Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

De gemeenteraad wordt afgesloten

Einde van de zitting.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Mondelinge vragen

Carol Leleu (CD&V): "Langs het vernieuwd jaagpad Bossuit-Kortrijk is er geen verlichting." Schepen Axel Weydts: "Dat is de bevoegdheid van WenZ, ik geef het door."

Matti Vandemaele (Groen): "De teneur van deze gemeenteraad was weer alles behalve. Meerderheid en minderheid moeten samen werk maken van een goede stad. De schepen van Financiën (Catherine Waekens - N-VA) trapt het gewoon af, de schepen van Cultuur (An Vandersteene - N-VA) doet haar mond niet open. De Kortrijkzaan verdient beter."

Kelly Detavernier, fractieleider N-VA: "Wat betreft de heraanleg van De Kreun is er ongerustheid. Er zou geparkeerd moeten worden aan het oc. Misschien kan de stad iemand voorzien om toezicht te houden om de veiligheid van de kinderen te waarborgen." Schepen Weydts: "Ik neem deze goede suggestie mee."

Koen Byttebier (Open VLD): "Schepen Waelkens had barstende hoofdpijn is na de gewone agenda vertrokken."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

"OC's moeten 81.000 euro besparen"

Hannelore Vanhoenacker: "Ik ben blij over het nieuws van de Cobergerzaal en er nog meer infrastructuur bijkomt. Wacht daar niet te lang mee. U zegt dat u de verenigingen blijven ondersteunen. Maar de oc's moeten wel 81.000 euro besparen. De gebiedswerkers hebben volgens u een ondersteunende rol, maar er zijn er almaar minder. Chapeau voor hen, want zij moeten een enorm gebied coveren."

Matti Vandemaele (Groen): "We zouden de suggestie willen doen om te besparen op de hardcore en niet op de mensen zelf."

Steve Vanneste (onafhankelijk): "Ik heb een déjà-vu. De vzw Stedelijke Musea is hetzelfde verhaal. De vrijwilligers worden als schaamlapje gebruikt."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Ontmoeten in de stad

Hannelore Vanhoenacker, fractieleider CD&V: "Ontmoeten in de stad, het wordt almaar moeilijker. Hoe zal de stad dit opnieuw stimuleren? Waar kunnen verenigingen elkaar nog ontmoeten? Kan de Cobergerzaal door hen gebruikt worden?"

Schepen Scherpereel: "De gebiedswerker is niet meer. De tijden veranderen, onze samenleving is in evolutie wat ontmoeten betreft. Denk maar aan Karamblas, Stadsboerderij, De Stuyverij. De stad heeft een andere rol. We moeten de vele spontane burgerinitiatieven bevorderen, zonder pamperend op te treden. We zitten op een scharniermoment. Enerzijds zijn er de traditionele verenigingen, anderzijds moeten we ons aanpassen. Daarom kregen de gebiedswerkers een andere functie, terwijl het team evenementen samen met de verenigingen de ontmoetingscentra runnen. De gebiedwerkers zijn actief betrokken bij Kortrijk Spreekt en daarnaast kennen zij hun gebieden. Dus: waar de gebiedwerker vroeger zelf initiatief nam, is hij of zij nu de regisseur. Wat de beschikbare lokalen betreft: de wegwijzers duiden er een dertigtal aan. Dit jaar en volgend jaar optimaliseren we het aanbod. We bekijken 1302, Texture, het dakcafé in het stadhuis... De Cobergerzaal kan in de toekomst misschien weer gebruikt worden door de verenigingen. Tot slot nog dit: ontmoeten gebeurt ook online en op die tendens speelt de stad in. Denk maar aan de gratis wifi of @llemaal digitaal."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Bewonersafval

Groen-raadslid Matti Vandemaele: "We streven naar meer bewoners in de binnenstad dus moeten we die bewoners maximaal ondersteunen bij het 'leven in de stad'. Als we willen dat de inwoners van de stad kunnen leven zonder auto dan moeten we ook een aantal 'diensten' aanbieden in de binnenstad. Eén van die diensten is het eenvoudig 'afvoeren van afval'. Een optie zou een mini containerparkje kunnen zijn waar je te voet of met de (bak)fiets, maar even goed met de auto kan gaan als je binnen de R36 woont. Idealiter ligt het tussen de spoorweg en de Leie in een leegstaande plek in de binnenstad. Wellicht is een echt containerpark niet mogelijk. Er zal een alternatief moeten uitgedacht worden ( zoals bvb: enkele fracties inzamelen in het stadhuis, een alternatieve ophaling...)."

Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (SP.A): "We hebben de oefening gemaakt, we vinden het niet interessant om dergelijke investering te doen. Waarom : belangrijkste fracties zijn pmd, rest en papier en karton, daarnaast groente fruit en tuinafval, glas en textiel. Het probleem van een mini-containerpark is dat je beperkt bent (geurhinder enzo). Waardoor mensen toch naar groot containerpark moeten gaan. Minicontainerpark moet bereikbaar zijn door vrachtwagens om die containers af te voeren en dat terwijl we zwaar verkeer willen weren uit het centrum. We moeten bestaande inzamelmogelijkheden promoten zeker wat betreft GFT-afval. Kan nog beter, dat weten we."

Steve Vanneste vraagt aanvullend om te bekijken of er geen recuperatiepark op maandag open kan zijn. "Er zijn mensen die enkel op maandag daar naartoe kunnen gaan, mensen die in bijvoorbeeld de horeca werken." Schepen Herrewyn wil dit onderzoeken."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Problemen bij Fluvia

Raadslid Soens (CD&V) stelt dat er heel wat problemen zijn bij de brandweer, bij zowel infrastructuur, personeelsbezetting als opleiding. "Er zijn ook spanningen tussen de beroepsbrandweerlieden en de vrijwilligers. Onderkent u die problemen, burgemeester?"

Burgemeester Van Quickenborne: "Ik antwoord in name van zone en voorzitter van de zone (Claude Croes) : we werken met fluvia sinds 1 januari 2015, eerste werkjaar is dus nog niet rond. Waarom er problemen zijn, is duidelijk: er is de erfenis uit het verleden (een oude brandweerorganisatie), plus: de federale regering moet nog meer dan 100 uitvoeringsbesluiten nemen. Wat het beleid van het stadsbestuur betreft: de koers wordt zonaal bepaald, door de zoneraad. Niet door stad Kortrijk dus. Wel kunnen we extra zaken doen: we zijn gestart met een proefproject voor aanwezigheid rookmelders. Plus 1000-en rookmelders aankopen en installeren bij ons meest kwetsbare burgers."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede
Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Hard aangepakt

Schepen An Vandersteene (N-VA) wordt al de hele gemeenteraad hard aangepakt door de oppositie. Die stelde al een aantal vragen waarvan ze had gedacht dat de schepen zou antwoorden, maar ofwel schepen Scherpereel, ofwel burgemeester Van Quickenborne antwoordde.

Raadslid Stefaan De Clerck verwoordde het zo. "Over Be-Part zegt u niets. U bent nu schepen van Archief, gaat u zichzelf binnenkort archiveren?"

Steve Vanneste (onafhankelijk) viseert de schepen zelfs al de hele avond. Onder meer toen Be-Part ter sprake kwam. "U antwoordt niet deze avond. U stond al de bevoegdheid onderwijs af, geldt straks hetzelfde voor cultuur?"

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Be-part

Raadslid Stefaan De Clerck: "Be-Part is een culturele instelling in Waregem die ofwel door de stad Waregem, ofwel door Vlaanderen verder gefinancierd moet worden. Wat is de ambitie van Kortrijk? Hoe veel budget is Kortrijk bereid om te investeren?"

Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "De Vlaamse regering heeft onder meer de persoonsgebonden provinciale taken afgestoten. Men heeft een brief gestuurd vanuit het kabinet van minister Gatz naar de stad om over dit dossier te spreken. Dat gebeurt dit najaar. De beslissing zal pas in uitvoer gaan begin 2017. Wat de uitkomst ook mag zijn, we zullen dat in goede verstandhouding doen met de collega-gemeentes. De minister vroeg ons om geen uitspraken te doen om het dossier niet te schaden."

