal maatregelen inzake een betere signalisatie die de veiligheid moet verhogen en het risico op ongevallen beperken, maar deze maatregelen schrikken de pechstrookrijders duidelijk niet af.""Daarnaast hebben al heel wat vrachtwagenchauffeurs die naar de LAR moeten ontdekt dat de A 19 nemen en en dan via het centrum van Rekkem rijden hen veel tijd kan besparen. Dit brengt echter een grotere verkeersdruk mee in de dorpskern, maar daarnaast ook een gevaarlijke situatie, gezien dit dikwijls met een ongepaste snelheid gepaard gaat. "

"Kan er vanuit de stad enerzijds actie ondernomen worden bij AWV om het pechstrook rijden te verhinderen en kan de lokale politie anderzijds ingrijpen om het zware verkeer aan te pakken in het Rekkem, voor er ook daar ongevallen gebeuren." Burgemeester Martine Fournier : "Wij hebben heel weinig zeggenschap over de snelweg. Toch zijn wij vragende partij naar betere signalisatie. Intussen is die signalisatie er. Onze politie heeft contact met de federale politie i.v.m. het pechstrookrijden. Er zijn regelmatig controles van het vrachtverkeer."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Aalbeeksesteenweg

Herman Ponnet (SP.A/Groen) : "We kregen een mail van een bezorgde bewoner van de Aalbeeksesteenweg na een ongeval. De bewoners zijn bezorgd omtrent de veiligheid omdat er vaak te snel gereden wordt."

Dirk Vanholme : "Er geldt een snelheidsbeperking van 50 km/uur, in Aalbeke 70 km/uur. Op 8 december hadden we overleg met de dienst mobiliteit en de politie. We zijn er voor te vinden voor infrastructurele maatregelen. De politie zal ter plaatse gaan om te zoeken naar definitieve oplossingen. Mogelijke oplossingen moeten eerst naar de verkeerscommissie. We hopen dat de aanklagers zich ook achter onze beslissing zullen scharen."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

De Lijn

Rudy Nuytten (Open Stad): "De besparing bij De Lijn werd al meermaals besproken. De Vlaamse Regering heeft een nieuwe conceptnota opgemaakt waardoor alleen rendabele lijnen worden behouden. Indien plaatselijke overheden de dienstverlening in stand willen houden, moeten ze daar zelf voor instaan of op zoek gaan naar een privépartner. Heeft Menen al zicht op de gevolgen voor onze stad ?"

Schepen Dirk Vanholme : "Het betreft een conceptnota voor 2018. Dat De Lijn niet langer een monopolie zou hebben, kan de betaalbaarheid ten goede komen. ER worden 12 vervoersregio's gemaakt. In die regio's zullend e gemeenten meer inspraak hebben. Nu worden eerste proefprojecten opgestart in Aalst, Mechelen en Oostende. We hebben nog geen zicht opd e concrete maatregelen, dus kunnen we ook zelf nog geen maatregelen vastleggen."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Opmerking verslag

Enkele raadsleden van SP.A/Groen hebben opmerkingen over de redactie van het verslag van de vorige gemeenteraad.

Jelle Janssens : "Ik merk dat in de verslaggeving soms fouten sluipen. We kunnen ook niet eisen dat de stadssecretaris alles perfect noteert. We moeten ons er eens deftig over bezinnen of er geen hulpmiddelen bestaan om de verslaggeving beter en realistischer te kunnen noteren."

De stadssecretaris legt uit dat hij in eer en geweten verslaggeeft en alle opmerkingen opneemt.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Voordelen voor de buurt

Angelique Declercq (SP.A/Groen) : "Wij zouden meer van dergelijke inbreidingsprojecten zien. Het zijn mooie kavels met aandacht voor ondergronds parkeren. Een technische vraag. Waarom is er voor een doorgang gekozen dat een risico op sluipverkeer kan teweeg brengen?"

Schepen Mieke Syssauw (Open VLD): "In de Stationsstraat is er een hoge parkeerdruk. De ontwikkelaar heeft contact genomen met de omringende bewoners of zij geïnteresseerd zijn om een garage te voorzien achter hun woning. We hebben gekeken hoe het project structurele problemen van de buurt kan helpen oplossen. Het is inderdaad niet de bedoeling om daar snel doorheen te snorren. Het is echt de bedoeling om er een woonerf te maken."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Verkaveling Wahisstraat - Ambachtenlaan

Mieke Syssauw geeft uitleg over de verkaveling van de zone Ambachtenstraat - Wahisstraat. "De aanvraag bedraagt het verkavelen van 15 loten bestemd voor wonen in halfopen en open bebouwing rond een openbaar domein met woonerfkarakter en een garagekavel. Er werden twee bezwaarschriften ingediend, die werden ontvankelijk verklaard. Het inrijden wordt via de Ambachtenstraat, het uitrijden via de Wahisstraat georganiseerd. Er is ook een ondergrondse parkeergarage voor 28 wagens voorzien. "

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Wereldhof

Rudy Nuytten stelt zich vragen bij de naamgeving van de verkaveling van het Binnenhof. Die krijgt de naam Wereldhof, hoewel de straatnamencommissie Vierwereldhof voorstelde. Ook Herman Ponnet vraagt zich af hoe dat komt.

