Eerste digitale gemeenteraad discussieert over meerjarenplan, toerisme en Vlonderpad

Voor het eerst organiseerde het lokale bestuur van Lo-Reninge donderdagavond een digitale gemeenteraad. Daar lagen onder meer de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, een motie tot oprichting van een Noodfonds voor het toerisme na de Brexit, de invoering van een zone 30 op een aantal locaties en een tonnagebeperking in Pollinkhove op de digitale tafel. Oppositiepartij Inspraak stelde zich opnieuw vragen bij de overeenkomst rond het pas aangelegde Vlonderpad in Pollinkhove.

Oppositieraadslid Frank De Poortere wou meer details over de overeenkomst inzake het pas aangelegde Vlonderpad in Pollinkhove. © MVO

Schepen Lieve Castryck lichtte de rapportagecijfers over de eerste helft 2020 toe en overliep de tien prioritaire acties die de nieuwe bestuursploeg van de stad Lo-Reninge zich tot doel heeft gesteld.

Burgemeester Lode Morlion: “Dat 2020 een apart jaar geworden is, waar heel veel zekerheden onderuit gehaald werden, dat heeft iedereen ondervonden, zowel privé, op het werk als in het verenigingsleven. Niet alles is verlopen zoals we dit gepland hadden en dat is nog zacht uitgedrukt.”

Elektrische wagens

“Ook voor onze stad hebben we, gedwongen door de realiteit, heel wat zaken moeten aanpassen. Bepaalde activiteiten zijn afgelast, waardoor er minder uitgaven waren, maar de coronamaatregelen hebben ook geld gekost. Het financieel evenwicht is echter kunnen bewaard blijven en is zelfs iets gunstiger dan eerst gepland.”

Een aantal geplande investeringen zijn doorgeschoven naar volgend jaar, onder meer de investering in speeltoestellen op de speelpleinen, alsook de investering in wagens voor de Technische Dienst. “Deze laatste investering is bewust doorgeschoven omdat we ondertussen een belangrijke subsidie hebben bekomen voor de aankoop van deze wagens, die elektrisch zullen zijn.”

Toerisme na Brexit

De stad Lo-Reninge pleit voor een Vlaams noodfonds voor het toerisme na de Brexit en onderschrijft hiermee de oproep van Westhoekoverleg die op 20 oktober 2020 unaniem werd onderschreven op het burgemeestersoverleg.

Burgemeester Morlion: “Het stopzetten van de P&O-ferryverbinding tussen Zeebrugge en Hull is voor de toeristische sector een forse aderlating, zeker gekoppeld aan de nakende Brexit. Zonder steun van de hogere overheden wordt het bijzonder moeilijk om deze beide fenomenen en corona te overbruggen.”

“Het is de bedoeling met dit fonds versneld de omschakeling te kunnen maken naar een toerisme dat zich op veel meer doelgroepen kan richten. Het fonds kan aangewend worden voor investeringen in wandel- en fietsnetwerken, onthaalpunten, uitkijktorens, picknick- en camperplaatsen,…”

“De stad Lo-Reninge zal in navolging van Westhoekoverleg deze eis voor een Vlaams noodfonds overmaken aan de Vlaamse regering in hoofde van Jan Jambon, minister-president en bevoegd voor buitenlandse zaken, en Zuhal Demir, Vlaams minister van Toerisme.”

Veiligheid gemeentewegen

Schepen Wout Cornette legde uit waarom een aantal wijzigingen van het politiereglement nodig zijn met het oog op veilig wegverkeer op de gemeentewegen. Concreet gaat het om de invoering van een zone 30 in centrum Pollinkhove, in Reninge en in Fintele, de invoering van een tonnagebeperking in Pollinkhove en de invoering van een snelheidsbeperking van 50 km per uur aan de Reningebrug.

Vlonderpad

Tot slot wilde oppositieraadslid Frank De Poortere meer details over de overeenkomst inzake het pas aangelegde Vlonderpad in Pollinkhove, dat trouwens de naam ‘Zonnebloempad’ kreeg. Hij stelde zich zelfs na de toelichting op de vorige gemeenteraad nog altijd vragen rond de mondelinge afspraken: “Hoe zit het met het eigenaarschap en het onderhoud van het Vlonderpad? Wie draagt er verantwoordelijkheid bij het gebruik van het pad? Voor hoelang is de overeenkomst afgesproken? Zijn er voor beide partijen redenen om de overeenkomst op te zeggen en zijn er nog andere bepalingen die deze overeenkomst beheersen?”

Schepen Wout Cornette benadrukte opnieuw wat er op de vorige gemeenteraad was uitgelegd: “Er werd reeds meermaals meegedeeld dat dit opgenomen is in het ruilverkavelingsplan, zoals het thans in ontwerpfase voorligt. De grote meerwaarde van deze prachtige realisatie is de verkeersveiligheid van onze schoolgaande jeugd.”

Minimale kostprijs

“Met de voltooiing van de ruilverkaveling zal de grond onder het Vlonderpad gemeentelijke eigendom worden en dit aan een minimale kostprijs. De grond wordt door het bedrijf Nollet kosteloos ter beschikking gesteld, wat trouwens ook reeds het geval is met de nabijgelegen speelweide. We zijn in Pollinkhove dus niet aan ons proefstuk toe op dat vlak.”

“Dit project is het zoveelste bewijs van de opperbeste verstandhouding en samenwerking tussen school en bedrijf. Wat het onderhoud betreft zal het gemeentebestuur dit opnemen in het flankerend onderwijsbeleid.”

Schoolverzekering

“De gemeentelijke polis ‘Algemene buitencontractuele aansprakelijkheid en rechtsbijstand’ is van toepassing op alle wegen die publiek toegankelijk zijn op ons grondgebied, permanent of tijdelijk en wie er ook de eigenaar van is. Er is derhalve een verzekeringsdekking wat het stadsbestuur betreft.”

“Wij gaan ervan uit dat ook de schoolverzekering van toepassing is voor verplaatsingen van en naar school op het Vlonderpad. Zoals reeds meermaals toegelicht geldt de overeenkomst voor onbepaalde duur, tot de ruilverkaveling definitief gerealiseerd zal zijn. Ik zie geen redenen om de overeenkomst op te zeggen, gezien beide partijen er volop voor gaan.”

“In de vorige gemeenteraad werden door de fractie Inspraak al scenario’s ingeroepen, wat er zou gebeuren als het bedrijf en de grond van eigenaar zouden veranderen en die de grond terug zou eisen. Hierop heb ik dan ook al geantwoord dat een onteigening tot algemeen nut dan tot de mogelijkheden behoort.”

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.