Stefaan De Clerck: "Het is echt frappant dat de schepen van Cultuur opnieuw niet antwoordt. Wat Be-Part betreft: de dossiers moeten tegen 1 okober ingediend zijn. Wat met Kortrijk? Blijkbaar doet de stad dit niet... Ik trek daar mijn conclusies uit."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Bouwvergunning site Atlas

Raadslid Christine Depuydt (CD&V) stelt dat de bezwaarschriften tegen de bouw van een flatgebouw op de site Atlas wel degelijk op tijd werden ingediend. "De bewoners kregen te horen dat het bezwaar onontvankelijk is omdat het buiten de termijn van 30 dagen werd ingediend. Omdat zij wel recht van spreken hebben, lieten ze de stad per aangetekend schrijven laten weten dat hun bezwaarschrijften wel op tijd waren ingediend. Er is hier sprake van inderhaaste beslissingen."

Schepen Wouter Maddens (Open VLD): "Er is een fout gebeurd binnen onze diensten omdat er een stempel werd vergeten zodat de datum van indiening duidelijk zou zijn. Maar er is geen sprake van een overhaaste beslissing. De rechten van de indieners van de bezwaren, want een van de buren heeft een bezwaar ingediend bij de deputatie. Daardoor wordt het volledige dossier opnieuw bekeken, met inbegrip van álle bezwaren. Wij hebben bovendien gevraagd dat alle indieners uitgenodigd worden op een hoorzitting."

Raadslid Depuydt: "Ik ben blij dat u uw fout toegeeft. Wel wil ik aangeven dat er tal van overhaaste beslissingen worden genomen. Een voorbeeld: de Blekerijsite: de oorspronkelijk plannen hadden grondgebonden woningen in petto. Nu zullen we daar twee gigantische woonblokken krijgen. Naar wie gaat u hart uit? Naar de promotor of naar de Kortrijkzaan, naar de gezinnen. Zelfde verhaal met de CM-site, al is daar nu gelukkig een stokje voor gestoken."

Schepen Maddens: "Het gaat hier niet om vergunningen, de dossiers Blekerijsite en CM-site zijn nog in voorbespreking."

Raadslid Depuydt: "Ik vertegenwoordig mensen die gefrustreerd zijn. Veel mensen hebben de indruk dat u aan een heel strak tempo vergunningen voor gigantische woonblokken vergunt."

Schepen Maddens: "Wat betrekking tot uw voorbeelden, hoe laag kan je vallen. Wat betreft de Blekerijsite: de handtekeningen van mezelf en Stefaan De Clerck staan erin. En in het SOK hebben we gezamenlijk over de CM-site beslist."

Raadslid De Clerck: "Het is niet normaal dat u zich zo enerveert. Wat betreft de site Blekerij: ik ga er vanuit dat de brief waarin alle bepalingen staan door ons getekend is, gerespecteerd zal worden."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Integratie stadsarchief

Filip Santy (CD&V): "Tijdens een schepencollege van juli werd beslist om het stadsarchief niet te integreren in het erfgoeddepot. Recent werd bekend gemaakt dat het wel geïntegreerd wordt. Waarom nu plots wel?"

Schepen Rudolf Scherpereel (N-VA): "Er werd aanvankelijk beslist om het niet te doen, maar informeel werd op die beslissing teruggekeerd. Waarom? Het huidige gebouw is energieverslindend en niet geschikt als archief. De kosten om dat in orde te brengen wegen niet op tegen de kosten om de verhuizing naar het erfgoeddepot te doen. Bovendien: alles in een gebouw centraliseren biedt niets dan voordelen."

Raadslid Santy: "Waarom de schepen bevoegd voor Archief (An Vandersteene) niet antwoordt, vind ik vreemd. Wat betreft de beslissing om de integratie toch te doen, is ook vreemd: alle cijfermateriaal was in juli voorhanden en jullie konden dus een beslissing nemen. Een paar weken later volgt er een U-turn... Op economisch vlak, moet ik zeggen, is de beslissing wel terecht, want het gaat om een verschil in prijs van 650.000 euro. Opvallend is wel dat het nieuwe gebouw pas in 2020 klaar zou zijn. U zadelt dus de volgende bestuursploeg, wie dat ook zal zijn, met een gebouw op."

Steve Vanneste (onafhankelijk): "Wie zal de leiding nemen in dit dossier, de schepen van Archief of die van Roerend Erfgoed.

Schepen Scherpereel: "Wij doen alles samen, maar ik ben al lang bezig met het erfgoeddepot. Dus is het normaal dat ik de antwoorden geef."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Leefstraat

Matti Vandemaele (Groen) pleit ervoor om leefstraten in te voeren. "In Gent richten ze leefstraten in, dit jaar al 25. Straten met weinig of geen doorgaand verkeer die voor een langere periode verkeersvrij worden gemaakt om terug in te gaan leven. Dit concept zou mogelijk ook een Kortrijkse toepassing kunnen kennen. Daarom stellen we voor om voor de zomer 2016 een projectoproep te lanceren waarbij geïnteresseerde straten zich kandidaat kunnen stellen."