Schepen Griet Vanryckegem geeft toe dat er beter teruggekoppeld werd naar de straatnamencommissie en belooft er rekening mee te houden in de toekomst.

SP.A/Groen stemt tegen de naam Wereldhof.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Handelaars hebben het moeilijk

Sofie Pringels : "Ik wil hier niet kankeren, maar de realiteit is dat veel handelaars het moeilijk hebben om te overleven. Ik ben wel heel blij dat u er zich bewust van bent dat OnderMenen een push nodig heeft."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Onder gemiddelde wat leegstand betref

Schepen Tom Vlaeminck vraagt de goedkeuring over de premiereglementen ter bevordering van de handel en de stadsrenovatie. Zoals de premie voor gevelrenovatie aan handelspanden en de premie voor de binneninrichting van een winkel.

Sofie Pringels (SP.A/Groen) : "De meeste premies werden uitgekeerd aan handelszaken die niet in het centrum liggen. Er zijn 10 panden opgenomen in het register OnderMenen. Er werden amper twee opportuniteiten gebruikt. Wordt er wel voldoende reclame gemaakt met deze opportuniteiten ? Niet enkel bij bestaande handelaars."

Tom Vlaeminck :"We moeten stap per stap kijken hoe we die problematiek kunnen aanpakken. OnderMenen staat er inderdaad voor om panden ter beschikking te stellen van starters. Het initiatief is een goede aanzet, maar dat is inderdaad niet voldoende. We moeten dat inderdaad bijkomend promoten."

Schepen Eddy Lust : "Uit een recente studie is gebleken dat wij onder het gemiddelde zitten qua leegstand. We starten in 2016 met een strategie om OnderMenen meer in de kijker te zetten. IK wil nog eens benadrukken dat de centrummanager geen 70.000 maar amper 30.000 euro heeft gekost. De baanwinkels hebben keuze genoeg om naar de omliggende gemeenten te trekken, dus moeten we de opportuniteit van de site Tyber zeker grijpen. We mogen onze stad niet altijd in een negatief daglicht stellen."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Verkeerssignalisatie

De gemeente wil 24.978 euro investeren in nieuwe verkeerssignalisatie. De raad keurt de gunningsvoorwaarden goed.

Caroline Garreyn vraagt om overbodige verkeersborden weg te halen. Schepen Vanholme antwoordt dat dit niet systematisch wordt gecontroleerd maar dat ze zulke borden altijd mag melden.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Parkeren Arsenaalstraat

Schepen Dirk Vanholme : "Momenteel is er in de Arsenaalstraat beurtelings parkeren. Een aanvrager van een parkeerplaats voor mindervaliden organiseerde een petitie om parkeren langs een zijde toe te staan. De bewoners hebben de petitie mee ondertekend en de politie heeft gunstig advies verleend."

De gemeenteraad keurt het eenzijdig parkeren goed.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Personeelsformatie

Schepen Berenice Bogaert (CD&V) geeft uitleg over een wijziging in de personeelsformatie en het organogram.

Angelique Declercq (SP.A/Groen) : "Het is inderdaad een puur administratief gegeven. Er wordt weinig rekening gehouden met inkanteling. Er is wellicht ook een fout geslopen want er staat een artikel 60 in het organogram terwijl die artikel 60 in dienst is van het OCMW."

OCMW-voorzitter Renaat Vandenbulcke geeft mee dat die persoon geen artikel 60 meer is.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Camera-toezicht vraagt extra personeel

Rudy Nuytten : "Die bijkomende camera's zullen wellicht het veiligheidsgevoel verhogen. We mogen de waarschuwing van de politie niet naast ons neerleggen. Camera's vragen extra personeel. In de politieraad bleek dat de inbraken gedaald zijn door de grenscontroles. Vandaar mijn vraag om druk op de Franse autoriteiten te houden wat betreft grensoverschrijdende samenwerking."

Martine Fournier: "Ik vind het een beetje een gemiste kans dat dit debat niet gevoerd werd in de politieraad met de korpschef en de twee andere burgemeesters. Ik zal toch wel antwoorden."

