Volgens Colin Beheydt, algemeen directeur van de stad Brugge, verplicht het decreet over het lokaal bestuur elke gemeente tot het opstellen van zo'n code. Brugge had er al een, maar die was dringend aan herziening toe. Want die dateerde al van in 1999 en had als centraal thema enkel de dienstverlening aan de burger.
...

Volgens Colin Beheydt, algemeen directeur van de stad Brugge, verplicht het decreet over het lokaal bestuur elke gemeente tot het opstellen van zo'n code. Brugge had er al een, maar die was dringend aan herziening toe. Want die dateerde al van in 1999 en had als centraal thema enkel de dienstverlening aan de burger."Met deze nieuwe code wordt houvast en ondersteuning geboden aan de mandatarissen op het gebied van integer handelen en bestuurlijke integriteit", stelt Colin Beheydt, die het ontwerp opstelde. "Het integer handelen van de lokale mandatarissen steunt op de waarden van de stad Brugge. Het publieke belang staat daarbij altijd voorop: het openbaar bestuur is er voor en namens de burgers. Voor de personeelsleden van de stad Brugge is een eigen deontologische code opgesteld, die vorige maand werd goedgekeurd. Deze twee deontologische codes sluiten op elkaar aan.""Mandatarissen mogen het vertrouwen dat zij van hun kiezers hebben gekregen, niet schaden", benadrukt de algemeen directeur. "Ze bevinden zich voortdurend in een dubbele positie: aan de ene kant dienen zij via hun bijdrage aan het beleid het algemeen belang, aan de andere kant vraagt hun achterban hen om op te komen voor het bijzonder belang van personen, groepen, bedrijven, of ideële doelstellingen. ""Deze gedragscode wil een houvast geven bij concrete situaties die zich kunnen voordoen in de dagelijkse bestuurspraktijk. De richtlijnen bieden echter geen pasklare oplossingen. Ze moeten als een middel ter ondersteuning gezien worden om in het dagelijkse functioneren om te gaan met deontologische problemen en dilemma's. Er zal immers altijd interpretatieruimte overblijven."De code bevat interessante richtlijnen over politiek dienstbetoon. "Lokale mandatarissen mogen geen termen gebruiken die verwarring kunnen scheppen met officiële, door de overheden ingestelde instanties belast met het verstrekken van informatie of met behandeling van klachten", verduidelijkt Colin Beheydt. "Ze mogen evenmin publiciteit maken voor hun dienstverlenende activiteiten noch in hun individuele verkiezingspropaganda melding maken van diensten die zij hebben verricht. Voor lokale mandatarissen is het algemeen belang van de Stad Brugge belangrijker dan het particulier belang." "Iedere vorm van dienstverlening, informatiebemiddeling, doorverwijzing of begeleiding gebeurt zonder enige materiële of financiële tegenprestatie van welke aard of omvang ook en mag geen enkele vorm van cliëntelisme inhouden. Alle vormen van schijndienstbetoon, waarbij de lokale mandatarissen bewust maar ten onrechte de indruk wekken dat zij bij de goede afloop van een dossier daadwerkelijk tussenbeide gekomen zijn, eventueel zonder dat de betrokken burger om een tussenkomst heeft gevraagd, zijn verboden."Tenslotte dienen internationale dienstreizen van mandatarissen en hun kabinetsmedewerkers voortaan door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd te worden. Op initiatief van de algemeen directeur zal jaarlijks aan de gemeenteraad en de OCMW-raad een evaluatieverslag voorgelegd worden van alle internationale dienstreizen van het voorbije jaar...