Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Gemeenteraad is afgelopen

Er zijn geen mededelingen meer. De laatste zitting voor het zomerverlof is bij deze afgelopen. Tot in september!

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Veel achtergebleven fietsen aan station

Filip Lombaert (Groen): "als trouwe pendelaar ga ik met de fiets naar het station. De fietsrekken aan het station en onder de brug tonen aan dat er veel fietsen achterblijven en nooit worden opgehaald. Misschien iets aanbrengen aan die fietsen dat als ze binnen de twee weken niet weggenomen worden de stadsdiensten ze zullen ophalen. Er staan nog fietsen met daaraan blaadjes van een fuif van een jaar geleden." Schepen Kurt Himpe: "We gaan die fietsen inderdaad labelen en dat beter opvolgen."

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

”Oorlogsmonumenten proper houden”

Rik Baert (Vl. Belang) dringt er bij de stad op aan om de oorlogsmonumenten op de Melkmarkt passend te onderhouden. "Bij de Batjes viel op dat ze niet mooi waren opgekuist en dat er veel groen was". Milieuschepen Nadia Staes (sp.a): "Er is controle geweest, maar niet grondig. We nemen dit ook mee bij de heraanleg van het plein in de volgende legislatuur.

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Spoorlopers en vandalisme in Blauwhuispark

Ann Van Essche heeft een vraag voor de burgemeester:"Op de vrijdagavond van de Batjes ging ik naar huis en ik merkte op en rond de sporen heel wat jongeren die over de sporen liepen. Is er regelmatig controle? Dit leek me wel heel gevaarlijk. Ik hoor ook verhalen van brandblusapparaten die leeg worden gespoten op het domein van kasteel Blauwhuis, loslopende honden ,enz...Is er misschien mogelijkheid om een parkwachter aan te stellen? In het kader van project Lancelot kan je ook iemand in het kasteel huisvesten."

Burgemeester Maertens (N-VA): "Bij spoorlopers contacteren we altijd de spoorwegpolitie, maar van dit geval was ik niet op de hoogte. Het is een problematiek die begint bij het gedrag van mensen. De politie weet dat dit een kritiek punt is, maar het blijft dweilen met de kraan open als er geen gedragsverandering bij de mensen komt." "Wat betreft het vandalisme in het Blauwhuispark betreft: de dader is reeds bekend en we hopen dat die via de juiste weg gestraft zal worden.

Er is al geregeld toezicht, maar dat lukt niet elke minuut van de dag. Een vrijwillige parkwachter is misschien een interessant idee. Wat de conciërgerie betreft staat in onze overeenkomst met de huidige eigenaar dat zij moeten zorgen dat er iemand woont. Op vandaag is die voorwaarde niet ingevuld. U zal misschien merken dat er een afsluiting rond het kasteel is met hekken. Dat is op burgemeestersbeval omdat er wat plaaster naar beneden kwam aan de koepel. De eigenaar is op de hoogte. We bekijken met hem om dat zo snel mogelijk in orde te brengen. Het verplaatsen van het hek is ook verboden op straffe van een GAS-boete."

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Infovergadering stemrecht

Schepen Lothar Feys antwoordt op de laatste vraag van Filip Lombaert (Groen): "De infovergadering voor anderstaligen in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen: er waren bij een bijeenkomst in het kader van Babbel'Uit negen aanwezigen waarvan drie stemgerechtigden. Waaronder drie niet-EU-burgers. Het is wellicht wat overdreven een infovergadering voor zo'n select publiek te organiseren."

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Vergadering Cel kleinhandel en klimaatplan

Schepen Tom Verbeke (N-VA): "De projectleider is er niet wegens zwangerschapsverlof en ging er van uit dat er een bepaalde procedure is gevolgd die niet gevolgd is geweest. Ik neem daar de verantwoordelijkheid voor. Op het moment dat ik zelf ook zie dat de voorzitter een aantal agendapunten had - weliswaar die niet tot een advies zouden leiden - ging ik dat zeker opgevolgd hebben. Die cel kleinhandel is uiteindelijk nog kunnen doorgaan in een minibezetting. Die is ook genotuleerd geweest en komt in de annalen van onze stadgeschiedenis in gepaste vorm terecht."

Burgemeester Bert Maertens (N-VA) over het klimaatbeleidsplan: "Ik ben zeer tevreden over de inspraakvergadering in februari. Daar zijn heel wat goede ideeën uitgekomen. Het is al in voorontwerpfase naar een aantal raden en verenigingen doorgestuurd. Op basis daarvan komt er opnieuw een ontwerpversie, die samen met het advies van het managementteam de acties aanduiden die zij uitdagend en belangrijk vinden. Dat ontwerp gaat later nog eens naar de adviesraden. Na hun extra opmerkingen komen we tot een definitief plan dat in de gemeenteraad wordt voorgelegd. Streefdatum was september, maar ik wil een gedragen plan en als dat meer tijd vergt dan nemen we die. Daarom zal het wellicht oktober of november zijn voor dit plan voorkomt.