"De politie zou inderdaad veel efficiënter werken door bepaalde straten af te sluiten, maar de Mirom moet bereikbaar zijn. Wat preventie betreft, er zijn al stappen gezet naar bedrijven toe. Meer camera's zouden meer personeel nodig hebben. De discussie gaat al vele jaren mee. HEt is een beleidskeuze om daar niet op in te gaan. De korpschef is momenteel bezig met een interne herstructurering. Nog eens extra personeel zetten, zal niet dé oplossing zijn om de criminaliteit te bestrijden. Ik zal nog eens met de korpschef overleggen of mobiel of vast beter is."

"Ik volg uw pleidooi tot meer druk op samenwerking met Frankrijk. Nu wordt enkel nog de grens met de snelweg bewaakt. Place Delors bijvoorbeeld wordt nu niet meer bewaakt. De Fransen bleven inderdaad in het verleden vaak doof voor onze vragen naar hulp."

"We krijgen voor de derde keer op rij 52.000 euro voor camera's van minister Jambon in het kader van de bestrijding van grenscriminaliteit. Dat bedrag wordt geïnvesteerd in extra camera-bewaking aan de rotonde van La Palma."

Jelle Janssens : "Ik wil u toch bedanken voor de nodige uitleg alhoewel we aan uw stem horen dat het u moeite kost." reageert hij op de schorre stem van de burgemeester.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Camera-toezicht Grensland

Burgemeester Martine Fournier : "De stad ontving van het Platform Grensland Menen-Wervik om bewakingscamera's te installeren op de Industriezone Grensland. Het college doet een eenmalige financiële tussenkomst van 25.000 euro."

Jelle Janssens (SP.A/Groen) : "Onze fractie zal instemmen met de plaatsing van de camera's op de vier geselecteerde locaties binnen de industriezone omwille van de volgende elementen in het dossier. Het dispositief dekt inderdaad de belangrijkste doorgangswegen af waardoor de camera's een potentieel interessant gegeven is voor de politie en de stad. Het dispositief wordt geïnstalleerd via een partnerschap tussen de steden Menen en Wervik en het Platform Grensland Menen-Wervik waardoor de financiële lasten gedeeld worden. Er wordt duidelijk gestreefd naar complementariteit van de software. De PZ Grensleie heeft rechtstreekse toegang tot de beelden. De beelden kunnen enkel door de PZ worden bekeken. De camera's, zo wordt in het dossier aangegeven, worden ingezet binnen een breder kader van een geïntegreerde en integrale veiligheidsaanpak."

"Vanuit onze fractie wensen we wel een aantal opvolgingsvragen te stellen bij dit laatste element in het dossier. De politie verwijst regelmatig naar het knippen van doorgangen in de industriezone. Welke initiatieven worden daartoe specifiek genomen met betrekking tot Grensland? Welke bijkomende maatregelen worden genomen op het gebied van technopreventie en met de ontwikkeling van de site Tyber in het achterhoofd?"

"Uit het dossier blijkt ook dat de politiezone Grensleie een visie heeft ontwikkeld op zowel camerabewaking als -toezicht. Belangrijk hierbij is de waarschuwing van de politie dat bijkomende camerabewaking ook een beslag legt op de bestaande personeelscapaciteit. Overigens geeft de politie aan dat cameratoezicht - het live bekijken van de beelden - een ideale situatie zou zijn. De huidige tendens is dat sterk wordt ingezet op camerabewaking. Volgen de middelen ook voor de effectieve opvolging van de beelden? Met andere woorden is het de bedoeling om deze tendens ook te vertalen in de allocatie van middelen ten aanzien van de politiezone? Worden daartoe afspraken gemaakt binnen het politiecollege? Dat cameratoezicht een ideale situatie zou zijn zoals de politie betoogt is afhankelijk van verschillende parameters en niet enkel financiële. Een dergelijke suggestie vanuit de politie verdient bovendien een politieke opvolging. Is het wenselijk dat er live gemonitord? Zo ja, waar? Werd op niveau van de stad Menen een visie ontwikkeld over het plaatsen van camera's en hoe wordt deze geïmplementeerd doorheen de legislatuur? Hoe zal het systeem worden uitgerold (prioriteiten/risicoanalyse). Er dienen keuzes te worden gemaakt met betrekking tot het soort camera's: vast of mobiel. Klopt het aanvoelen dat vooral wordt ingezet op een vast cameradispositief?"

"In het dossier kan worden vastgesteld dat het budget van 200.000 euro voor camera-aankopen via de eenmalige toelage kansspelen is overschreden, maar dat de budgetoverschrijding nog niet werd opgeëist. Kan daar meer uitleg over worden gegeven?"

