Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Olaf Verhaeghe
door Olaf Verhaeghe

Einde septemberraad

Na enkele korte mondelinge vragen, wordt deze geanimeerde gemeenteraad van september afgesloten. We onthouden vooral het geplande gesprek tussen schepen Scherpereel en de handelaars van de Groothandelsmarkt dinsdagnamiddag.

Tot in oktober!

Olaf Verhaeghe
door Olaf Verhaeghe

Wout Maddens: "U kiest hier nu zelf voor spektakel"

Wout Maddens (Open VLD): "Alle feiten op een rijtje: de bouwvergunning werd gegeven in 2003. In die vergunning was er geen sprake van een groenzone. In 2008 werd een nieuwe, tweede vergunning verleend. Wij hebben daar met het stadsbestuur een groene zone getekend."

"Zonder medeweten van de stad werden stukken verkocht. Wij hebben dat - in alle oprechtheid - pas in 2013 vastgesteld naar aanleiding van een tuinhuisdossier in deze zone. Daarover is geen enkele politieke stellingname geweest."

"Het spietje grond was misschien wel opgelegd als zijnde niet te bebouwen. Ik kan u zeggen dat dit stukje grond ooit maar als groenzone zou kunnen aangelegd worden, eenmaal de tweede fase van de verkaveling wordt aangesneden. Hier nu de indruk wekken dat daar al een speelterrein moest zijn... Dit kan feitelijk gezien niet. De vraag is daarnaast of dit kleine stukje ideaal is om aan te leggen als speelzone."

"Het suggereren van een doofpotpolitiek is totaal, to-taal incorrect. U hebt in uw vorig betoog geijverd voor overleg, maar hier kiest u zelf voor spektakel. U bent zelf eerst - voor contactname met de politiek of de ambtenaren - naar de pers gestapt."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Hoogplaatsstraat - verkaveling

Matti Vandemaele: "Bij een verkaveling in de Hoogplaatsstraat in Kooigem werd bij de bouwvergunning in 2009 de verplichting opgelegd om ongeveer 300m² recreatieve groenzone aan te leggen. In een tweede verkavelingsfase zou die groenzone ontsloten worden. Maar wat blijkt vandaag: de gronden bestemd voor de groenzone zijn private tuinen geworden. Op die manier heeft de ontwikkelaar naar schatting 20.000 euro verdiend aan het verkopen van een groenzone."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Bouwvergunning Erfgoeddepot

Schepen Arne Vandendriessche (Open VLD): "Er wordt hier over eerlijkheid gesproken. Maar... In 2014 hebben we in de gemeenteraad de bouwvergunning voor het Erfgoeddepot goedgekeurd. Daarin stond dat het gebouw aan de GHM zou worden gebouwd. Groen en CD&V hebben dit mee goedgekeurd."

Schepen Rudolf Scherpereel (N-VA): "Ik zal mijn best doen om een nieuwe locatie te vinden."

Olaf Verhaeghe
door Olaf Verhaeghe

"Geen tijd, geen ruimte en geen interesse"

Matti Vandemaele (Groen): "Dit dossier wordt zeer eenzijdig aangepakt. Als er een degelijk onderzoek gevoerd is naar de toekomst van de handelaars, hadden we het hier vandaag gezien. Dat er tijd en energie in het depot werd gestoken, is goed. Maar voor de handelaars is géén tijd, géén ruimte en géén interesse."

"Ik vraag me trouwens af waarover morgen gesproken zal worden. Die mensen hier hebben zojuist een dolk in de rug gekregen. Ik ben benieuwd. Ik zou nogmaals willen vragen om tot rede te komen en op zoek te gaan naar een volwaardig alternatief. We moeten in dit debat verder kunnen komen dan een aantal platitudes."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Pieter Soens: "Egoïstisch"

Pieter Soens: "De manier waarop dit dossiers is aangepakt, is te omschrijven als egoïstisch. Als er daar geen markt meer is, hoeven de handelaars daar geen magazijnen meer te hebben. Ik leerde dat het openbaar domein belangrijker is voor de stad dan het belang van de handelaars. Ik heb genoteerd dat u zegt dat het aantal handelaars is gedaald. Maar de omzet is wel gestegen. Maar u doet alsof dit niet belangrijk is. U zegt ook dat bepaalde handelaars aan hun pensioen denken. Ik denk dat bepaalde leden van het schepencollege ook beter eens aan hun pensioen zouden denken."