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Vergroening pleinen: voorlopig enkel in Emelgem

"Wat betreft de afgelaste infovergadering voor de vergroening van de pleinen: In laatste instantie bleek dat het project Kachtemseplein wat duurder uitviel dan gedacht", vertelt milieuschepen Nadia Staes (onafhankelijk). " Ruim 70.000 euro. Heel wat zaken uit Visie 2030 zouden ook niet meer mee kunnen genomen worden in dit plan. Dat zal wel in de volgende legislatuur gebeuren. Bij de uitwerking van het concept Melkmarkt groeide het idee om meer met het concept van een woonerf te werken. Er is heel wat werk dan het plein gewoon te laten vergroenen. Vandaar dat we beslisten om dit niet te laten doorgaan. Anders creëren we verwachtingen die we anders niet kunnen inlassen. Die zullen verschuiven naar de volgende legislatuur. Het project voor Emelgem kon wel doorgaan omdat het om een afgebakend gebied gaat: het plein naast het gemeentehuis. Deze zal doorgaan op 3 juli."

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Groen vuurt een reeks vragen af

Filip Lombaert (Groen) heeft nog enkele vragen voor de burgemeester en het schepencollege in petto. Hij wil meer weten over een reeks geannuleerde vergaderingen.

" Op vorige gemeenteraad kwam de opmerking dat een vraag in het vragenkwartiertje te lang was en een interpellatie een beter instrument was. Vandaar bundelen we enkele vragen over recent beleid. Hoewel, is dit beleid? Of moeten we spreken van recent genomen beslissingen waarbij echte beslissingen worden verdaagd of over de verkiezingen getild? We kregen graag antwoord op enkele vragen:

"Op 30 mei ontvingen we een uitnodiging voor drie infovergaderingen over het vergroenen van de Melkmarkt, het Kachtemse plein en het Emelgemse plein. Nauwelijks een week later, ontvingen we de annulering van twee van die vergaderingen. Enkel de vergadering voor Emelgem gaat door. Vanwaar de annulering? Zijn de ontwerpen niet rijp voor een open discussie in de gemeenteraad? Gaan deze aangekondigde projecten nog door? Zoja, wanneer? Zijn er externe factoren die tot de annulering leidden?

Vorige week ontvingen we de annulering van de vergadering van de cel kleinhandel, wegens onvoldoende agenda. Daarop kwam de reactie van de voorzitter van die raad, dat er wel degelijk agendapunten zijn. Waarop de schepen aankondigde dat de vergadering toch doorgaat. Mogen we daaruit besluiten dat de vergadering werd afgelast zonder overleg met de voorzitter? Wie heeft de vergadering aanvankelijk afgelast?

Op 21 november 2017 ondertekende onze gemeenteraad het Europees Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie. Op 21 februari was er een geslaagde klimaatdenkdag (avond) waarbij Izegemnaren hun inbreng deden. Een maand terug ontvingen we het werkdocument klimaatbeleidsplan. De burgemeester kondigde eerder aan dat het klimaatbeleidsplan op de gemeenteraad komt van september. Wat is de stand van zaken? Zijn er adviesrondes gepland met de betrokken adviesraden? Wanneer mogen we het klimaatbeleidsplan verwachten, ter voorbereiding van de gemeenteraad van september?

Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen worden in tal van gemeenten infomomenten georganiseerd voor niet Belgen die wel stemrecht hebben, mits ze zich als kiezer laten registreren. (EU burgers en burgers van buiten de EU die vijf jaar onafgebroken in ons land verblijven). In Izegem zou er ook zo'n infovergadering georganiseerd worden. Waarom werd deze afgelast?

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Izegem als pleegzorggemeente?

Groen-raadslid Simon Vanderschaeve heeft nog een vraag rond de functie van Izegem als pleegzorggemeente.

"De laatste periode berichtten de kranten over het schrijnend tekort aan opvangmogelijkheden binnen de bijzondere jeugdzorg", zegt hij. " Wanneer ouders (tijdelijk) niet kunnen instaan voor de zorg van hun kinderen, is pleegzorg één van de mogelijke pistes. Helaas zijn de kandidaat-gezinnen schaars en de wachtlijst lang. Om die reden zette Pleegzorg Vlaanderen recent de actie 'Pleegzorggemeenten' op. Als gemeente kunnen wij pleegzorg in de kijker zetten en pleeggezinnen enkele tegemoetkomingen bieden, zodat meer mensen zich zullen engageren om pleegouder te worden en zodat bestaande pleeggezinnen ondersteuning krijgen waar mogelijk.