"Vanuit onze fractie pleiten we voor een heldere visie en beleid inzake het uitrollen van een camerabewaking en -toezicht in de stad Menen. Vooral het toezicht waarbij beelden in real-time worden bekeken verdient een breder debat. Camera's zijn intrusieve elementen en onze inwoners verdienen te weten waar ze aan toe zijn: nu en in de toekomst. Onze fractie draagt graag bij aan een dergelijk debat en de ontwikkeling van een gedragen camerabeleid."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Koopvlucht

Schepen Mieke Syssauw (Open VLD): "Er is terecht bezorgdheid over hoe dit kmo-centrum zich met de handel in de kern zal verhouden. Op de site Tyber komen enkel handelszaken op grote oppervlaktes, die niet in het centrum beschikbaar zijn. Het aantal parkeerplaatsen is goed berekend. Voor onze stad is er een heel grote koopvlucht. Dit project brengt rechtstreeks een tewerkstelling van 190 à 200 mensen met zich mee."

"Er is al een mobiliteitsrapport in de maak. We houden daar zeker rekening mee. Het bos is niet als bos aangeduid, maar ik heb begrepen dat die bomen daar destijds werden geplant en niet verder werden onderhouden. Buurtbewoners hebben vaak klachten over het lawaai van die vogels. Het convenant is nog geen vrijgeleide om te rooien."

"Dit is een privé-initiatief. De stad zal geen investering hierin doen. Uiteraard maken wij het RUP op."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Koopvlucht

Mieke Syssauw : "Er is terecht bezorgdheid over hoe dit kmo-centrum zich met de handel in de kern zal verhouden. Op de site Tyber komen enkel handelszaken op grote oppervlaktes, die niet in het centrum beschikbaar zijn. Het aantal parkeerplaatsen is goed berekend. Voor onze stad is er een heel grote koopvlucht. Dit project brengt rechtstreeks een tewerkstelling van 190 à 200 mensen met zich mee."

"Er is al een mobiliteitsrapport in de maak. We houden daar zeker rekening mee. Het bos is niet als bos aangeduid, maar ik heb begrepen dat die bomen daar destijds werden geplant en niet verder werden onderhouden. Buurtbewoners hebben vaak klachten over het lawaai van die vogels. Het convenant is nog geen vrijgeleide om te rooien."

"Dit is een privé-initiatief. De stad zal geen investering hierin doen. Uiteraard maken wij het RUP op. En dat kost ruw geschat zo'n 25.000 euro."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Roekenparen in het populierenbos

Angelique Declercq: "Wij zijn er ook van overtuigd dat een dringende reconversie van de site nodig is. De indieners van het project hebben heel eerlijk hun doelstellingen geformuleerd. We vragen ons of het wel zo'n goed idee is om er ook een winkelcentrum en ontspanningsmogelijkheden uit te bouwen. Retail en leisure voorzien buiten het centrum is intussen een concept dat zijn beste tijd heeft gehad. Zeker als je wil inzetten op de handel in het centrum.

"De site voorziet in 530 verkeersplaatsen. Dat zegt genoeg over de toename van het verkeer. Het kan toch niet de ambitie zijn van dit bestuur om de mobiliteit in en rond Menen verder te laten evolueren van structurele files naar continue stilstand."

"Nu is daar een populierenbos en daar woont een populatie roekenparen, een bedreigde diersoort. Het lijkt ons dan niet opportuun om dat te kappen."

Nik De Clercq (N-VA) : "Wij steunen met onze fractie dit project."

Sven Callewaert : "Meer lokale tewerkstelling was een van onze doelstellingen. Dat blijft echter een moeilijk verhaal. We zijn hier allemaal akkoord dat iets moet gebeuren met de site Tyber. Vandaag hebben we te weinig ruimte voor groothandel in Menen. Anders gaan ze naar de buurgemeenten lopen."

Rudy Nuytten : "Ook wij zijn overtuigd dat de site opgeruimd moet worden. Tot hier kunnen we het project volgen. We zitten wel met enkele bedenkingen. Het dossier bevat veel onzorgvuldigheden wat betreft straatnamen. Hoe verhoudt dit voorstel zich tot het masterplan van de stad ? Wat met de centrummanager ? Is er trouwens nagedacht over de privé-eigendommen die door dit project worden ingesloten ? In het dossier staan twee verschillende inritten vermeld. Er is sprake van 530 parkeerplaatsen. Ik vrees dat hier een parkeerdruk zonder weerga zal veroorzaakt worden. De capaciteit van de N8 zal verhoogd moeten worden. We kunnen ons akkoord verklaren met het principe, maar vragen de grootste omzichtigheid in de verdere afhandeling van het project."

Virginie Breye vraagt wat de kostprijs voor de stad bedraagt.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Roekenparen in het populierenbos

Angelique Declercq: "Wij zijn er ook van overtuigd dat een dringende reconversie van de site nodig is. De indieners van het project hebben heel eerlijk hun doelstellingen geformuleerd. We vragen ons of het wel zo'n goed idee is om er ook een winkelcentrum en ontspanningsmogelijkheden uit te bouwen. Retail en leisure voorzien buiten het centrum is intussen een concept dat zijn beste tijd heeft gehad. Zeker als je wil inzetten op de handel in het centrum.

