Automatische update:
Aan
Uit
De nieuwste eerst De oudste eerst
Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

De gemeenteraad is afgelopen

De zitting is gesloten.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Bert Laridon: "Hoe zit het met onderzoek naar ondergrondse parking Grote Markt?"

Bert Laridon (N-VA) heeft vragen over circulerende ideeën over bijkomende parking ter hoogte van de frituur op de Grote Markt. "Waarom is er een stuurgroep als er elders daar dan toch over wordt beslist? Ik kom nog eens terug op die ondergrondse parking. Er zijn nog altijd geen cijfers daarover beschikbaar."

Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open): "Die parkingplaatsen aan de frituur en aan de banken, dat is nu net besproken op de laatste stuurgroep. Bert, je was daar bij. Ik heb gezegd dat er overwogen wordt dat er ter hoogte van de Breyne Peellaertstraat overwogen wordt om enkele zijdelingse parkings aan te leggen. Maar er is daar nog niets over beslist. Wat betreft de ondergrondse parking: er is daar ook nog absoluut geen beslissing over genomen. Alles wat er kan worden onderzocht, wordt onderzocht. We hebben ook nagevraagd of er geïnteresseerde investeerders zijn. Op dit ogenblik is er geen enkele beslissing die een ondergrondse parking hypothekeert."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Info over komst van vluchtelingen naar Diksmuide

Burgemeester Lies Laridon geeft nog een stand van zaken in het dossier van de opvang van 235 vluchtelingen in Diksmuide. "Er is overleg geweest met het Rode Kruis. We hebben een brief ontvangen in verband met het spreidingsplan. Op dit ogenblik kan er enkel een indicatie gegeven worden. Een definitieve berekening is nog niet klaar. Volgens de indicatie zou Diksmuide niet nog eens bijkomende vluchtelingen moeten opvangen. Het Rode Kruis zal mensen aanwerven voor de uitbating. Er zal een jobdag worden georganiseerd, in samenwerking met de VDAB, op 13 januari in Brugge. Er moeten een aantal aanpassingen gebeuren aan het gebouw, o.a. aan het sanitair. Afhankelijk daarvan wordt de datum van aankomst bepaald. Er wordt een infovergadering georganiseerd op 20 januari. Er wordt iemand speciaal aangeworden die zal instaan voor de integratie, voor de relatie met de buurt en met Diksmuide. Er zullen ook mensen de medische behoeften opvolgen. Er zal ook gezorgd worden voor wifi in het gebouw. Er komt 1 centrale in- en uitgang. Dat moet de controle verhogen. Het opvangcentrum zou in principe ook 's nachts moeten gesloten zijn. Er wordt gewerkt met een badgesysteem."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Mieke Vanrobaeys wil vermindering op terras- en bedrijfsbelasting bij wegenwerken

Mieke Vanrobaeys (onafhankelijk): "De komende jaren staan grote wegenwerken op stapel. Ik ben er zeker van dat het stadsbestuur de hinder zoveel mogelijk wil beperken. Maar er zal altijd hinder blijven. Daarom stel ik voor om terras- en bedrijfsbelasting bij wegenwerken te verminderen. Andere steden en gemeenten passen dit al toe. Het moeilijk bereikbaar zijn van een handelszaak brengen al omzetverlies met zich mee."

Schepen Kurt Vanlerberghe: "We zijn het idee genegen. Maar we willen het ruimer bekijken dan enkel de Generaal Baron Jacquesstraat en de Grote Markt. Wegenwerken kunnen ook heel gevarieerd zijn en moeilijk op te nemen in een belastingsreglement. Daarom denken we aan compenserende subsidies. Je kan ze zeer fijn afstemmen op de reële omstandigheden. De formule moet objectief zijn. In de loop van 2017-2018 wordt dit op de gemeenteraad gebracht."

Burgemeester Lies Laridon: "Er zijn ook nog maatregelen op Vlaams niveau. Wij moeten daar geen aparte beslissingen over nemen."

Marc Deprez (Idee2006): "Mensen hebben wij de werken in de Woumenweg geen enkele compensatie gekregen."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Voor herstellingswerken aan de toren van de Sint-Wandregesiluskerk in Beerst wordt 180.000 euro voorzien. Schepen Martin Obin (CD&V): "Het gaat over reinigen en hervoegen. Hier en daar wordt de romp hersteld. Er wordt ook duivenwering aangebracht."