Pleegzorg heeft zelf een bundel opgesteld met tal van maatregelen die een gemeente kan treffen om pleegzorg te helpen in het vinden van nieuwe pleeggezinnen en die tegelijk helpen het maatschappelijk draagvlak voor pleegzorg als hulpverlening te vergroten. We denken aan acties als het publiceren van een artikel over pleegzorg in stadsmagazine Izine, een ruimte beschikbaar stellen voor begeleide huisbezoeken, het invoeren van een pleegzorgpremie, enz... Daarom vraag ik de stad om zich te engageren als pleegzorggemeente door een duurzame samenwerking met Pleegzorg op te starten en zoveel mogelijk van de voorgestelde acties uit te voeren. Izegem kan de derde stad in onze provincie worden die pleegzorggemeente wordt."

OCMW-voorzitter Frank Duhamel (sp.a) vindt het een goed voorstel: "Alleen vrees ik dat we de financiële en menselijke middelen hier niet voor. Ik denk dat de nood daarin zeer hoog is. Als we als gemeente iets kunnen doen zal ik niet nalaten dat na te streven. We hebben nu eenmaal niet de financiële middelen die centrumsteden hebben, maar een aantal zaken die u aanhaalt kunnen we zeker doen."

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Groen: ”Dit project is toch al goedgekeurd?”

Simon Vanderschaeve (Groen):"We steunen dit project, maar vragen ons af waarom dit nu geagendeerd staat. Op de commissie van 2017 kwam dit voorstel al eens voor. Toen werd ook al gevraagd om dit te koppelen aan een fietsverbinding. Het schepencollege heeft eerder dit jaar ook al fiat gegeven. Waarom agenderen we dit als het schepencollege dit al beslist heeft?"Arne Allosserie: "Gezien de commissie van juni afgeschaft is en we in die zin niet meer konden bespreken wou ik dit op een efficiënte manier regelen. De aanleg was al beslist, maar het reglement nog niet. Vandaar dat ik dit nog eens aan de gemeenteraad wou voorleggen."

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

“Leg tractorsluis in de Wolvenhofstraat aan”

© GF

Raadslid Arne Allosserie (N-VA) pleit in een toegevoegd punt voor de aanleg van een tractorsluis in de Wolvenhofstraat.

"Het stadsbestuur heeft concrete plannen om - in het kader van een veiliger schoolomgeving - een trage wegverbinding aan te leggen tussen de Wolvenhofstraat en de Meensesteenweg, ter hoogte van het bankkantoor net voorbij het rondpunt richting Sint-Eloois Winkel", aldus het raadslid. "Die trage wegverbinding zou ook rechtstreeks kunnen aantakken op de fietsenstallingen van de basisschool op de Bosmolens. Door de verbinding met de Meensesteenweg is de trage weg niet alleen een opportuniteit voor de schoolgaande kinderen, maar ook voor alle andere inwoners van De Mol en De Bosmolens.

Er zijn intussen gesprekken geweest met de school, die zeker bereid is mee te werken aan de realisatie van de trage weg, zij het door het afstaan van of recht van doorgang te verlenen op grond in eigendom van de school. De stad voert momenteel gesprekken met andere grondeigenaars die geïmpacteerd worden door de toekomstige aanleg van de trage weg."

"De trage wegverbinding moet een uitstekend alternatief worden voor de drukke Leenstraat voor wie van De Mol fietst richting de school of de dorpskern van de Bosmolens. Echter stellen we vast dat de Wolvenhofstraat steeds meer wordt gebruikt als sluipweg en dat wagens er vaak aan hoge snelheid doorrijden. Op een smalle weg als de Wolvenhofstraat zorgt dat voor een onveilige situatie voor fietsers en voetgangers.

We mogen ook de aantrekkingskracht van het provinciaal domein Wallemote-Wolvenhof voor recreatieve fietsers, wandelaars en lopers niet onderschatten. Om het doorgaand verkeer te weren en de zwakke weggebruiker in de Wolvenhofstraat absolute voorrang te geven, stellen wij de aanleg van een tractorsluis voor. Een tractorsluis weert doorrijdende wagens, laat enkel bestemmingsverkeer toe voor auto's, maar biedt fietsers, wandelaars en tractoren van landbouwers altijd doorgang. De tractorsluis komt het best ter hoogte van de kruising met de Bosdreef."

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Eerste fietsstraat in Izegem

Als slot van zijn betoog heeft de schepen nog een nieuwtje:

"Wat ik wel kan meedelen is dat er een eerste fietsstraat in Izegem komt. Met de werken in de Marktstraat, waardoor er een parkeerhaven komt en meer ruimte gegeven wordt aan de voetgangers, willen we van de gelegenheid gebruik maken om daar een fietsstraat in te voeren. Door de werken is er immers een nieuwe situatie in de Marktstraat. Het lijkt ons ook logisch dat we dit doortrekken in de Brugstraat tot aan het kruispunt van de Dirk Martenslaan met de Wolvenstraat.