"De site voorziet in 530 verkeersplaatsen. Dat zegt genoeg over de toename van het verkeer. Het kan toch niet de ambitie zijn van dit bestuur om de mobiliteit in en rond Menen verder te laten evolueren van structurele files naar continue stilstand."

"Nu is daar een populierenbos en daar woont een populatie roekenparen, een bedreigde diersoort. Het lijkt ons dan niet opportuun om dat te kappen."

Nik De Clercq (N-VA) : "Wij steunen met onze fractie dit project."

Sven Callewaert : "Meer lokale tewerkstelling was een van onze doelstellingen. Dat blijft echter een moeilijk verhaal. We zijn hier allemaal akkoord dat iets moet gebeuren met de site Tyber. Vandaag hebben we te weinig ruimte voor groothandel in Menen. Anders gaan ze naar de buurgemeenten lopen."

Rudy Nuytten : "Ook wij zijn overtuigd dat de site opgeruimd moet worden. Tot hier kunnen we het project volgen. We zitten wel met enkele bedenkingen. Het dossier bevat veel onzorgvuldigheden wat betreft straatnamen. Hoe verhoudt dit voorstel zich tot het masterplan van de stad ? Wat met de centrummanager ? Is er trouwens nagedacht over de privé-eigendommen die door dit project worden ingesloten ? In het dossier staan twee verschillende inritten vermeld. Er is sprake van 530 parkeerplaatsen. Ik vrees dat hier een parkeerdruk zonder weerga zal veroorzaakt worden. De capaciteit van de N8 zal verhoogd moeten worden. We kunnen ons akkoord verklaren met het principe, maar vragen de grootste omzichtigheid in de verdere afhandeling van het project."

Virginie Breye vraagt wat de kostprijs voor de stad bedraagt.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Reconversie site Tyber

Mieke Syssauw (Open VLD) : "Het betreft hier de verlaten textielfabriek Tyber. De stad wenst haar medewerking te verlenen aan dit project. De projectontwikkelaar kan een project indienen voor subsidies bij het Agentschap Ondernemen om een brownfieldproject (verlaten industrie) te ontwikkelen. De ontwikkelaar vraagt een engagement van de stad om mee te werken aan de ontwikkeling van het project. Het is geen blanco cheque wat vergunningen betreft."

"Men wil de voormalige industriële site hervormen tot een gemengd stedelijk project met een kmo-zone met bedrijfswoongelegenheden, een retail-zone, een groene zone met parking geïntegreerd en een mogelijkheid tot ontspanningsactiviteiten. De site heft een oppervlakte van 74.509 m² waarbij het de bedoeling is om 38.991 m² bebouwing te voorzien. Er is een sanering van zwaar vervuilde bedrijfsterreinen nodig. In het RUP, waarvoor opdracht gegeven is, is het de bedoeling om flankerende maatregel te treffen waardoor niet nog meer baanwinkels langs de Ieperstraat worden gerealiseerd."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Personeel

Schepen Coppens geeft nog mee dat personeel niet altijd 1 op 1 vervangen wordt, maar dat het altijd bekeken wordt in functie van dienstverlening.

Griet Vanryckegem : "Het flankerend onderwijsbeleid : in feite is er niets veranderd wat middelen betreft. Het is vooral een technische verschuiving."

Virginie Breye vraagt of de parkeerinkomsten van Vinci kunnen worden gebruikt om het handelscentrum nieuw leven in te blazen. Schepen Coppens : "We hebben inderdaad meer middelen door een efficiënter parkeerbeleid. Alle middelen komen in een grote pot en van daaruit maken we keuzes."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Tax shift

Schepen Laurent Coppens : "Over de maatregel op zich kun je een bepaalde mening hebben. Ik denk dat iedereen rond tafel tevreden is dat werknemers netto meer verdienen en de loonkosten verlagen. De gevolgen daar kunnen we inderdaad minder tevreden mee zijn. Het is historisch gegroeid dat we afhankelijk zijn van de hogere overheid. We zitten op het einde van de schakel, dus wij kunnen het niet meer doorschuiven aan de volgende overheid die onder ons zit. Wij kunnen de factuur enkel doorschuiven aan onze inwoners."

"De gevolgen daar kunnen we niet gelukkig mee zijn. De daling van de patronale bijdragen is inderdaad een pijnpunt."

"Rudy Nuytten vraagt of we dit lang zullen kunnen volhouden. Wij rekenen al in lange termijnen, tot 2019. Daar komen we toe. We zullen kijken welke maatregelen we kunnen nemen om uit het rood te blijven. Nu kunnen we enkel rekenen met de gegevens die we hebben. We moeten niet panikeren. Er is voldoende druk om toch ook een financiële tegemoetkoming te doen naar de gemeentebesturen. Dan kan het evenwicht wat hersteld worden. U zei ook het cc Lauwe dat uitgesteld wordt, dat dat een meevaller zou zijn. De middelen zijn er, een verschuiving van jaar is geen probleem. Ik denk wel dat in 2016 al enkele stappen voor het cc gezet zullen worden."