Marc Deprez (Idee2006): "Het is hoog tijd. Er vallen stenen naar beneden."

Martin Obin: "In het verleden waren er financiële middelen te kort."

Geert Debaillie (Idee2006): "Ga je met 180.000 euro voldoende hebben?"

Martin Obin: "Dat denk ik wel."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Plannen voor fietssnelweg Diksmuide-Kortemark langs de spoorweg

Er zijn plannen voor een fietspad tussen Diksmuide en Kortemark langs de spoorweg.

Katleen Winne: "Wij gaan akkoord, de uitbreiding van het fietsnetwerk is een goede zaak. Maar wat met de verlichting? Komen er veilige doorsteken onder de spoorweg?"

Kurt Vanlerberghe (SP.A-Open): "Die vragen kunnen nog niet worden beantwoord. We zijn geen voorstander van veel verlichting. Maar hier zit je wel met een toestand dat er iets zal moeten worden voorzien. Tegen dan zitten we volop in de led-evolutie. Dit komt er niet deze legislatuur. Maak u geen illusies. De provincie heeft in plaats van vijf miljoen maar drie miljoen euro per jaar meer. En daar doe je niets mee."

Jurgen Van Collie (N-VA): "In 2008 was er al een vraag van de stad aan de provincie. Is daar een antwoord op gekomen? Zijn er gesprekken gevoerd met eigenaars en met de NMBS?"

Kurt Vanlerberghe: "Er is een start genomen. Het gaat over fietspaden langs de Koekelarestraat, de Roesdammestraat, de Vladslostraat en tenslotte over dit project. Het is het langst blijven haperen. Er is overleg geweest. In 2008 zou de provincie eigen landmeters aanstellen. Er zou een overleg plaatsvinden met Infrabel. Dat heeft plaats gevonden. Infrabel wou mee in het verhaal stappen als ze ook enkele overwegen konden schrappen. In de nieuwe legislatuur bleek na overleg met de deputatie dat door besparingen het project beperkt werd. Enkel de projecten die in deze legislatuur konden worden uitgevoerd, zouden doorgaan. We mochten doorgaan maar dan op eigen kosten. We gaan zelf investeren met de stad zodat het dossier klaar ligt tegen de volgende legislatuur. Dan kunnen we in een nuttige rangorde komen om in aanmerking te komen voor subsidiëring."

Koen Coupillie (N-VA): "Als we in de plaats nu eens het fietspadproject tussen Pervijze en Ramskapelle eens laten vallen?"

Kurt Vanlerberghe: "Als je dat kan regelen: doe maar."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Archeologisch vooronderzoek Grote Markt

Bieke Moerman: "Voor de heraanleg van de Grote Markt moet er een archelogisch vooronderzoek worden uitgevoerd. Er worden drie proefsleuven gemaakt. De exacte locatie wordt bepaald door de situatie op het terrein. De proefsleuven worden zo verspreid mogelijk gelegd. Ze moeten minstens 20 centimeter in de moederbodem worden gegraven. Als dat niet kan, moet er een boring worden uitgevoerd."

Koen De Hantsetters (N-VA): "Hoe lang moeten de sleuven blijven liggen?"

Bieke Moerman: "Dat weten we nu niet."

Katleen Winne: "Heeft dit te maken met de komst van een ondergrondse parking? We hopen dat niet hetzelfde verhaal wordt geschreven als dat van het stadhuis. Wanneer wordt het nu eigenlijk operationeel?"

Bieke Moerman: "Het is een vooronderzoek om te kijken waar er verder in de toekomst verder onderzoek nodig zal zijn. Dit heeft niets te maken met een mogelijke ondergrondse parking."

Burgemeester Lies Laridon: "De diensten verhuizen vanaf 1 maart 2016 naar het stadhuis."

Eric De Keyser: "Ik keur dit met tegenzin goed. Dit kost massa's geld. Ongemak voor de handelaars. Dat is allemaal opgelegd."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Stad wil rijkswachtsite aankopen

In de Rijkswachtstraat staan drie rijkswachtwoningen en een brigadegebouw. De stad kocht in 2013 een van de gebouwen. Om de andere gebouwen en ook het brigadegebouw van de Regie der Gebouwen te kunnen aankopen, wordt een onteigeningsplan opgemaakt. "De site ziet er nu verloederd uit", zegt schepen Bieke Moerman (SP.A-Open). "Er zijn 660 kandidaten voor een sociale woning. Er is nood aan betaalbare bouwgrond en betaalbaar wonen. Een dergelijke context van leegstand is onverantwoord."

