Kinderen die niet naar school kunnen omdat ze langdurig ziek zijn of langdurig kampen met een sociaal-emotionele problematiek, hebben het nog extra moeilijk omdat ze op onderwijsvlak een achterstand oplopen. In onze provincie hebben enkel de Basisschool aan Zee (BAZ) en het SBSO Zeelyceum, beiden in De Haan, een erkenning om buitengewoon onderwijs van het type 5, voor langdurig zieke kinderen, aan te bieden. Daarvoor werken zij al jarenlang samen met het Zeepreventorium.
...

Kinderen die niet naar school kunnen omdat ze langdurig ziek zijn of langdurig kampen met een sociaal-emotionele problematiek, hebben het nog extra moeilijk omdat ze op onderwijsvlak een achterstand oplopen. In onze provincie hebben enkel de Basisschool aan Zee (BAZ) en het SBSO Zeelyceum, beiden in De Haan, een erkenning om buitengewoon onderwijs van het type 5, voor langdurig zieke kinderen, aan te bieden. Daarvoor werken zij al jarenlang samen met het Zeepreventorium.Komend schooljaar wordt het type-5-onderwijs uitgebreid. De Brugse scholengroep Impact, waartoe BAZ en het Zeelyceum behoren, start zes nieuwe satellietscholen, zowel voor het basisonderwijs als voor het secundair. Die worden verbonden aan de K-diensten (de afdeling kinderpsychiatrie, red.) van drie ziekenhuizen: het AZ Sint-Lucas in Assebroek, Sint-Jozef in Pittem en Heilige Familie in Kortrijk."Tot nu toe bleef onze provincie hiervan verstoken, enkel de K-diensten van universitaire ziekenhuizen mochten dit aanbieden. Twintig jaar lang hebben wij tevergeefs gesmeekt bij de ministers van Onderwijs. Telkens opnieuw wrongen die zich in bochten om toch maar geen subsidies toe te kennen", zegt de Brugse kinder- en jeugdpsychiater Emmanuël Nelis, diensthoofd van KAS, het samenwerkingsverband tussen de afdelingen kinderpsychiatrie van AZ Sint-Lucas en AZ Sint-Jan in Brugge.Het resultaat was dat de West-Vlaamse ziekenhuizen tot voor kort zelf personeel moesten inzetten om wekelijks twee à drie klasmomenten op te zetten voor hun jonge patiënten. "Het door de overheid gesubsidieerd onderwijs in de ziekenhuizen was indertijd een stap in de goede richting, maar was ontoereikend", stelt Wim Van Kerckvoorde, algemeen directeur van scholengroep Impact. "Dat men vroeger mensen inzette vanuit een andere opleiding om het leerrecht van langdurig zieke kinderen te repecteren, was lovenswaardig. Maar deze kinderen en jongeren hebben nood aan een stimulerende leeromgeving, die hen helpt om niet te vervreemden van het schoolse gebeuren. En hen, naast leerstof, ook de vaardigheden bijbrengt om opnieuw op school te functioneren. Als ziekenhuizen of instellingen waar zij verblijven verbonden zijn aan een type-5-school, krijgen zij volwaardig onderwijs, van daartoe opgeleide leerkrachten. Dit onderwijs gaat verder dan het onderwijsaanbod dat, met steun van de overheid, in ziekenhuizen kan worden aangeboden, los van een ondersteunende school, door teamleden die geen gediplomeerde leerkrachten zijn."De drie voornoemde ziekenhuizen krijgen nu dus een zogenaamde ziekenhuisschool, waar leerkrachten van BAZ of het Zeelyceum les komen geven aan de langdurig zieke kinderen. "Straks krijgen onze 32 jonge patiënten, dankzij het fiat en de centen van minister Hilde Crevits, eindelijk minstens vijf lesuren per week in het ziekenhuis", benadrukt dokter Nelis. "Het is een stap vooruit, want werken via Bednet of met vrijwilligers om les te geven, lenigde niet alle noden. We hebben nu in onze nieuwe KAS-afdeling in het AZ Sint-Lucas een klas ingericht. Leerkrachten van scholengroep Impact zullen vanaf 1 september bij ons les komen geven. Dat is een enorme meerwaarde, want voordien bleven die kinderen lange tijd verstoken van onderwijs. Onze patiënten verblijven hier gemiddeld zes weken, sommigen zelfs tot zes maanden. Velen van hen zijn nadien niet meer in staat om voltijds les te volgen. Wij hebben onder onze patiënten jongeren die het vertrouwen kwijt zijn in de school, angstig zijn, psychoses en autisme hebben. Los van de leerstof, geven die klasmomenten in het ziekenhuis hen opnieuw wat zelfvertrouwen." Volgens Wim Van Kerckvoorde zorgt de inzet van opgeleide leerkrachten uit het type-5-onderwijs ook tot een efficiënter contact met de collega-leerkrachten van de thuisschool van de leerling, de school waar hij of zij voor de ziekenhuisopname school liep. "Dat helpt zowel leerlingen als leerkrachten om na het ziekenhuisverblijf de draad weer op te pikken. Voor de leerling is het ook belangrijk dat het onderwijs dat via een ziekenhuisschool verstrekt wordt, leidt tot een attest. De leerling kan - bij een positieve evaluatie - zijn of haar schoolloopbaan voortzetten. Dat wil zeggen dat het kind of de jongere die het al moeilijk heeft, na lange afwezigheid niet automatisch het schooljaar moet overdoen.""Leerkrachten verbonden aan onze scholengroep zullen in de ziekenhuizen les geven, als dat kan voor de kinderen in een klasruimte, anders op de kamer. De kinderen zijn op dat moment in twee scholen ingeschreven: in hun thuisschool (waar ze ingeschreven staan als langdurig ziek) en in BAZ of het Zeelyceum. Het spreekt voor zich dat een regelmatige en goede communicatielijn opgezet wordt tussen beide scholen. De doelstelling is dat de leerlingen, als ze weer beter zijn, de draad van het gewone onderwijs weer kunnen oppikken. Op dat vlak hebben onze beide scholen in De Haan heel wat ervaring vanuit hun werking met het Zeepreventorium."