"U zegt dat het bestaan van de GHM al twee jaar onzeker is. Maar u heeft in meer dan twee jaar nog geen alternatieve locatie gevonden. Neem toch eens uw verantwoordelijkheid."

Olaf Verhaeghe
door Olaf Verhaeghe

Schepen Scherpereel: "Morgen overleg, in alle sereniteit"

Schepen Rudolf Scherpereel (N-VA): "Ik heb altijd alles in het werk gesteld om de belangen van de ondernemers te vrijwaren. Ik heb in mei 2016 alle betrokken actoren geïnformeerd over wat er aan zat te komen."

"Ik verzeker u dat het onderzoek naar alternatieve locaties blijft lopen. Tot op vandaag werden maar liefst acht plaatsen onderzocht. Geen enkele voldeed, mede omdat de markt maar drie dagen per week, enkele uren open is en de activiteit er de voorbije jaren gradueel afneemt."

"Daarnaast blijkt uit informele gesprekken dat heel wat handelaars reeds andere plannen heeft, zoals stopzetting, pensioen zonder opvolging of concentreren op de Roeselaarse REO-veiling. Ik benadruk het overleg van morgen, dinsdag met de handelaars zelf, dat in alle sereniteit zal verlopen."

"De vraag naar eventuele compensaties: op vandaag zijn we daar als stad op geen enkele wijze toe verplicht. Ik geef wel mee dat er een rechtszaak tegen de stad werd aangespannen."

"Persoonlijk ben ik overtuigd van het belang voor ruimte voor groothandel en/of boerenmarkten. Of en in welke mate de overheid actief moet optreden, is een andere vraag. Een visie op de site Vierlinden, op de KGM is er zeker en vast."

Olaf Verhaeghe
door Olaf Verhaeghe

Boegeroep van handelaars

Schepen Arne Vandendriessche (Open VLD) introduceert - vooraleer de discussie rond de Groothandelsmarkt politiek te behandelen - een experte van de stad. Zij komt de plannen rond het depot Diensten Openbaar Beheer toelichten.

De voorstelling komt de stadscoalitie op luid boegeroep van de vele aanwezige handelaars te staan.

Olaf Verhaeghe
door Olaf Verhaeghe

"Kortrijk Klimaatstad? Vooral in de brochures"

Matti Vandemaele (Groen): "Dit dossier leest als een blunderboek van deze stadscoalitie. Eerst was er slechte communicatie, toen wij dit aankaarten verklaarde schepen Scherpereel dat de markt niet zou verdwijnen en er zou een oplossing komen. Van het beloofde overleg kwam een jaar later weinig in huis en heerst onduidelijkheid."

"Misschien moet de stad simpelweg op zoek gaan naar een alternatieve locatie voor het onderbrengen van de vuilniswagens. Ik denk dat de schepen nood heeft aan bezinning, aan een écht gesprek met de handelaars. Nu krijgen ze een aangetekende brief en hup, trek uw plan."

"Voor onze fractie is het erg belangrijk om in te zetten op een korte ketenstrategie. Kortrijk Klimaatstad... blijkbaar staat het vooral goed in de boekskes en brochures. Men heeft in de eigen stad een goedwerkend instrument, maar blijkbaar ziet de coalitie dat niet. Hier heb je de kans om iets te doen: doe het!"

"Wij hebben als Groen enkele vragen: is het niet logischer de zoektocht naar een alternatieve locatie te heroriënteren en op zoek te gaan naar een nieuwe plek om de vuilniswagens onder te brengen? Waarom komt er van het telkens opnieuw beloofde overleg nooit iets in huis? En waarom wel men precies deze belangrijke en vooral draaiende markt weg uit de stad?"