Schepen van Leefmilieu Bert Herrewyn (SP.A): "We willen zeker de straten teruggeven aan de Kortrijkzanen. Denk maar aan de speelstraten of de groene straten. De leefstraten kunnen een handig instrument zijn en een positief effect hebben op de stad. Het is een initiatief dat van onderuit komt. Daarom willen we eerste het experiment in Gent goed bekijken. Heeft de stad bijvoorbeeld een oproep gelanceerd? Want het mag geen plicht zijn. Verder willen we de impact op mobiliteit bekijken. Er mag geen verschuivingseffect zijn als het om verkeer gaat."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

1777

Roel Deseyn: "Graag nog een antwoord op mijn vragen over 1777. Hoe veel oproepen kreeg het meldpunt al? Welke inspanningen doet de stad om die oproepen te ondersteunen. En hoe zit het met de spreiding over de verschillende deelgemeenten."

Schepen De Coene: "We hebben via 1777 in totaal 70 verschillende voorstellen van steun gekregen. We proberen dat zo goed mogelijk te begeleiden. Wat betreft spreiding: er is natuurlijk een overwicht voor het centrum van Kortrijk. Maar voor de rest lukt die spreiding wel."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Oproep aan federale regering

Schepen Philippe De Coene: "Aan de federale regering durf ik te vragen om rekening te houden met de tussencapaciteit tussen de dienst vreemdelingenzaken en Fedasil. Want Fedasil vangt niet langer een gezin voor één nacht op. Wij krijgen te horen dat een gezin zal aankomen, maar we weten niet wanneer... En verder: wie uit Syrië en Irak komt, heeft een heel grote kans om erkend te worden als oorlogsvluchtelingen. Maar... Ze mogen uiterlijk twee maand in een erkend LOI (lokaal opvanginitiatief) mogen blijven. Dat is heel moeilijk. Daarom zou dat iets langer mogen zijn."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Vluchtelingencrisis

Marc Lemaitre, fractieleider SP.A: "Kortrijk doet meer dan zijn deel wat betreft de opvang met 40 extra plaatsen. Ook het inzetten van buddygezinnen is een heel goede zaak. Verder vraag ik het stadsbestuur met aandrang om informatie te blijven verschaffen over hoe men de vluchtelingen aanpakt. Op sociale media wordt een verkeerd beeld opgehangen van de vluchtelingen."

Roel Deseyn (CD&V): "Ik zou vragen hoe veel opvangplaatsen er opnieuw geactiveerd werden. Het buddygezin juich ik toe, maar ik hoop dat die gezinnen niet in het kransje van de schepen wordt gezocht. En hoe worden mensen aangemoedigd om hulp te kanaliseren via 1777?"

Schepen en OCMW-voorzitter Philippe De Coene (SP.A): "Voor de afbouw waren er 140 plaatsen. Nu zijn er alweer 140 en die zullen we binnen afzienbare tijd binnen krijgen. De facto zijn er 63 nieuwe plaatsen en we hopen dat Fedasil er 40 erkent. Wat opvangplaatsen betreft kiezen we liever niet voor grote opvangplaatsen. Alleen al omdat de gezinnen vluchtelingen beter opgevolgd kunnen worden door buddygezinnen. Momenteel hebben we er trouwens 51. Eentje is inderdaad uit mijn eigen omgeving, maar de andere 50 niet. Deze week is er een bijeenkomst, een infoavond, voor alle kandidaat-buddygezinnen."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Radio 2 moet in Kortrijk blijven

Hannelore Vanhoenacker vraagt dat het stadsbestuur alle middelen inzet om Radio 2 in Kortrijk te behouden. "Pol Van Den Driessche roept al dat ze naar Brugge moeten komen. Ik hoop dat het stadsbestuur daar tegenin gaat."

Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Radio 2 heeft een groot bereik en het zou niet verstandig zijn om daarin te snoeien. Het is belangrijk dat we tot de juiste beslissingen komen, in nauw overleg met de VRT. Meer dan dit kan ik daar momenteel niet over zeggen. Er wordt namelijk hard gewerkt achter de schermen."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Motie over natuurgebieden

Catherine Matthieu (Groen) kaart aan dat veel natuurgebieden zijn bedreigd. "Het Agentschap Natuur en Bos stelt voor om de financiering voor de aankoop en het beheer van natuurgebieden te hervormen. Voor Kortrijk staan Leiekant, 't Schrijverke in Marke, Kleiputten in Kortrijk, Heulebeekvallei, Natuurtuin Desloovere, natuurgebied De Neerbeek in Bissegem."

Bert Herrewyn (SP.A): "We zijn heel bezorgd. Zeker voor het beheer krijgen we veel financiële middelen. Maar momenteel is er nog niets beslist. Voor de zomer hebben we daarom een overleg gehad met Natuurkoepel. In afwachting van het advies kan ik alleen maar zeggen dat iedereen hier, meerderheid en minderheid, zijn contacten aanspreekt in het Vlaams Parlement kan aanspreken om onze bezorgdheid mee te delen."

Hannelore Vanhoenacker: "Joke Schauvliege hebben we al gesproken en ze benadrukt dat de natuurgebieden haar na aan het hart liggen."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Taalgebruik aan stadsloketten

Steve Vanneste (onafhankelijk): "Onze stadsdiensten maken gebruik van het Nederlands bij het contact met de burgers. Bovendien is de beste manier om taal te leren via sociaal contact. Hoe gebeurt deze opvolging van het correcte taalgebruik aan de loketten?"

Schepen Koen Byttebier (Open VLD): "Er is de taalwetgeving natuurlijk. De algemene regelgeving is dat we Nederlands spreken en schrijven, er bestaat daarom een strikt kader voor onze medewerkers. Weinig centrumsteden werken daar trouwens mee. Er moet altijd gestart worden met een gesprek in het Nederlands. Er worden ook controlevragen gesteld om te weten of de boodschap is overgekomen. Indien niet, dan moet er een tolk aan te pas komen. We hebben in de stad zelf een aantal mensen ter beschikking die een andere taal spreken. Als men iemand meebrengt, wordt gevraagd dat die meerderjarig is. Reden: het gaat vaak om complexe dossiers. De dienstverlening kan niet in een andere taal gebeuren."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Interpellaties

De agenda is afgewerkt, tijd voor de 12 interpellaties.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Afvaardiging expert luchthaven

Burgemeester Vincent Van Quickenborne wordt expert met raadgevende stem van de internationale luchthaven van Kortrijk-Wevelgem. Rudy Dewilde krijgt slechts twee stemmen.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Budastraat als fietstraat

Carol Leleu (CD&V): "Het inrichten van de Budastraat als fietsstraat is een mooi project, waar wij kunnen achter staan, maar dan eerder als symbooldossier, zeker op dit ogenblik. Toch zijn er bij nader toezien nog een aantal onduidelijkheden. In het punt over de verkeerscirculatie wordt gemeld dat de huidige autofrequentie lager ligt dan voor het plaatsen van de ophaalbrug. Kunnen we daaruit afleiden dat de eerste tellingen voor de invoering al werden uitgevoerd, en wat zijn hiervan de resultaten zowel voor wat betreft het aantal fietsers als het aantal auto's? In het KB staat ook dat doorgaand autoverkeer maximaal moet geweerd worden. Zal dit gebeuren en op welke manier ? Er staat duidelijk dat sluipverkeer niet compatibel is met het concept van fietsstraat. Het vrachtverkeer mag enkel met bestemming in de straat zelf. Zal dit reglement toegepast worden ? Zoals al gezegd moet het streefdoel zijn dat het aantal fietsers groter moet zijn dan het aantal auto's. De ideale verhouding is dat het aantal fietsers groter of gelijk moet zijn aan het aantal auto's x 2. Zal dit streefdoel bereikt worden en wat als we de vereiste resultaten niet halen ? We zijn van mening dat al deze maatregelen best van in het begin worden gerealiseerd wil men de goede werking van een fietsstraat niet in het gedrang brengen. Tot slot is er de totale lengte van deze fietsstraat. Deze is kort , maar als start kan dit goed zijn. Wij vragen dan ook bij een positieve evaluatie dit verder uit te breiden naar de Leiestraat tot aan de Grote Markt."