"Zijn uw gronden reserves ? Ja en nee. Natuurlijk is ons vastgoed reserve, maar vroeg of laat brengen we een deeltje van die reserves op de markt. Wij brengen enkel zaken voor een correcte prijs op de markt. En wij verkopen bakstenen voor bakstenen. We hebben nog nooit vastgoed verkocht om in een exploitatie te steken."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

In bed

Schepen Laurent Coppens doet een voorstel aan Angelique Declercq om tot 3 uur 's nachts samen in bed te duiken om het budget onder handen te nemen. Hilariteit in de raadszaal. Angelique antwoordt dat ze dat dan toch liever op restaurant zou doen.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Noordstraat

Dirk Vanholme : "De Noordstraat was een prioritair punt en moest afgewerkt worden."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Efficiëntie maar wel dienstverlening

"We betreuren dat we in de pers de eerste communicatie over het budget gebeurt", begint Angelique Declercq (SP.A/Groen). "We zijn nog altijd niet akkoord met het meerjarenplan."

"Op vlak van personeel rekent u op een 0-groei. U heeft het over efficiëntie, maar die mensen kunnen wel een tandje bijsteken, maar geen heel gebit. Ik hoor jullie zeggen dat dienstverlening toch hoog in het vaandel wordt gedragen. Flankerend onderwijs was er in 2015 al 22.000 euro tekort, en toch wordt het bedrag voor 2016 opnieuw vastgelegd op 64.000 euro. En dat in tijden van instroom van bijv. onbegeleide minderjarigen in onze stad. Investeren in kinderen en jongeren is investeren in de toekomst van onze stad."

"Ik vraag schepen Vanholme of ik na 3 jaar nu misschien eindelijk een antwoord krijgt op de vraag hoe de renovatie van de Noordstraat de verkeerscirculatie in het stadscentrum zal verbeteren."

"Onze stad zal 2,6 miljoen euro minder krijgen van de hogere overheid. Voor 2016 komt dit neer op 670.000 euro, gewoon misdadig als je er rekening mee houdt dat diezelfde hogere overheid meer en meer taken afschuift op de lokale besturen zonder dat ze hiervoor extra middelen krijgen. Wat is dit bestuur van plan om als reactie te geven aan deze hogere overheid?"

Virginie Breye (Nieuw) : "Vorig jaar hadden we nog anderhalf procent groei van de personenbelasting, nu is dat een stuk minder. We dringen er op aan dat jullie blijven inzetten op efficiënter werken en niet op jullie lauweren te rusten in afwachting van het masterplan. Met beperkte middelen en kleine ingrepen kunnen maatregelen genomen worden."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Gemiste kans

Jelle Janssens (SP.A/Groen) : "Als de vos de passie preekt, boer let op uw ganzen. De schepen heeft gesproken over het patrimonium dat als reserve kan worden gezien. Vindt u de Veemarkt, die u verkocht heeft, geen reserve ? Collega Nuytten had het over de tax shift en ik vind dat het gemeentebestuur een kans gemist heeft. We worden inderdaad met financiële moeilijkheden geconfronteerd. De verlaagde loonkost uit de tax shift kon ook voor de lokale besturen gebruikt worden. Een gemiste kans."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Besparingen niet sympathiek maar noodzakelijk

Filip Elgers (N-VA): "Het afgelopen begrotingsjaar werd de noodzaak van een langetermijnvisie bevestigd. De tering naar de nering zetten was geen loos begrip. De positieve resultaten op de autofinancieringsmarge en kas blijft belangrijk voor de toekomst. Het stadsbestuur stelt zich voor een mogelijk nog grotere uitdaging door het stadsweefsel aan te pakken."

Tommy Porte (Open VLD): "De dienstverlening aan de bevolking en de geplande investeringen worden gewaarborgd. De besparingen waren niet sympathiek en gemakkelijk, maar wel noodzakelijk."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Naar het bord kijken

Sven Callewaert (CD&V): "Met CD&V hebben we bij de start van de coalitie enkele gedurfde keuzes gemaakt. Productiviteit moet verhoogd worden en de inkomsten moeten groter blijven dan de uitgaven. We gaan niet in het rood, maar dat is alleen mogelijk door de standvastigheid van de coalitie. Voor in de toekomst blijven wij ijveren dat de belastingen en opcentiemen niet stijgen. We willen de dienstverlening in het vaandel blijven dragen. Maar we zullen zeker nog een tijdje naar het bord moeten blijven kijken."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Lijk uit de kast