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Schepen Kurt Himpe: “Veel mogelijkheden zijn er niet”

Mobiliteitsschepen Kurt Himpe (N-VA- repliceert: "In de voorbije jaren is er intens overleg geweest met de lagere scholen in functie van verkeersveiligheid. Heel wat actiepunten werden besproken en ook uitgevoerd, zoals betere aanduiding van de schoolomgeving, betere aanduiding van de zone 30, de aanleg van bredere voetpaden, snelheidsremmende maatregelen, de aanleg van zoen- en vroemzones...Tijdens het overleg op vraag van de stad of op vraag van de scholen kwam ook twee keer de specifieke vraag aan bod voor de mogelijkheid van een schoolstraat. Er was intussen al overleg met de lagere school in Emelgem, in Kachtem, op de Bosmolens, De Kleine Tovenaar, de Bellevue, de Sint-Rafaëlsschool en de Heilig Hartschool.

Dat was het geval bij de Sint-Rafaëlsschool. Tijdens het overleg werd gevraagd of er mogelijkheid was om de fietsers aan de achterkant van de school toegang te geven. Dat bleek volgens de school niet mogelijk. Een deel van de Baronielaan afsluiten, zal het doorstromend autoverkeer afleiden naar de smalle zijstraten van de Baronielaan en al snel bleek dat geen optie.

Een tweede vraag die we kregen was van de Heilig Hartschool om de Sint-Antoniusstraat om te vormen tot schoolstraat. We hebben dit twee keer besproken in de commissie voor Openbare Werken en Mobiliteit. Er waren bij een eerste bespreking nog een reeks praktische vragen. We hebben bij een tweede bespreking duidelijk gesteld dat we geen proefperiode voor een schoolstraat kunnen invoeren omdat er ingrijpende werken zijn in de Roeselaarsestraat. We hebben de Sint-Antoniusstraat nodig voor de doorstroming vanuit de Krekelmotestraat naar de Prins Albertlaan. Het is praktisch en technisch onmogelijk om enkel tijdens de uurblokken van de schoolstraat te communiceren naar weggebruikers dat de Sint-Antoniusstraat afgesloten is.

De scholen op het Izegemse grondgebied zijn historisch gegroeid langs belangrijke hoofdwegen. Een opsomming van deze straten zal al direct een beeld geven van de impact: de Hogestraat, de Leenstraat en de Meensesteenweg, de Baron de Pélichystraat, de Roeselaarsestraat, de Prinsessestraat, de Tinnenpotstraat, de Merelstraat, de Heilig Hartstraat, de Bellevuestraat, de Beukendreef, de Slabbaardstraat-Noord, de Schoolstraat, de Sint-Antoniusstraat. Veel mogelijkheden zijn er dus niet, of de stad is helemaal afgesloten tijdens de duur van de schoolstraat.

In de commissievergaderingen van 14 december 2017 en van 17 mei, twee commissievergaderingen waar u aanwezig was, waren we al tot de conclusie gekomen dat de Sint-Antoniusstraat zo goed als de enige straat is aan een schoolpoort waar we een schoolstraat kunnen invoeren. Maar we waren het er ook over eens dat we een proefperiode willen. In het eerste punt wordt gevraagd om de stad in te schrijven op de website paraatvoordeschoolstraat. Dat houdt in om in de schoolomgevingen een schoolstraat te testen. Maar zoals gezegd: we kunnen de situatie aan de Sint-Antoniusstraat in de Week van de Mobiliteit niet testen.

Een inventaris van de scholen die wel of niet in aanmerking komen voor een schoolstraat, dat is een tweede punt, heb ik net gegeven. Als een school meerdere uitgangen heeft, dan moet dit in overleg zijn met de school en in het geval van de Sint-Rafaëlsschool was het niet mogelijk om het alternatief te gebruiken. Maar we zullen in volgende overlegrondes met de scholen zeker benadrukken dat we openstaan voor schoolstraten. Maar scholen moeten ook bereid zijn om intern op het schooldomein de verkeersstromen te herbekijken, zodat we fietsers en voetgangers niet naar de drukke invalswegen sturen.

In een derde punt wordt gevraagd om overleg op te starten met de scholen. Maar dit gebeurde al met zo goed als alle scholen.

Ik vraag me hierbij wel af of er binnen de CD&V-fractie eigenlijk wel overleg is, want blijkbaar hebben jullie de voorbije jaren de commissievergaderingen niet bijgewoond of is er geen informatiedoorstroming. Wat de fietsstraten betreft: er zal sowieso in het kader van een nieuw mobiliteitsplan een onderzoek moeten komen waar we fietsstraten invoeren, rekening houdend met de specifieke voorwaarden die gekoppeld zijn aan fietsstraten. Dat voorbereidend werk wordt inderdaad opgestart."

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

CD&V wil schoolstraten invoeren

Oppositieraadslid Ann Van Essche (CD&V) houdt in een bijgevoegd punt een pleidooi voor het invoeren van schoolstraten in de stad.

