"In de gemeenteraadszitting van juli hebben wij met de voltallige gemeenteraad het licht op groen gezet voor het relanceplan", verduidelijkte Jurgen Beke (CD&V). "Dat plan werd uitgewerkt door de werkgroep postcorona, die is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging vanuit alle partijen."
...

"In de gemeenteraadszitting van juli hebben wij met de voltallige gemeenteraad het licht op groen gezet voor het relanceplan", verduidelijkte Jurgen Beke (CD&V). "Dat plan werd uitgewerkt door de werkgroep postcorona, die is samengesteld uit een brede vertegenwoordiging vanuit alle partijen.""Dat coronarelanceplan omvat ook een coronanoodfonds ter ondersteuning van 'noodlijdende' verenigingen. In functie van het toekennen van deze ondersteuning en het bepalen van de modaliteiten en voorwaarden, werd hiervoor een reglement uitgewerkt. De grote doelstelling van dit reglement is de zware negatieve financiële gevolgen van het covid-19-virus voor diverse verenigingen in te perken door die verenigingen een bijkomende steun te verlenen.""Het moet gaan om verenigingen die effectief bedreigd zijn in hun voortbestaan ingevolge de coronacrisis. De bijkomende middelen moeten in alle geval ten goede komen aan de eigen werking van de vereniging en zijn niet bestemd om initiatieven van derden te ondersteunen. De centen zijn er ook niet om persoonlijke onkosten of verliezen te dekken van spelers, leden of begeleiders. Het is niet de bedoeling om geleden schade integraal te compenseren, maar wel om ervoor te zorgen dat verenigingen niet danig in financiële problemen komen en in hun voortbestaan worden bedreigd.""Elke socioculturele, jeugd- of sportvereniging die een actieve werking heeft in Deerlijk sedert minstens 1 januari 2018 en een dossier indient voor 14 februari 2021, komt in aanmerking voor deze ondersteuning. De definitie van socioculturele, jeugd- of sportvereniging wordt ruim geïnterpreteerd zodat ook seniorenverenigingen, natuur- en milieuverenigingen, feestcomités en andere vzw's of feitelijke verenigingen met sociaal-culturele projecten aanspraak kunnen maken op deze middelen. Verenigingen die geen maatschappelijke zetel hebben in Deerlijk, moeten hun actieve werking in Deerlijk aantonen.""De aanvraagformulieren die vergezeld moeten zijn van officiële boekhoudstukken, zullen beoordeeld worden door de werkgroep postcorona, aangevuld met het hoofd vrije tijd van de gemeente. Er zal ten laatste op 14 april 2021 een globaal voorstel aan het college van burgemeester en schepenen overgemaakt worden. De uiteindelijke toelage wordt bepaald in functie van het voortbestaan van de vereniging."(DRD)