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Groothandelsmarkt

Pieter Soens (CD&V) heeft het over de Groothandelsmarkt. "Iedereen kreeg een appel, behalve schepen Scherpereel en burgemeester Van Quickenborne: zij kregen een ajuin. Want de beslissing over de Groothandelsmarkt is om te huilen. Het stadsbestuur houdt de handelaars aan het lijntje. We hebben al verschillende keren gevraagd naar de stand van zaken in het dossier. Tot eind juli, toen de handelaars per brief de beslissing te lezen kregen dat de Groothandelsmarkt op 1 augustus 2018 sluit. Intussen hoorden we dat schepen Scherpereel een vergadering heeft gepland met de handelaars. Morgen..."

"Er zijn drie oplossingen. Eén: de Groothandelsmarkt blijft bestaan en blijft driemaal per week plaatsvinden. Dan zouden de grote investeringen van bepaalde groothandelaars niet voor niets zijn geweest. Bovendien is het makkelijker om een alternatief te vinden voor de vuilniswagens dan voor de GHM."

"Tweede oplossing: een nieuwe locatie vinden voor de GHM binnen de stad. Dat brengt een pak problemen met zich mee: grootte, parking... Heeft de schepen trouwens niet gezegd dat hij momenteel geen alternatieve locatie vindt."

"Derde oplossing: nog iets anders. Maar kunnen de handelaars naar bijvoorbeeld de veiling in Roeselare? De tijd dringt alvast om hen een oplossing aan te reiken. Ik pleit alvast voor het voortbestaan van de GHM. Indien dat gebeurt, trakteer ik op kersen, want dat zou de kers op de taart zijn."

Olaf Verhaeghe
door Olaf Verhaeghe

Tweede voorzitterswissel op één raad

Nadat Piet Lombaerts eerder noodgedwongen geblesseerd moest afhaken, wisselde de gemeenteraad maandagavond een tweede keer van voorzitter. Bij de behandeling van het punt rond de vzw Mobiel moest plaatsvervangend voorzitter Marc Lemaitre als betrokkene de zaal verlaten.

CD&V-raadslid Stefaan Bral nam dan maar de rol van gemeenteraadsvoorzitter heel kort op zich. Tot vreugde van zijn collega's.

Olaf Verhaeghe
door Olaf Verhaeghe

Nieuwe HR-manager alweer verdwenen

Hannelore Vanhoenacker (CD&V): "Ik heb horen waaien dat de nieuw aangestelde HR-manager Marnix Claeys alweer gestopt dan wel nooit begonnen is aan zijn opdracht. Klopt dat?"

Arne Vandendriessche (Open VLD): "Dat klopt inderdaad. Hij heeft enkele dagen na het zetten van zijn handtekening aangegeven te kiezen voor een opdracht die én dichter bij huis is én beter betaald wordt. Ik stel voor dit punt in besloten zitting te behandelen, maar voor alle duidelijkheid: met de barema's is niets mis. Wij zijn op dit moment volop op zoek naar een iemand nieuw."

© GF
Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Kinderopvang

Schepen Philippe De Coene (SP.A): "De kritiek die u geeft, meneer Cnudde, is eigenlijk een blaam op uw beleid. Want toen ik schepen werd, kreeg ik te horen van de administratie dat de Opvoedingswinkel niet goed draaide. We zijn toen gestart met brugfiguren onderwijs. Ik kan u zeggen dat het aantal dossiers opvoedingsondersteuning maal 20 of maal 30 is. Mensen komen niet naar een specifieke winkel, de stad en het OCMW gaan zelf naar de mensen."

"Wat het Huis van het Kind betreft: we kozen niet voor een fysiek huis. We gaan niet aan de ene kant een Opvoedingswinkel te sluiten, om het jaar daarna een ander huis te starten."

"Dan het Blokkenhuis. Op de site Gheysens worden 26 plaatsen gecreëerd. Op één plaats en niet langer op twee, wat kostenbesparend is. In dat samenbrengen ziet de Vlaamse regering wel heil, want we hebben een substantiële subsidie gekregen."

Alain Cnudde: "Ik ben zeker blij met de subsidies, met de brugfiguren. Maar ik heb niets gehoord over de kinderopvang Sint-Jan..."

