In veel scholen is een pak sportinfrastructuur aanwezig en die moet intensiever gebruikt worden, vinden Vlaamse ministers van Sport Philippe Muyters (N-VA) en van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Met een subsidiepot van in totaal 11 miljoen wil het 87 scholen aansporen om de accommodatie ook na de scholuren, tijdens het weekend en de vakantie open te stellen voor sportclubs. In ruil krijgen ze een toelage voor infrastructuurwerken of exploitatiekosten.

In Tielt diende Campus Reynaert een subsidiedossier in. De sportraad en het schepencollege verleenden volledige medewerking om de sportinfrastructuur optimaal te benutten en zo het nijpend tekort naschools in de stad op te vangen.

Er werd een bedrag toegekend van 159.359 euro toegekend, dat de school hoofdzakelijk zal gebruiken voor het vernieuwen van de sportzaal. Burgemeester Els De Rammelaere (N-VA/Open VLD): "Tielt telt zeer veel schoolgebouwen, waarvan een groot deel na de schooluren, in het weekend en de vakanties leeg staan. Wij ondersteunen dan ook graag de subsidiemogelijkheden om dubbel gebruik te promoten. Nu gaat het over sportinfrastructuur, maar ook naar academies toe liggen hier mogelijkheden. Wij hopen dat het inspirerend kan werken naar de andere scholen."

Schepen van sport Simon Bekaert (SP.A): "Het waren de directie en de schoolraad van Campus De Reynaert die enkele maanden geleden bij mij kwamen aankloppen met de mogelijkheid tot samenwerking tussen sportverenigingen en school. Een van de voorwaarden om Vlaamse subsidies te bekomen voor renovatie van hun sporthal, was een samenwerking met het lokale sportleven. We hebben er toen onze schouders onder gezet en via de sportdienst de vraag naar extra sportinfrastructuur in kaart gebracht en onderbouwd. Dat er nu subsidies worden toegekend, stemt ons zeer tevreden. We hadden het ook wel verwacht. De school had een sterk subsidiedossier samengesteld en wij hebben vanuit onze sportdienst en de sportraad de nood aan extra sportruimte stevig onderbouwd. Na de renovatie zullen we de sporthal dan ook mee opnemen in ons reservatiesysteem van de stedelijke sportdienst. Dit betekent bovenop de stedelijke sporthal en de sporthal van Aarsele een aanzienlijke uitbreiding van het zaalaanbod in onze streek.

Technisch coördinator Jan De Vos, sportleraar Kristof Lannoo, voorzitter van de schoolraad Erwin Blondeel, schepen van sport Simon Bekaert en leerlingafgevaardigden Romée Van Eenooghe en Renée Vandeputte zijn in de wolken met de subsidie. (GF)