"Een fietsstraat is een straat, die meestal een bordeaux kleur krijgt en waar fietsers voorgang hebben op alle gemotoriseerd verkeer", vertelt het raadslid. "Auto's kunnen dus nog steeds overal rijden, maar je maakt duidelijk dat er zo duidelijk dat de fietsverkeer in die straten meer gewenst is. Het voordeel is tweeledig: ten eerste maak je de kleine centrumwegen aangenamer voor fietsers en vooral ook veiliger voor vnl. de jongsten en de oudsten op de weg.

Ten tweede jaag je de automobilisten uit de kleinere autowegen naar de grotere straten of hoofdwegen. Bvb. In de Meensestraat, stel dat daar een fietsstraat komt, waarbij bloembakken worden gezet om de straat op bepaalde plaatsen te versmallen en te verfraaien, zullen de auto's verplicht moeten achterblijven op de massaal langs daar passerende schooljeugd 's ochtends. Auto's zullen sneller geneigd zijn de Burg Vandenbogaerdelaan te nemen. Ook rond de gemeenschapsschool, de Beukendreef (vanaf de Vissersdreef), Bellevuestraat en Hoveniersstraat, is dit geen absurd idee, omdat het verkeer gemakkelijk via grotere wegen kan rijden.

We mogen niet bang zijn om koning auto te vervangen door koning fiets. Ouders moeten geneigd zijn hun kinderen in alle vertrouwen met de fiets naar school te sturen. Het is goedkoper, gezonder - jong geleerd is oud gedaan - en minder vervuilend. Je "empowered" mensen als het ware om zelf te werken aan een gezondere stad, veeleer dan de "laisser-faire" of het bemoederlijken van de bewoners. Ook Minister Weyts heeft 20 miljoen € veil ( 1 € van Vlaanderen tegen 1 € van de stad ) voor projecten die nu uitgetekend worden."

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Vlaams Belang: “Wat indien de huurder na één jaar niet voldoende Nederlands kan?”

"Stimuleer je die die dan verder of ga je ze uitwijzen?" wil raadslid Rik Baert weten. " De uitzonderingen in het reglement zijn te omvangrijk. Je kan voor alles en nog wat uitstel krijgen. We willen mensen die uit een oorlogssituatie komen motiveren om te blijven. Kunnen we hen op termijn ook niet motiveren om terug te keren naar hun vaderland? Is het ook zo dat we vaker sociale woningen voorzien voor niet-Europese burgers?

Schepen Feys: "Dat laatste klopt niet. Ik heb de cijfers van 2017 opgevraagd. Voor De Mandel gaat het om zes gevallen, voor SVK gaat het om 18 gevallen en voor de Izegemse Bouwmaatschappij gaat het om geen enkel geval die zich in die regeling moet inschrijven. U pleit voor een terugkeerbeleid, maar het zal u niet verbazen dat dit niet onze bevoegdheid laat staan onze behoefte is. We zetten liever in op integratie. Ik vind de uitzonderingen die er in het reglement staan wel correct.

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Nieuwe afspraken rond taalvaardigheid Nederlands

"Sinds 1 november 2017 is de taalkennisvereiste voor sociale huurders aangepast", licht integratieschepen Lothar Feys (N-VA) toe. "Voortaan moeten huurders uiterlijk na 1 jaar huur kunnen aantonen dat ze voldoende Nederlands kunnen. In Izegem is er een nauwe samenwerking tot stand gekomen tussen het Sociaal Verhuurkantoor en de integratiewerken, met als doel mensen op dit vlak maximaal te ondersteunen.

We willen hen op dat vlak maximaal stimuleren. Er zijn een reeks afspraken uitgewerkt die verder gaan dan de strikt wettelijke verplichtingen. Bij toewijzing worden de huurders die de kennisvereiste nog moeten behalen naar de dienst integratie van de stad. De dienst zal het taal- en integratie-aanbod (zoals Babbel'Uit, de Babbeldoos en het Babbelkamp) toelichten en die personen stimuleren om gebruik te maken van dat aanbod.

Dat zal de integratie versnellen en de kans op werk vergroten. Door de samenwerking zal ook gescreend worden op noodzaak aan een buddy of andere ondersteuning. Het Sociaal Verhuurkantoor engageert zich om tijdens het eerste jaar minimaal twee contacten te hebben met de huurder om de vorderingen inzake taalkennis op te volgen."

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Stad bezig met kerkbeleidsplan

Het budget 2019 voor de kerkfabrieken ligt voor. Het budget valt binnen het raam van de meerjarenplannen en dus moet de gemeenteraad enkel akte nemen. In het oorspronkelijke meerjarenplan bedroeg de totale toelage 449.040 euro. "In de budgetten werden die verminderd naar 284.322", aldus financiënschepen Tom Verbeke (N-VA).

Filip Lombaert (Groen) wil weten of er nog plannen zijn voor de herbestemming van kerken. "Als er oplossingen nodig zijn voor de tentoonstellingsruimte die wegvalt door het gebruik van Meilief: de Heilig-Hartkerk zou een heel mooie locatie zijn. Ik geef dit maar mee voor wat het waard is."

