Maandag laatst werd burgemeester Lieven Vanbelleghem opgebeld door een medewerker van Fedasil. Toen werd kurkdroog meegedeeld dat het centrum zou uitbreiden. Een luttele paar dagen na het telefoontje naar de burgemeester, zouden volgens geruchten de extra wooncontainers al ter plaatse te zijn.
...

Maandag laatst werd burgemeester Lieven Vanbelleghem opgebeld door een medewerker van Fedasil. Toen werd kurkdroog meegedeeld dat het centrum zou uitbreiden. Een luttele paar dagen na het telefoontje naar de burgemeester, zouden volgens geruchten de extra wooncontainers al ter plaatse te zijn.Het standpunt van het schepencollege is nochtans van meet af aan negatief ten aanzien van een verdere uitbreiding van het asielcentrum in het kleine dorp Vijfwegen. Het college stelt vast dat het asielcentrum nu opvang biedt aan 250 bewoners. Dat is boven de maximaal toegelaten capaciteit van 229. De uitbreiding van het asielcentrum, met 132 extra mensen, zou starten vanaf september.Op 12 maart 2018 werd door het schepencollege al een omgevingsvergunning aan Fedasil geweigerd voor een uitbreiding van het asielcentrum. De reden was gestoeld op een planologische aftoetsing en de watertoets. Ruimtelijk zegt het verslag van de stedenbouwkundige ambtenaar dat 'het asielcentrum voor een deel afhankelijk is van het kleine gehucht Vijfwegen en het dorp Langemark.' In het aanvraagdossier zijn geen gegevens te vinden over het totaal aantal bewoners na de uitbreiding en het functioneren van het asielcentrum zelf, noch over de impact op de ruime omgeving. De eerste vergunningen verwijzen naar de dringende en onvoorziene behoefte aan opvang voor asielzoekers om de herbestemming van de gebouwen te rechtvaardigen.Ondertussen is de druk om bijkomende huisvesting te voorzien duidelijk afgenomen, getuige de sluiting van opvangcentra in Lubbeek, Knesselare, Koksijde, Turnhout, Overijse, Klein Kasteeltje in Brussel, Sijsele, Hechtel-Eksel, Vilvoorde, Mechelen, Leopoldsburg en Zwijndrecht. "Er kunnen dan ook vragen gesteld worden bij een uitbreiding in een gehucht dat nauwelijks meer inwoners kent dan gasten in het asielcentrum", meent het schepencollege.Voor een tijdelijke constructie van vier maand is geen bouwvergunning verreist. "De voorstelling door Fedasil, alsof de bewoners binnen de vier maanden het centrum opnieuw zouden verlaten, is ongeloofwaardig. In het jammerlijke geval dat Fedasil haar voornemen tot uitbreiding zou voortzetten, zal het college dan ook niet nalaten om gepaste maatregelen te nemen als zou blijken dat Fedasil haar afspraken niet nakomt."Volgens het college is het problematisch dat het bijna onbehandeld afvoeren van de afvalwaters van de bewoners, strijdig is met de doelstellingen van het decreet integraal waterbeheer. Het afvalwater wordt opgevangen in een septische put die volgens de rioolbeheerder Fluvius niet volstaat om afvalwater van een aanvaardbare kwaliteit te lozen in de gracht naast het gebouw vanwaar het in de Broenbeek terecht komt. De Broenbeek maakt deel uit van het oppervlaktewaterwingebied van de Blankaert. De rioolbeheerder legt dan ook de aanleg van een eigen waterzuivering op aan de instelling.Het schepencollege wijst ook op de sociale en maatschappelijke impact van het asielcentrum in het kleine Vijfwegen. Het dorp de Vijfwegen heeft nauwelijks ontspanningsmogelijkheden en voorzieningen te bieden voor de 250 bewoners van het centrum, laat staan voor 382 bewoners. Het asielcentrum zelf voorziet vooral in slaap- en eetgelegenheid voor de bewoners. De voorzieningen voor ontspanning in het centrum zelf, zijn ondermaats. De spanningen in het dorp en de nabijgelegen dorpen Langemark en Poelkapelle stijgen met het aantal op te vangen bewoners. Het college kreeg via verschillende kanalen meerdere klachten over de aanwezigheid en het gedrag van bewoners van het asielcentrum op het openbaar vervoer. De tolerantiedrempel van de inwoners van Langemark-Poelkapelle is stilaan bereikt.Tot slot stelt de burgemeester Lieven Vanbelleghem de impact op de gemeentelijke diensten in vraag. "De dienst burgerzaken is momenteel bemand door drie mensen. Dat is voldoende voor de dienstverlening van de eigen bevolking en het bestaande asielcentrum. Gezien de complexiteit van de wetgeving en de asielprocedures is het quasi onmogelijk om iemand voor vier maanden op te leiden in deze moeilijke materie. De dienst maakt zich daarom ook grote zorgen dat zij de grote toestroom niet zal kunnen bolwerken en de kwaliteit van het werk eronder zal lijden.""Langemark-Poelkapelle heeft al meer dan voldoende inspanningen gedaan in het solidair opvangen van vluchtelingen. We vragen daarom met aandrang om de beslissing tot uitbreiding van het centrum in te trekken." Dat besluit zou genomen worden in het hoofdbestuur van Fedasil dinsdag aanstaande. Op 5 augustus plant Fedasil een bezoek aan het schepencollege.(PC/ foto PC)