Olaf Verhaeghe
door Olaf Verhaeghe

Aandacht voor straatbeeld én kleur in Zwevegemsestraat

Alain Cnudde (CD&V): "Ik zou bij deze graag ook agendapunt 25 meteen behandelen. Wij zijn als gezinspartij een groot voorstander van een goed kinderopvangbeleid. Wij juichen elke bijkomend initiatief toe."

"Kinderopvang is echter voor dit bestuur geen prioriteit geweest. Ik vraag me af hoe het voorliggende project te rijmen valt met de beslissingen van de voorbije jaren. Eerdere intiatieven werden abrupt en zonder groeikansen stopgezet. Denk maar aan de Opvoedingswinkel in de Sint-Janslaan of het fysieke Huis van het Kind, dat online werd verdergezet."

"Op vandaag hebben wij een goeddraaiende kinderopvang en die nu blijkbaar een paar straten moet verhuizen. Kunnen we er niet voor zorgen om - aan die gestelde hoge nood in de buurt tegemoet te komen - ook de huidige opvang open te houden?"

David Wemel (Groen): "Wij zijn blij dat er eindelijk schot in de Zwevegemsestraat komt, maar willen toch aandacht vragen voor het straatbeeld van de buurt, zowel voor, tijdens als na de werken. Momenteel zijn de panden van het SOK niet om aan te zien."

"Daarnaast moet er ook stilgestaan worden bij de participatie van alle buurtbewoners bij de ontwikkeling van hun eigen straat. Er was zeer weinig kleur te zien op de persfoto's die de meest gekleurde straat van Kortrijk behandelen."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

3.400 sociale woningen

Filip Santy (CD&V) sluit zich aan bij David Wemel. "Bijkomend een vraag over de eenmaking van de sociale huisvestingsmaatschappijen. Hoe is het gesteld met dubbele tellingen van inschrijvingen? Want sommige mensen waren ingeschreven bij verschillende SHM's."

Schepen van Wonen Wout Maddens (Open VLD): "We verwachten van de nieuwe maatschappij dat ze slagkrachtig is. De wachtlijsten bekijken is nog een van de aandachtspunten. Op 1 januari 2008 kwamen we 206 sociale woningen tekort om de 9%-norm te halen. Op 1 januari 2016 waren er in Kortrijk 3.098 soiale woningen en daar doen we nog 300 woningen bij. Daarmee zullen we aan 10,2 procent zitten."

"Er is een enorme investeringsgolf. Als we alles realiseren wat in de planning staat, zullen we iets enorms hebben gedaan."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Druppel op hete plaat

David Wemel (Groen) komt tussen over de sociale woonbeleidsconvenant. "We zijn uiteraard blij met de Vlaamse subsidies die de stad via dit convenant binnenhaalt. We willen het stadsbestuur, de diensten en de huisvestingsmaatschappijen daar graag voor feliciteren. Toch enkele bedenkingen."

"De wachtlijsten voor een sociale huurwoning in Kortrijk zijn nog steeds enorm. De nood is meer dan dubbel zo groot als het aanbod. In dat opzicht zijn de 300 bijkomende woningen niet meer dan een druppel op een hete plaat."

"We hebben sinds kort een eengemaakte huisvestingsmaatschappij. Het zou goed zijn moest deze nieuwe maatschappij een ambitieus programma ontwikkelen voor bijkomende sociale woningen en voor de kwalitatieve renovatie van bestaande projecten. De buurt aan de Blauwe poort, onder meer de vuurkruiserslaan, ligt er belabberd bij. De tuinen zijn overwoekerd, worden niet onderhouden... Eigenlijk zou dit niet mogen."

"Samengevat: de 300 woningen die dankzij dit convenant worden aangepakt, zijn zeer welkom. Maar wij verwachten van onze stad en van de eengemaakte huisvestingsmaatschappij een ambitieus plan om de reële woningnood in onze stad te lenigen en om meer te doen dan wat het wettelijk minimum ons voorschrijft."

Olaf Verhaeghe
door Olaf Verhaeghe

Burgemeester: "50/50 geldt voor heel Vlaanderen"

Burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open VLD): "Die brug is voor ons essentieel om Overleie verder te omsluiten en te verbinden met de rest van de stad. Ik herken de argumenten van Groen trouwens van in de tijd met de Collegebrug. Ook toen werd geopperd dat uitwijken evident was, dat niemand die brug zou gebruiken. We zien vandaag hoe dat is uitgedraaid."