Schepen Verbeke: "We zijn bezig met een kerkbeleidsplan. Voor geen enkele van onze kerken ligt er geen specifiek dossier voor restauratie voor. We hebben toch voor zo'n plan geopteerd, net om de kerkelijke overheid aan te sporen om na te denken op verschillende termijnen wat zij zullen doen met hun kerkpatrimonium. We kunnen de toestand behouden zoals die is en dan blijven de kerken voor de liturgie.

Er is ook de mogelijkheid van nevenbestemming. Een van de voorbeelden in de streek is Wielsbeke, waar men momenteel bezig is een bib in het kerkgebouw te integreren. Op de benedenverdieping blijven de kerkelijke functies bewaard. Er is natuurlijk ook de volledige herbestemming. Dan wordt de kerk ontwijd, zoals bij de Sint-Rafaëlskerk waar op termijn een woonproject komt. Eind dit jaar moet het kerkbeleidsplan naar voor komen, zodat we een langetermijnvisie voor onze kerken hebben.

Een van die visies zou inderdaad een tentoonstellingsruimte zijn. Kleine kanttekening: een tentoonstellingsruimte zoals in Meilief wordt geen zes maand gebruikt voor die functie. Voor een kerk heb je een zinvolle nieuwe bestemming nodig die optimaal rendeert."

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

CD&V keurt de budgetwijziging niet goed

"We zien de meerwaarde voor het stadscentrum in deze budgetwijziging niet"", vertelt oppositieraadslid Joris Claeys. "Van centen voor de heraanleg van de Vijfwegenstraat is nog niks te zien, idem voor de Kortrijksestraat. Bij het integreren van de OCMW-diensten in het stadhuis zou de afgebroken oude raadszaal misschien nog handig geweest zijn. De ondersteuning van activiteiten van het VES kan beter. Dit maar enkele argumenten om onze afkeuring te motiveren."

Schepen Verbeke repliceert: "De Vijfwegenstraat zit in de ontwerpfase. Het grote probleem is dat er lange tijd geen akkoord was rond de rioleringswerken die moeten gebeuren. Dat is ondertussen wel gebeurd. Tegen het najaar - zoals we ook in de budgetopmaak 2018 hadden gezegd - worden die werken wellicht gegund om begin 2019 te starten. Ook bij de Kortrijksestraat wachten we niet, maar wachten we opnieuw op externe partners voor rioleringswerken.

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Extra geld voor Site Rebry

Er volgen enkele budgetwijzigingen.

"Het budget voor de recreatiezone aan Site Rebry wordt met 130.000 euro opgetrokken", vertelt financiënschepen Tom Verbeke (N-VA). "Dat komt omdat we eind 2017 nog niet voldoende zicht hadden op wat het studiebureau had berekend wat betreft de gegunde werken. De werken aan de Vageweenstraat zijn 50.000 euro duurder.

De herinrichting van de Roeselaarsestraat gaat goed vooruit, maar omdat een bepaalde groenzone groter wordt, zal dat 50.000 euro meer kosten. Wat betreft de heraanleg van de Marktstraat kiezen we voor een parkeerdetectiesysteem dat waarschuwt of er nog plekken aan de parkeerhaven vrij zijn of niet. Enkele meerwerken kosten ook 40.000 euro extra.

Op vlak van exploitatie zijn er enkele loonswijzigingen door de nieuwe functie van algemeen en financieel directeur bij de samensmelting van OCMW en stad. De gidsen van stadsmuseum hebben ook meer werk gehad dan verwacht en daarom hebben we 5.000 euro nodig om hen te betalen. Bij het luikje openbare werken kopen we ook alvast wat extra zout aan en we voorzien extra budget om nog wat wegen te herstellen. Er is ook extra budget voor een nieuwe cultuurwandeling in het najaar."

© GF
Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Rik Baert: “Gaan we ons groen naar behoren kunnen onderhouden?”

Rik Baert (Vl.Belang) heeft nog een vraag over het groen in de stad "In welke mate gaan we verder in staat zijn om dat groen naar behoren te onderhouden? Dat blijkt nu al hier en daar een probleem te zijn. Dat is geen verwijt naar de stad. Iedereen wordt daar mee geconfronteerd. Kijk maar naar de nieuwe verkaveling aan de Molstraat, maar op een bepaald moment is dat daar een toevluchtsoord voor ratten en andere ongedierte. In welke mate gaan we in staat zijn dat groen mooi te houden?"

