Golf- en Countryclub 'De Palingbeek' wil uitbreiden van 18 naar 27 holes en vraagt daarom een bestemmingswijziging van een aantal gronden. De restpercelen met bestemming 'golfterrein' in het gewestplan komen echter niet in aanmerking voor de uitbreiding "omwille van golftechnische redenen", klinkt het in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Golf De Palingbeek.
...

Golf- en Countryclub 'De Palingbeek' wil uitbreiden van 18 naar 27 holes en vraagt daarom een bestemmingswijziging van een aantal gronden. De restpercelen met bestemming 'golfterrein' in het gewestplan komen echter niet in aanmerking voor de uitbreiding "omwille van golftechnische redenen", klinkt het in het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Golf De Palingbeek.Daarom zal er een zogenaamde grondenruil plaatsvinden. De gronden die momenteel niet in gebruik zijn als golfterrein (ongeveer 17,7 hectare) zullen volgens de ruimtelijke planning omgezet worden naar landbouwgebied. De uitbreidingszone die momenteel in gebruik is als landbouwgebied, kan dan planologisch en op het terrein omgezet worden naar golfterrein (ongeveer 13,8 hectare). Daardoor zal de netto-oppervlakte van bestemmingszone 'golfterrein' volgens het gewestplan met 3,9 hectare verminderen, ten gunste van landbouwgebied.Om deze uitbreiding mogelijk te maken, is een wijziging van het gewestplan op basis van een ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk. Tijdens de gemeenteraad van maandagavond werd het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP Golf de Palingbeek definitief vastgesteld, maar oppositiepartij Groen stemde tegen. "Aanpassingen aan een RUP zijn ideale instrumenten om beleid te kunnen, maar wij vinden dat het stadsbestuur hier meer gebruik had van kunnen maken", zei fractieleider Jordy Sabels (Groen)."Daarbij identificeren we drie pijnpunten. Ten eerste de waterhuishouding. Nu moet er tijdens droge periodes 2 ha beregend worden, maar dat gaat bij de uitbreiding naar 10 ha. In het RUP zijn er echter onvoldoende maatregelen voorzien om voor voldoende water te voorzien. Het grondwaterpeil is nog steeds niet hersteld sinds de extreem droge zomer. Daar zal nog veel water voor nodig zijn, maar daar wordt blijkbaar geen rekening mee gehouden.""Een tweede pijnpunt is de 0,4 ha bos die gekapt wordt", vervolgde Jordy Sabels. "Enerzijds snappen we wel dat er een deel bos moet gekapt worden om golfen mogelijk te maken. Maar daarbij wordt er te weinig rekening gehouden met de zeldzame planten en biotoop in dat bos. Zo heeft de Gecoro eigenlijk gevraagd om dat bos te bewaren, dus technisch gezien werd er dus niet geluisterd naar dit adviesorgaan. Ten derde vinden we in het RUP helemaal niets terug over hoe de mobiliteit moet aangepakt worden.""We zijn ondertussen al ruim een jaar bezig met dat GRUP", repliceerde schepen van Ruimtelijke Ordening Philip Bolle (SP.A). "Het kwam acht keer op de Gecoro. Daar waren er een tiental bezwaren en adviezen, zeven of acht daarvan werden ingevuld. Er werd dus wel degelijk rekening gehouden met de adviezen van de Gecoro. We volgen ook de adviezen van deskundigen, mensen die het zouden moeten weten. Er komen meer dan 1 ha poelen bij. Er bestaat een kans dat die poelen incidenteel kunnen droogvallen en dat de waterhuishouding zal wijzigen. Maar ik heb geen glazen bol, en u ook niet. Niemand weet of de komende vier zomers even droog zullen zijn als de zomers van 2018 en 2019. De eigenaars van de golfterreinen hebben er zelf alle belang bij dat die poelen niet droog komen te staan. In het hypothetische geval dat de zomers opnieuw zo droog zouden zijn, dan zullen ze moeten zoeken naar bijkomende maatregelen. Misschien moet hun green dan iets minder green zijn.""Wat het kappen van het bos betreft: dat kreeg de goedkeuring van het Agentschap Natuur en Bos", vervolgde Philip Bolle. "Wie zijn wij om dat advies tegen te spreken. We kunnen niet ontkennen dat er bos gekapt wordt, maar er wordt ook nieuw bos aangeplant om het te compenseren. Het is ook zo dat er minder landbouwgrond verdwijnt dan dat er bijkomt. Maatregelen in verband met de mobiliteit ten slotte kun je niet vastleggen in de aanpassing van een RUP. Dat moet achteraf dan gebeuren. Misschien kunnen er dan borden geplaatst worden met uitgezonderd plaatselijk verkeer of voorrang voor fietsers en wandelaars. Het probleem situeert zich momenteel in het recreatieve autoverkeer dat er in het weekend passeert om in het platteland rond te toeren, niet noodzakelijk bij de gebruikers van de golfterreinen."