Rudy Nuytten (Open Stad): "Ik heb niet veel kunnen voorbereiden, want normaal zou mijn boekhouder dat doen. De schepen heeft het over een lijk dat uit de kast zou kunnen vallen, maar ik heb de indruk dat de federale overheid dat lijk in de kast heeft gelegd. Ik vind dat jammer dat jullie daar zo gemakkelijk over gaan, want andere gemeenten gaan in tegen de beslissingen van die hogere overheid. Ik denk dat het uitstel van het cc Lauwe het stadsbestuur eigenlijk goed zal uitkomen. Ik vraag me af of we dat veel jaren zullen kunnen volhouden op deze manier."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Leninglast verminderd

"We hebben de Veemarkt en de site Holcim verkocht en op die manier kunnen we de leningslast onder controle houden", vertelt schepen Laurent Coppens. "In 2012 en 2013 hadden we ongeveer 35 miljoen euro leninglast. Het is de bedoeling om op 26 miljoen euro uit te komen."

"De autofinancieringsmarge zit boven nul, wat betekent dat je de jaarlijkse leningen kunt afbetalen. In Menen zitten we er net boven."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Appeltje voor dorst verdwenen

"Dat appeltje voor de dorst is momenteel weg. Drama's zijn er niet gebeurd, maar we moeten vaststellen dat Menen nog altijd niet over reserves beschikt. Dat is dus niet evident om een stad te besturen. Je weet nooit dat er ergens een lijk uit de kast komt vallen. We hebben wel buitengewone reserves maar die mogen we enkel voor welomschreven doeleinden."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

2,6 miljoen euro minder inkomsten

Schepen Laurent Coppens geeft uitleg over het budget. "Ik zal het budget niet pagina per pagina overlopen, maar wil toch enkele klemtonen leggen. Wij hebben eind 2013 een financieel meerjarenplan voor 6 jaar afgesproken. Het budget past perfect in het financieel meerjarenplan. Dat was niet gemakkelijk, dat is het meestal niet. "

"Eind 2013 hebben we op bepaalde vlakken gesnoeid, maar we hadden zelf het heft in handen. Wat kunnen we niet sturen : dat zijn de externe factoren, wat van buitenaf op ons afkomt. Voor onze financiering zijn we in grote mate afhankelijk van de hogere overheid. Menen zal van 2016 tot 2019 2,6 miljoen euro minder inkomsten krijgen. Dat is voor onze stad een heel pak geld. Dat geld hadden we niet meteen nodig voor de investeringen die we gepland hadden. Die investeringen komen dus niet in het gedrang."

"We hadden gehoopt om met een strak besparingsplan wat vruchten te kunnen te plukken door een minimale financiële ademruimte te krijgen. Zodat we op minimale reserves zouden hebben. Die ademruimte is als sneeuw voor de zon gesmolten. Dat komt door beslissingen die boven ons hoofd zijn genomen. Dat is onder meer door de tax shift. Het gemeentefonds stelt ons 144.000 euro per jaar minder ter beschikking. We hebben 250.000 euro op jaarbasis minder door de onroerende voorheffing op 'outillage' of machines die in de grond zaten. De hogere overheid heeft beslist om die belasting af te schaffen, waardoor we die inkomsten niet meer hebben."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Gebruik van kazerne door Rode Kruis en Civiele Bescherming

"Zowel het Rode Kruis als de Civiele Bescherming krijgen de lokalen van de brandweerkazerne gratis ter beschikking, maar dienen een vergoeding voor de nutsvoorziening te betalen aan Fluvia", legt burgemeester Martine Fournier uit.

Herman Ponnet vraagt waarom die bijdrage - al is het miniem - wordt gevraagd aan twee verenigingen die toch ten dienste staan van de maatschappij.

Volgens de burgemeester is het peanuts en wordt dit ook in andere steden en gemeenten gevraagd bij gebruik van de kazerne.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Kazernes

Caroline Garreyn (SP.A): "We zijn blij dat de hulpverleningszone een betere overeenkomst heeft gekregen dan de politiezone. De politie heeft veel meer eigen middelen moeten aanspreken; De politie is belast met de aankoop, de bouw en het onderhoud van de gebouwen."

Martine Fournier : "Waarom werd de begroting voor de politie in de politieraad unaniem goedgekeurd ? Tijdens de politieraad kwam er geen enkele vraag vanuit uw fractie."

Angelique Declercq : "Ons punt is vooral dat met twee maten en gewichten wordt gewerkt wat betreft kazernes."