Schepen van ruimtelijke ordening Caroline Maertens: "Alle projecten komen regelmatig voor. Iedereen kijkt naar een bepaald project om er op de beste manier mee om te gaan, ook op vlak van groen. "

Milieuschepen Nadia Staes (onafhankelijk) vult aan: Het verbod op pesticiden heeft daar een grote impact op. Iemand van onze diensten heeft een nieuwe studie gemaakt rond groenaanleg met aandacht voor biodiversiteit. Dit gaat van een aangepast maaibeheer tot de aanplant met meer bloemrijke planten. Een voorbeeld kan je al zien op de rotondes op de Rijksweg. Die nieuwe visie is reeds op de Minaraad voorgesteld. Dat werd daar positief onthaald en dat komt binnenkort op het schepencollege voor. Die visie brengen we later dan naar de gemeenteraad. Door het niet gebruik van die pesticiden is de werkdruk van onze groendienst ook groter geworden. Er is daardoor een achterstand geweest, maar we zijn bezig aan een inhaalbeweging."

Filip Lombaert (Groen): "Ik las in het dossier ook dat de breedte van 't Kouterke te behouden. Ik weet dat er een problematiek is rond laden en lossen in de straten aan de andere kant. Eigenlijk zou het niet slecht zijn om de optie open te houden om toch tenminste het eerste deel van die weg te verbreden en het de handelaars op dat vlak makkelijker te maken. Dat zal uiteraard ook van de goede wil van eigenaars afhangen."

Schepen Maertens: "Misschien kunnen we op dat vlak in onderhandeling in. Er komt een nieuw bouwproject aan de Gentsestraat.Naar 't Kouterke toe kunnen we op dat vlak misschien wel openheid en wat meer sociale controle creëren. "

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Filip Lombaert: ”Waarom is projectzone geschrapt?”

Filip Lombaert (Groen): "Geen klassieke bouwhoogtes meer, maar een dynamisch aftoetsingkader: daar kunnen we ons wel in vinden. Er zitten tal van ontwikkelingszones in dit RUP. Maar ik mis een uitleg voor het verdwijnen van twee projectzones: voormalig klooster Avé Maria en de zone tussen dat klooster en het rond punt met de Dirk Martenslaan. Wat moet daar mee gebeuren in de toekomst als er concrete voorstellen van ontwikkelaars volgen?

Schepen Maertens (N-VA): "Het gaat om één projectzone van verschillende ontwikkelaars. Wat betreft die zone: we hebben ons beperkt tot een aantal sites. Die is er op een bepaald moment uitgegaan. Wij kunnen daar ruimtelijk gezien wel weg mee. We moeten daar geen in het RUP Centrum geen projectzone van maken. De trage weg 't Kouterke is er wel in opgenomen."

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Voorlopige vaststelling RUP Centrum

"Binnen het centrum liggen een aantal strategische locaties die (her)ontwikkeld kunnen worden tot volwaardige nieuwe stadsdelen", vertelt schepen van ruimtelijke ordening Caroline Maertens (N-VA)." De voornaamste doelstelling van dit RUP is het vastleggen van een ontwikkelingskader voor deze locaties en het verankeren van enkele ruimtelijke kwaliteiten in stedenbouwkundige voorschriften. Denk maar aan site Baertshof, kasteel Blauwhuis, enz...dit zijn voorbeelden van enkele grote uitdagingen waar we als stad voor staan. Om die uitdaging te beantwoorden moeten we als goede regisseur de mensen betrekken en inspireren om samen te realiseren. Daarom kiezen we voor een vooruitstrevende manier van opmaak: minder regels en aftoetsen aan sommige voorschriften. Denk aan zuinig contactgebruik, energie-efficiëntie, bijdrage aan omgevingskwaliteit, enz...Met de nieuwe manier van opmaak ligt een dynamisch planningsinstrument voor. Het laat toe om in te spelen op opportuniteiten. Tijdens een werksessie onderzochten een planteam en de GECORO welke voorschriften er nodig zijn om rechtzekerheid te kunnen bieden. In overleg met diverse partners kan veel gerealiseerd worden. Denk maar aan de connectie tussen kasteel Blauwhuis en de site Scheldeman." Eind augustus volgt een infovergadering en er komt nog een openbaar onderzoek.

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Definitieve vaststelling RUP Groen en recreatie Kachtem

Met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Groen en Recreatie Kachtem ligt een plan voor dat de inrichting van een sport- en recreatieterrein in de deelgemeente mogelijk moet maken. De terreinen bevinden zich tussen de Vageweenstraat, Buitenstraat en Egaalstraat. "De bestaande Kachtemse voetbalvelden zijn ruimtelijk slecht gelegen omwille van de ligging op grote afstand van de kern en de woonwijken van Kachtem. Daarom worden ze geherlocaliseerd", vertelt schepen van ruimtelijke ordening Caroline Maertens (N-VA) "De nieuwe locatie sluit beter aan op de kern van Kachtem en de aanpalende woonwijken en heeft voldoende ruimte om een aangepast recreatief-sportief aanbod te voorzien. Het gebied is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied en er wordt een compensatieregeling voor het planologisch evenwicht voorgesteld.

Joris Claeys (CD&V): Komt dit onder de hoede van TMVW (Farys) of onder Izegemse vleugels?