"Over de 50/50: de sleutel die men vandaag over heel Vlaanderen hanteert is die fiftyfifty. Dan kan je wel stellen "W&Z moet alles betalen", maar dan vrees ik dat je over 10-15 jaar nog altijd geen brug hebt."

"Wij zullen het prachtige eiland - zeker de tip - in overleg en verantwoord ontwikkelen. De brug is daarvoor noodzakelijk. Vandaar dat dit dossier voor ons zo belangrijk is. Die brug en die omgeving vergelijk ik graag met bloemetjes en bijtjes. Wat was er eerst? De twee bestuiven elkaar, hé. Die brug zal de omgeving positief beïnvloeden."

© agenda gemeenteraad Kortrijk
Olaf Verhaeghe
door Olaf Verhaeghe

Oppositie over Reepbrug aan Buda-tip

Matti Vandemaele (Groen): "Het functioneel nut van deze brug ontgaat ons een beetje. Het is ons niet duidelijk wie die brug effectief gaat gebruiken. Misschien ziet de stad er een soort van 'parkeerdersbrug' in?"

"Op deze manier 1 miljoen investeren lijkt ons niet ideaal. Er zijn volgens ons intelligentere manieren om voetgangers en fietsers te ondersteunen."

Stefaan De Clerck (CD&V): "Wij zijn blij met deze zevende brug, zeker omdat ze een positieve flow van en naar het museum Texture kan in gang zetten. De vraag is voor mij: hoe zal die brug eruit gaan zien? Het lijkt ons belangrijk om de vorm en kwaliteit af te stemmen op de andere bruggen."

"Wij hebben tot nu toe altijd mee geïnvesteerd in de omgeving van bruggen - denk maar aan de skatebowl, de Bar Amorse of de basketbalkooi -, terwijl Waterwegen & Zeekanaal de investeringskost van de brug zelf op zich nam. Hier kiest men echter voor een 50/50 met W&Z. Het lijkt mij belangrijk te stellen dat hier verdere onderhandelingen misschien opportuun waren geweest."

"Wat is tenslotte de visie op de aanleg van zowel linker- als rechteroever aan die brug? Er is sprake van onteigeningen, maar die zijn ons verre van duidelijk. Ik hoop dat die brug daar niet pardoes wordt geplaatst. Het lijkt ons interessant de hele site onder handen te nemen."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Filip Santy: "Wat is volgende privatisering?"

Filip Santy: "De Berg staat voor 25 procent leeg, zegt u. Dat kan voor een stuk, maar dat kan ook niet anders: enkele jaren geleden zette u alle verenigingen buiten. Wat personeel betreft: u vergeet dat er door de komst van de provinciale bibliotheek Westflandrica 8 mensen bijkomen. Plus een pak materiaal."

"Wat is de volgende privatisering? Ik geef u enkele suggesties. Waarom niet de Broeltorens? Of het stadhuis? Zo hoeft u zich op termijn niets meer aan te trekken van de historische gebouwen in Kortrijk."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Philippe De Coene: "Wachten met verkoop"

OCMW-voorzitter Philippe De Coene (SP.A): "Wij zijn in de Handboogstraat eigenaar van vijf panden, die vroeger dienden als kamerwoningen en crisispanden. De vijf gebouwen zijn samen geschat op ongeveer 540.000 euro. Maar we zullen niet verkopen voor de verlaging van de Leieboorden, zodat we kunnen zien wat de toegevoegde belevingswaarde is. Wanneer de panden op de markt komen, zal er een verkoop met mededinging zijn."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

"25 procent staat leeg"

Schepen van Gebouwen Arne Vandendriessche (Open VLD): "Er zit nog een huurcontract op tot 2031 en wie het ook koopt moet deze huur respecteren. We kozen voor een verkoop met bieding. Dat heeft een juridische reden, ons ingegeven door een expert. Het gebouw komt op 1 november op de markt. Vier maanden later wordt de verkoop afgesloten, als de instelprijs tenminste gehaald wordt."