Matti Vandemaele (Groen): "Het spreekt voor zich dat we vanuit de Groen fractie blij zijn met wat hier vandaag voor ligt. Een eerste fietsstraat in onze stad, dan nog op de plek die we voorgesteld hebben. Jullie zullen het mij dan ook vergeven dat we direct een 2e plek voorstellen. Volgens ons zijn de Lange Meerssstraat, het Plein (kant Houtmarkt) en de Kleine Leiestraat ideaal om een aaneengesloten geheel van fietsstraten te worden. Deze eerste fietsstraat is een goeie zaak maar het komt er nu op aan om door te zetten en de Kortrijkzaan warm te maken voor de fietsstraten die een meerwaarde vormen voor inwoner, bezoeker en handelaar."

Schepen Weydts: "Ik ga er niet mee akkoord dat we moeten proberen autoverkeer te weren, hier moet goeie mix komen van fiets en autoverkeer, dat is ook het concept van fietsstraat, auto's worden er niet geweerd, fietsers zijn wel baas. Aan de orde is een goed en veilig fietsverkeer in onze binnenstad. Uiteraard hoop ik dat door onder andere deze maatregel (invoeren fietsstraat) dat fietsgebruik zal toenemen : leefbaarder, gezonder, minder files... Maar dat bekom je niet enkel met inrichten van fietsstraat. We werken bijvoorbeeld aan een fietsbeleidsplan. Wat betreft een uitbreiding van fietsstraten: we beginnen met dit, bij succes zal het bekeken worden. Doen we nog fietsstraten in Kortrijk? Ja, dat bekijken we. Straten als de Wolvenstraat en de Wolvendreef komen in aanmerking. Er zullen er zeker nog volgen, voorstellen zijn welkom. Ook de optie op de fietsstraat door te trekken met de Leiestraat valt te onderzoeken."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Dynamische verkeersborden

Steve Vanneste (onafhankelijk) vraagt zich af hoe het staat met de dynamische verkeersborden en de plaatsing ervan.

Schepen Weydts stelt dat hij absoluut voorstander is van dynamische verkeersborden maar dat die veel geld kosten. Toch wil hij daar maximaal op inzetten, want zulke verkeersborden zijn goed zichtbaar.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Zone 30 in Bellegem

Raadslid Carol Leleu (CD&V): "Het invoeren van een zone 30, in de vermelde straten (Manpadstraat, Leuzestraat, Munkendoornstraat - binnen bebouwde kom), lijkt ons een goede zaak. Echter voor het nemen van dergelijke beslissingen werd steeds gepoogd om deze maatregelen te ondersteunen met de nodige bewijskracht. Dat de bewoners de mening zijn toegedaan dat er te snel gereden wordt, willen wij best geloven, maar volgens ons moet elke wijziging van een verkeersreglement toch enigszins gestaafd worden. Deze straten nodigen bestuurders niet echt uit om 30km/u te rijden! Zullen er ook infrastructurele aanpassingen doorgevoerd worden en zo ja, welke?"

Axel Weydts: "Het is niet enkel op vraag van de bewoners dat we een zone 30 invoeren. We polsen ook bij onze deskundigen. In het geval van deze straten is dat ook op de verkeerscommissie ter sprake gekomen."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede
Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Groen wil tuin op parking Casinogebouw

Groen-raadslid Matti Vandemaele: "Als we objectief kijken naar de omgeving van het Casinoplein zien we dat er erg weinig publiek groen is. Als we daarnaast objectief kijken naar het succes van andere steden om nieuwe inwoners aan te trekken dan zien we dat ze werk maken van aantrekkelijke buurten. Het voorzien van groene ruimte is daarin essentieel. Vandaag beslissen we met deze Gemeenteraad wellicht om de huidige Parko parking in de Albertstraat om te vormen tot buurtparking. Dat is volgens onze fractie een gemiste kans. Volgens ons kunnen we die parking (waar nu al grote bomen staan) op een goedkope manier omvormen tot een buurtpark."

Schepen Axel Weydts (SP.A): "Het Casinogebouw staat te koop, dus is het niet logisch dat we daar een groen parkje zouden zouden aanleggen. Bovendien is er daar nood aan een buurtparking. De auto's staan daar weg van de weg, wat veel veiliger is."

Matti Vandemaele: "Het boekhoudersbeleid van 'een gebouw met een parking is meer waard' slaat op niet veel. Wij vragen een ander beleid. Een Park&Bike daar, dat zien we wel zitten. De coalitie kiest niet voor meer groen in de stad."