Katleen Winne (Idee2006): "Wat met het personeel dat nog werkt in het brigadegebouw? We hebben niets tegen het bouwen van sociale woningen. Maar is dit een geschikt perceel?"

Burgemeester Lies Laridon (CD&V): "Als we het kunnen verwerven, gaan we het gewoon terug verhuren aan de politie. In afwachting van de realisatie van een nieuw gebouw voor de politiezone. Ofwel komt er een nieuw gebouw in Kaaskerke. Ofwel is er een mogelijkheid om de politie onder te brengen in het gebouw van de Regie in Esen."

Bert Laridon (N-VA): "We vinden het niet de taak van de stad om die site te ontwikkelen."

Eric De Keyser (SP.A-Open): "Toen ik schepen was, heb ik dat voorgesteld omdat we dat daar zeer goedkoop konden kopen."

Burgemeester Lies Laridon: "We willen de woningen gewoon behouden. Misschien moeten ze nog wat opgelapt worden. Maar die woningen hebben zeer diepe tuinen. Aan de achterzijde van de woningen kan er extra bouwgrond worden gecreëerd. Die kan worden verkocht aan sociale prijzen."

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Parkeervoorzieningen

De aangepaste versie van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op parkeervoorzieningen is goedgekeurd.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Dotatie Politiezone Polder

De dotatie voor de Politiezone Polder wordt voorgelegd. Voor Diksmuide bedraagt die 1.476.754 euro.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

De gemeenteraad is begonnen

De zitting van de gemeenteraad van Diksmuide is begonnen.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Mieke Vanrobaeys wil vermindering op terras- en bedrijfsbelasting bij wegenwerken

Raadslid Mieke Vanrobaeys (onafhankelijk) stelt in een bijgevoegd punt voor om de terras- en bedrijfsbelasting bij wegenwerken te verlagen.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Aanvullende gemeentebelasting en onroerende voorheffing

De aanvullende belasting op de personenbelasting blijft in Diksmuide op 8%. Ook de aanvullende belasting op de onroerende voorheffing verandert niet. Die blijft op 2.150 opcentiemen.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Voor de herstellingswerken aan de Sint-Wandregesiluskerk in Beerst wordt de gemeenteraad gevraagd om de restauratiewerken aan de toren goed te keuren. De kosten worden geraamd op een grote 180.000 euro.

Google
© Google
Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Nieuwe kostenraming voor noodgeneratoren

De offertes voor de noodgeneratoren die de stad wil aankopen, liggen hoger dan de kostenraming. De gemeenteraad moet nu een nieuw lastenboek en een aangepaste kostenraming goedkeuren.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Archeologisch vooronderzoek Grote Markt

In het kader van de geplande heraanleg van de Grote Markt moet er een archeologisch vooronderzoek worden uitgevoerd. De gemeenteraad wordt vanavond gevraagd om goedkeuring te verlenen aan het lastenboek, de kostenraming van 42.350 euro en wijze van gunnen.

Google
© Google
Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Onteigeningsplan voor rijkswachtsite

In 2013 kocht de stad al een van de drie rijkswachtwoningen in de Rijkswachtstraat. Om de andere woningen en ook het brigadegebouw van de Regie der Gebouwen te kunnen aankopen wordt nu een onteigeningsplan voor de Rijkswachtstraat opgesteld.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Parkeervoorzieningen bij gebouwen.

Op de agenda staat o.a. de aangepaste versie van de verordening op parkeervoorzieningen bij gebouwen. Bij nieuwbouw en herbouw van eensgezinswoningen moet er 1 parkeerplaats per 150 m² vloeroppervlakte worden voorzien. Als er door verbouwingswerken bijkomende woongelegenheden ontstaan, gelden voor de nieuwe woningen dezelfde normen als bij meergezinswoningen. Voor meergezinswoningen gelden 1,25 parkeerplaatsen per 150 m² vloeroppervlakte.

Tom Vandenabeele
door Tom Vandenabeele

Laatste gemeenteraad van 2015

Vanavond vanaf 20.15 uur vindt in het dienstencentrum Ten Patershove de laatste Diksmuidse gemeenteraad van 2015 plaats.

IG
© IG