"Momenteel staat 25 procent van de Berg leeg. Het is dan niet efficiënt om dat te houden. Ik ben er zelf al een paar keer langs geweest. Een aantal mensen van de stad zitten daar te werken omdat er te weinig plaats is in Texture. Die zullen inderdaad verhuizen naar het Erfgoeddepot als dat klaar is. We zijn geen verhuurkantoor. Zeggen dat de toekomstige koper daarin zal mogen doen wat hij wil, is ook niet juist. Er worden voorwaarden opgelegd. Dat staat expliciet in de voorliggende tekst."

"Tot slot: je moet niet angstvallig vasthouden aan die gebouwen, die trouwens beschermd zijn. Het gaat ook om een heel mooi gebouw dat dankzij investeringen opengesteld kan worden en in al zijn glorie wordt hersteld."

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Berg van Barmhartigheid

Filip Santy (CD&V): "De symboolwaarde van de Berg van Barmhartigheid (erfgoedhuis in de G. Gezellestraat) is heel groot. De stad heeft een verkeerd signaal aan de federale overheid. We zijn al onze federale politie kwijt aan Brugge, straks volgt wellicht het erfgoedhuis. De Berg van Barmhartigheid kan plots niet meer onderhands worden verkocht, want het is volgens het college groot genoeg om apart te worden verkocht. Wat trouwens met de terugbetaling door de Regie der Gebouwen wat betreft de inrichting? Er zou nog 60.000 euro openstaan."

"De enige bedoeling van het stadsbestuur is om snel 3,3 miljoen euro te cashen. Dan kan je spreken van een paniekverkoop. Dat geld kan misschien gaan naar het nieuwe Erfgoeddepot. Als je het gebouw op de markt brengt met een instelprijs van 3,3 miljoen euro, mis je wel huurovereenkomsten ter waarde van 2,3 miljoen euro."

David Wemel (Groen): "Groen zal dit punt niet goedkeuren. We stellen ons vragen bij de uitverkoop van patrimonium die gedurende deze legislatuur wordt georganiseerd. Verschillende waardevolle panden verdwenen al uit het stadspatrimonium. Vanuit Groen vragen we om op zoek te gaan naar andere manieren om met het patrimonium om te gaan. Kan de Berg van Barmhartigheid bijvoorbeeld niet in erfpacht gegeven worden?"

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

De zitting wordt geopend

Die wordt gestart met een minuut stilte voor ereschepen Joel Devos en eregemeenteraadslid Cecile Delrue, die beiden zijn overleden. Interimvoorzitter van de gemeenteraad is Marc Lemaitre (SP.A), die Piet Lombaerts (N-VA) vervangt. Die heeft een ongeval gehad en kon daardoor niet aanwezig zijn.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Massale opkomst handelaars

Voor de start van de gemeenteraad stroomden de handelaars die een stek hebben in de Groothandelsmarkt massaal toe. De publieksbanken zaten al snel vol, waardoor een aantal handelaars plaats moest nemen achter de gemeenteraadsbanken. "De Groothandelsmarkt moet weg, de handelaars moeten plaatsruimen voor vuilniswagens, met als gevolg dat ze hun handelszaak moeten sluiten en werkloos worden. Vele lokale handelaars in en rond Kortrijk zullen problemen hebben om zich te bevoorraden van verse groenten en fruit. Dit moet volgens het stadsbestuur gebeuren omdat ze een goedkope plaats zoekt om vuilniswagens te stallen. Kortrijk is toch groot genoeg om die ergens anders te stallen?"

© AXV
Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

Handelaars present

Een aantal handelaars zal vanaf 18.30 uur aanwezig zijn in het Kortrijkse stadhuis en willen iedereen die naar de gemeenteraad gaat een flyer en een appel toestoppen. Zo willen ze aandacht vragen voor de Groothandelsmarkt op Vierlinden in Heule die op 1 augustus 2018 de deuren sluit. U leest hier nog eens het artikel hierover dat begin augustus in Kortrijks Handelsblad verscheen.

Axel Vandenheede
door Axel Vandenheede

In een notendop

© GF