Schepen Maertens: "Ons huurcontract loopt nog zes jaar. Het is nog niet aan de orde om het voetbal te herlocaliseren. Naar inrichting moeten we eerst een buffer aangelegd worden. Er is al een onderhandeling over grondverwerving. We moeten nog aan het inrichtingsplan beginnen. Schepen Tom Verbeke vult aan: "Als er daar effectief sportterreinen komen zal dit indertijd bij Farys ingebracht worden. Op vandaag is dit nog niet het geval."

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Stad verkoopt gebouw borstelmuseum aan Izegemse Bouwmaatschappij

De stad en de Izegemse Bouwmaatschappij hadden eerder dit jaar al een principiële beslissing genomen over de aankoop van het voormalige borstelmuseum. Er horen ook twee appartementsgebouwen bij. De Izegemse Bouwmaatschappij wil er op termijn sociale appartementen realiseren. Vandaag ligt de eigenlijke verkoopsovereenkomst voor.

Filip Lombaert (Groen): "Het is positief dat die site terug een invulling krijgt. ER zijn nu al woningen in de Roeselaarsestraat die aansluiten bij die site. Wat gebeurt er met de binnenplaats? Krijgt die een openbaar karakter of wordt die enkel toegankelijk voor bewoners?" Schepen Maertens: Het is de bedoeling dat het binnengebied openbaar blijft. De voorkant aan de Baron de Pélichystraat behouden blijft en de achterkant van de site wordt gesloopt. Het wordt een autoluw plein, behalve misschien autodelen, wat we uiteraard aanmoedigen. Mensen die er wonen gaan geen meerdere wagens hebben. Activiteiten op dat binnenplein zullen kunnen blijven doorgaan."

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Huurovereenkomst pastorie Emelgem

Pastoor André Vanneste gaat na zijn pensioen vanaf 1 september de pastorie op het Emelgemseplein huren. Zolang hij in functie is dient de stad het pand kosteloos ter beschikking te stellen. De huurprijs bedraagt 600 euro per maand en is dus ten laste van de stad. De tuin wordt kosteloos ter beschikking gesteld, maar valt buiten het bestek van de huurovereenkomst.

Filip Lombaert (Groen): Menselijk gezien begrijp ik dat iemand daar wil blijven wonen, maar praktisch gezien is het spijtig dat een persoon van hogere leeftijd zo'n grote ruimte in beslag neemt. Misschien kan deze woning gebruikt worden voor grotere gezinnen in nood. Naar nuttig gebruik van stadsgebouwen moeten we streven naar een aangepast beleid op vlak van inrichting en grootte." S

chepen Tom Verbeke (N-VA): "De pastoor is nog in onderhandeling met het bisdom om na zijn pensioen nog bijkomende taken in de parochie op te nemen en dan is het praktisch dat hij in of dichtbij de parochie woont, natuurlijk."

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Verbouwingswerken aan stadhuis

Naar aanleiding van de samensmelting van de diensten van het OCMW met die van het stadhuis zijn er een aantal verbouwingswerken nodig. "De effectieve kap- en breekwerken zijn tot een minimum herleid, maar toch zullen de werken wat overlast bezorgen", vertelt patrimoniumschepen Caroline Maertens (N-VA). Het gaat vooral om de herinrichting van het gelijkvloers en de eerste en tweede verdieping. In de tentoonstellingszaal van Meilief tijdelijk vergaderboxen. Er worden alternatieven voor de tentoonstellingsruimte gezocht. De Dienst VES verhuist van het stadhuis naar de lokalen van het Antwoord naast zaal ISO. Met de werken wordt ook gekeken om het volledige stadhuis een verse schilderbeurt te geven. De werken worden geraamd op een bedrag van 74.259 euro en worden gegund via een onderhandelingsprocedure.

Simon Vanderschaeve (Groen): Naast de verbouwingswerken is eerder al goedgekeurd om de deuren van het oude stadhuis Pax Intratibus aan te passen. Wanneer zal dit gebeuren? Samen met deze werken of later? Zijn er ook oplossingen voor de parkeerdrukte op het binnenplein bij vergaderingen in het stadhuis? Ook voor fietsers?

Schepen Maertens: "De werken aan de deuren hadden wat vertraging, maar dat komt vlug in orde. Wat betreft de buitenaanleg: daar kunnen we nog niet aan beginnen. Voorlopig heeft het nog geen zin dat in te richten omdat we de muurbouw nog op punt moeten zetten. Er wordt inderdaad in het wilde weg geparkeerd aan het stadhuis, maar een concrete oplossing hebben we voorlopig niet."

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

Laatste gemeenteraad voor zomerverlof

De laatste gemeenteraad voor de zomervakantie gaat van start. Gemeenteraadsleden Geert Leenknecht en Inge Six (Open VLD) en Filip Buyse (Vl.Belang) zijn verontschuldigd. OCMW-voorzitter Frank Duhamel komt later.

Valentijn Dumoulein
door Valentijn Dumoulein

In een notendop

© IG Roularta