Axel Weydts: "We kiezen wél voor meer groen, denk maar aan de komende omgevingswerken rond Track. We voorzien ook een groene boulevard aan het station. We steken de auto's ondergronds en kiezen voor groen erboven. Dat is onze visie."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Luchthaven expert

Groen-raadslid Matti Vandemaele: "We dragen Rudy De Wilde uit Bissegem voor als expert in de Raad van bestuur van de Luchthaven. We denken als fractie dat een Kortrijkse vertegenwoordiger in die raad van bestuur misschien best kan spreken vanuit de omwonenden die onder de aanvliegroute wonen. Dat is overduidelijk een expertiseveld dat de voorbije decennia ontbrak in de rvb. Op die manier willen we ook ons steentje bijdragen aan Kortrijk spreekt. We geven een stem aan de inwoners van Bissegem die in deze vaak genegeerd worden door het bestuur van de luchthaven."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Geheime stemming

23 stemmen voor, 18 tegen. Steve Vanneste en schepen Catherine Waelkens worden dus vervangen door Piet Lombaerts en Jorgen Deman.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Motie

De motie wordt niet aangenomen - meerderheid tegen minderheid. De motie wordt ook niet naar de volgende gemeenteraad uitgesteld, opnieuw meerderheid tegen minderheid. Bij die laatste beslissing wordt één onthouding genoteerd.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Discussie over Stedelijke Musea

Groen vindt het niet kunnen dat Steve Vanneste zou moeten opstappen bij de vzw Stedelijke Musea. Ook CD&V hetzelfde. "We zullen ook stemmen, vooral omdat het werk van de raad van bestuur niet wordt gewaardeerd. Steve Vanneste wordt vleugellam gemaakt door u, schepen. Uw visie kregen we trouwens nog nooit te horen. U weigert echt naar de vrijwilligers te luisteren, hun advies wordt genegeerd. Dat is echt niet respectvol. Wij vragen om de raad van bestuur te respecteren, u kunt nog iets van hen leren", aldus Hannelore Vanhoenacker.

Kelly Detavernier (fractieleider N-VA): "Wij willen helemaal geen afbreuk doen aan het werk van Steve Vanneste. Wij willen gewoon het Gemeentedecreet toepassen, waardoor N-VA in de raad van bestuur blijft."

Steve Vanneste zelf vraagt zich af waarom hij wordt vervangen. "Volgens artikel 11 van de statuten is het mogelijk om in het bestuur iemand uit te sluiten mits een tweederdemeerderheid. Ik heb daar zelf geen enkele negatieve reactie in gehad. Ik vind dit alvast hypocriet. Ik heb nog een vraag voor mijn mogelijk vervanger Piet Lombaerts. Wat is uw visie?"

Piet Lombaerts: "Ik doe voorlopig geen uitspraken over een visie. Ik ben nog niet eens aangesteld."

Hannelore Vanhoenacker: "Samen met Groen hebben we een motie gemaakt omtrent de mandaten van onafhankelijke personen."

Gemeenteraadsvoorzitter Lombaerts: "We kunnen deze motie doorschuiven naar de gemeenteraad van volgende maand."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Ontslag?

Hannelore Vanhoenacker, fractieleider van oppositiepartij CD&V vraagt zich af of het juist is dat de directeur Ruimte van stad Kortrijk, Frederik Chanterie, ontslag heeft genomen. Ze stelt voor om op de volgende gemeenteraad zeker eens het personeelsbeleid onder de loepe te nemen. Gemeenteraadsvoorzitter Piet Lombaerts (N-VA) stelt dat hij het zal bekijken.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Vertraging

De gemeenteraad begint met wat vertraging omdat de spreekrechtronde nogal uitliep.

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Dat zal dus zo klinken... #TomWaits

Lieven Mathys
door Lieven Mathys

Hese geluiden vanop de oppositiebanken

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

In een notendop

De gemeenteraad van Kortrijk telt 41 raadsleden.

De meerderheid bestaat uit Open VLD (9), N-VA (6) en SP.A (6). Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is burgemeester.

CD&V (15), Groen (2) en 3 onafhankelijken maken deel uit van de oppositie.

Dat is wat we een krappe meerderheid (21 - 20) noemen.

Foto JVGK
© Foto JVGK