"Je kunt de brandweerzones - 14 gemeenten - niet vergelijken met de politiezone. Voor de politie zijn alle kosten voor onze stadskas", legt de burgemeester uit.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Investeren in opleiding brandweer

Sven Callewaert (CD&V) : "Wij hebben met brandweer Lauwe een woelige periode achter de rug, de postoverste is na 23 jaar gestopt. Ik zou toch mijn dank willen uitspreken aan de burgemeester en de zonecommandant om onze belangen te vertegenwoordigen. Zone Fluvia is toch een voorbeeld voor vele andere zones. Onze uitrukzones zijn erg scherp. Ik zou willen oproepen tot de burgemeester om mee te nemen in het toekomstplan om te blijven investeren in recrutering, investeren in opleiding en materiaal.

Burgemeester Martine Fournier : "Er komt binnenkort een campagne voor recrutering. Het is hard werken met 14 burgemeesters voor een zone."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Dotatie Fluvia

"De financiële verdeelsleutel voor de hulpverleningszone Fluvia werd al vastgesteld", legt burgemeester Martine Fournier uit. "kDe dotatie van 2016 wordt vastgesteld op 1.015.029,10 euro."

Jelle Janssens : "Het budget voor opleidingen blijkt heel snel op te zijn. Dat is een bezorgdheid. Ik zou vragen of dat kan meegenomen worden als bezorgheid want opleiding is bij hulpverleners toch erg belangrijk."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Meerderheid wil amendement niet opnemen

Schepen Griet Vanryckegem : "We kunnen niet ingaan op de gratis uitlening van materiaal. Dit is een dienstverlening voor de jeugd. Ook bij de provincie moet men betalen voor dergelijk materiaal. Dus kunnen we niet ingaan op uw amendement. De jeugddienst merkte op dat een waarborg vragen een enorm administratieve belasting is. Het wordt ontleent en als er schade blijkt te zijn wordt dat aangerekend. Zo moet een jeugdvereniging geel geld voorschieten. Het reglement werd in de jeugdraad en met de jeugddienst besproken. De tekst is losjes gebaseerd op de tekst van Kortrijk."

Angelique Declercq (SP.A) : "Ik voelde uw antwoord al aankomen. Verenigingen die iets willen organiseren moeten al veel betalen. Ik vind het jammer dat het amendement niet aangenomen wordt maar vond het belangrijk genoeg om op de agenda te plaatsen."

Het amendement wordt meerderheid tegen oppositie niet goedgekeurd.

Het nieuwe retributiereglement wordt wel goedgekeurd.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Retributie uitleendienst stedelijke jeugddienst

Angelique Declercq (SP.A/Groen) dient een amendement in. Schepen Griet Vanryckegem : "Materialen zoals geluidsinstallaties, cd-spelers, elektrische duurder materiaal... daarvoor vragen we voortaan een retributie."

Angelique Declercq : "U vindt het aangewezen dat er een vergoeding wordt gevraagd voor het gebruiken van materiaal. Ik vind dit niet. Het is weeral de zoveelste prijsstijging voor verenigingen. Daarom heb ik een alternatief voorstel geschreven om te werken met een waarborgsysteem. Er moet altijd waarborg betaald worden. De ontlener is verantwoordelijk voor het uitgeleende materiaal. Alle schade valt ten laste van de ontlener en moet zich voldoende verzekeren. In geval van diefstal of schade door derden moet de ontlener zo snel mogelijk politie verwittigen."

Er is een schorsing van tien minuten.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Belastingen blijven op 8 procent

Schepen Laurent Coppens (CD&V) legt uit dat de aanvullende directe personenbelasting op 8 procent blijft. De opbrengst is om en beide 8 miljoen euro op jaarbasis. Ook hier maakt hij de vergelijking met een vergelijkbare gemeente. "Wevelgem heeft met 7 procent een gelijkaardige opbrengst."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Opcentiemen blijven gelijk

Schepen Laurent Coppens (CD&V) : "De gemeentelijke opcentiemen - ofwel de grondbelastingen - waren en blijven op 1.800. Dat brengt onze stad een kleine tien miljoen euro op. Dat lijkt veel, maar om eens de vergelijking te maken : in Waregem zit de opcentiemen op 1.600 en zij halen daarmee 15 miljoen op."

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Kerkenplan ?

Angelique Declercq (SP.A) vraagt of er al meer nieuws is over het kerkenplan. VOlgens schepen Laurent Coppens doet dit niets terzake omdat het kerkenplan over de gebouwen van de katholieke kerk gaat en dat gaat dus niet over de protestantse kerk.

"Het kerkenplan is in volle ontwikkeling. De gegevens zijn binnen. De eerste analyse is bezig. We zullen er in het voorjaar mee naar buiten komen. Ik wil me echter niet vastpinnen op een datum." weet de schepen.

Mieke Verhelle
door Mieke Verhelle

Budgetwijziging protestantse kerk

Er is een kleine wijziging in het budget van de protestantse kerk, maar de gemeentelijke bijdrage blijft op 26.074,66 euro.