Vergunde verkaveling ligt in overstromingsgevoelig gebied, en dat weet men nu pas

De weg naar de nieuwe verkaveling in een stukje groen tussen de Vaartstraat en Stasegemdorp ligt er vandaag bijzonder drassig bij. (foto OV)
Olaf Verhaeghe

Een nieuwe, geplande verkaveling van de Groep Huyzentruyt in Stasegem ligt wel degelijk in effectief overstromingsgevoelig gebied. Toch passeerde de vergunning bij het Harelbeekse stadsbestuur en kreeg de projectontwikkelaar in juni groen licht. Een buurtcomité verzet zich met een petitie en een beroep bij de provincie tegen de bouwplannen. En ook het stadsbestuur lijkt van gedacht te veranderen.

Op een stuk groen en de plaats van neer te halen serres tussen de Vaartstraat, Stasegemdorp, de Bosdreef en Boskant wil de Waregemse projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt een nieuwe wijk, goed voor 42 nieuwe gezinswoningen, planten. Eind vorig jaar diende de ontwikkelaar daarvoor bij het Harelbeekse stadsbestuur een omgevingsvergunningaanvraag in. Met succes, want ondanks vier bezwaarschriften in het openbaar onderzoek, kende het college van burgemeester en schepenen op 1 juni de vergunning onder een aantal beperkte voorwaarden toe. Alleen, dat deden burgemeester Top (Vooruit) en zijn schepenen niet op basis van alle nodige informatie.

Beroep van buren

Leander Schietgat, eigenaar van een appartement aan de aanpalende Stasegemdorp, verzette zich samen met enkele andere buurtbewoners tegen de bouwplannen van Groep Huyzentruyt. Hij ging als omwonende in beroep bij de Provincie West-Vlaanderen en kaartte daarin het risico op extra wateroverlast aan.

“Er zijn nu al problemen bij hevige regen en het is nu nog een groene zone die wel wat kan slikken”, zegt hij. “Daar gaan bouwen, maakt de bodem nog meer ondoordringbaar. Het water zal sneller worden afgevoerd, met overstromingen op aanpalende percelen als mogelijk gevolg. En dan is er nog het uitdrogen van de bodem zelf: het weinig resterend groen zal dus nog minder grondwater hebben om de warmere zomers te overleven.” Groep Huyzentruyt voorziet wel een bufferbekken op de nieuwe verkaveling, maar dat zal volgens de buren niet volstaan.

Naast de opmerkingen over de mogelijke wateroverlast wijzen de buren ook op het vele fijn stof vanuit de industriezone en de snelweg, het ontbreken van een grondige mobiliteits- en parkeeranalyse in de buurt en het belang van ‘groene pixels’ in Harelbeke.

Vernietigend advies

Uit onderzoek van de provinciaal omgevingsambtenaar die zich buigt over het dossier vooraleer de deputatie een beslissing in beroep neemt, blijkt dat de bouwgronden in effectief overstromingsgevoelig gebied liggen. Dat had Groep Huyzentruyt initieel niet zo aangegeven, maar werd door de stadsdiensten in Harelbeke ook niet opgemerkt. Zulke gronden zijn ofwel recent onder water gelopen of zijn percelen waarvan de modellen aantonen dat ze om de 100 jaar of vaker overstromen. De kans op wateroverlast wordt bij het verder verharden en bebouwen van die gronden bovendien groter.

Volgens de provinciale ambtenaar houden de voorliggende verkavelingsplannen daar te weinig rekening mee, zo bleek op de hoorzitting van 9 november over het beroep van Leander en zijn buren. Het advies van de provinciale dienst Waterlopen is bovendien ook ongunstig. In het oordeel van de provinciale omgevingsambtenaar doorstaat de aanvraag van Groep Huyzentruyt de watertoets dan ook niet. Door het dempen van enkele grachten en een poel op de site zou er verder een effect kunnen zijn op de biodiversiteit, een ander luik dat te weinig werd onderzocht. De screening naar de milieueffecten van de nieuwe verkaveling is dus onvolledig, een probleem dat in de fase van beroep niet meer rechtgezet kan worden. Het advies is dan ook om de toegekende vergunning te vernietigen. Of de deputatie dat advies volgt, zal pas blijken in februari. Normaal had de beslissing vorige week al moeten vallen, maar Groep Huyzentruyt vroeg én kreeg 60 dagen uitstel.

Schepen is verrast

David Vandekerckhove, Groen-schepen van Ruimtelijke Ordening in Harelbeke, reageert verrast wanneer we hem contacteren met het nieuws over de overstromingsgevoeligheid van de nieuwe verkaveling. Het stadsbestuur van Harelbeke was wel uitgenodigd op de online hoorzitting, maar stuurde geen afvaardiging. “Normaal probeer ik daar wel aanwezig te zijn, maar die dinsdagvoormiddag hadden we schepencollege. Maar het klopt dat we niemand hebben gestuurd om op te volgen”, zegt hij.

Wij zagen in juni geen reden om niet te vergunnen. Die is er nu wel – David Vandekerckhove, Groen-schepen van Ruimtelijke Ordening

“Wij wisten wel dat het om mogelijks overstromingsgevoelig gebied ging, en dat er slechts bij zeer uitzonderlijke omstandigheden wateroverlast zou kunnen zijn”, duidt de schepen de eerdere beslissingen. “We hebben in januari daarom advies aan de provinciale dienst Waterlopen gevraagd, maar er geen gekregen. De standaardprocedure zegt dan dat het om een ‘stilzwijgend gunstig’ advies gaat. Als stad hebben wij wel degelijk gedaan wat moest. Mochten wij, net als de provinciale omgevingsambtenaar, een ongunstig advies hebben gekregen van Waterlopen dan hadden wij sowieso niet vergund. Niet met dit college en niet met de gekende problematieken.”

Vraag is wat het Harelbeekse stadsbestuur zal doen, mocht de deputatie in februari beslissen om de vergunning voor Groep Huyzentruyt staande te houden. Voor de buren rest in dat geval eventueel nog een procedure bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. “En daar kunnen wij ons als stad bij aansluiten”, zegt schepen Vandekerckhove. “Ik geef toe dat het wel vreemd zou zijn om tegen je eigen beslissing in te gaan, maar het kan. Er zijn nieuwe elementen in het dossier. Daar moet je als college en als schepen van Ruimtelijke Ordening absoluut rekening mee houden. Wij zagen in juni geen enkele reden om niet te vergunnen, maar die lijkt me er nu wel te zijn.”

Petitie

Voor Leander en zijn buren is het wachten tot het oordeel van de deputatie, maar dat doen ze niet in stilte. “Eerlijk? Ik vind het vreemd dat er bij de stad Harelbeke niemand op de hoogte was”, zegt Leander. “Dit is voor Stasegem een erg belangrijk dossier, met toch 42 woningen. “Omdat de aanvraag nergens vermeldde dat het om overstromingsgevoelig gebied ging, had het Vlaams departement Omgeving nooit de kans om in beroep te gaan, iets wat ze standaard doen in dergelijke dossiers. Wij zijn alvast van plan om de petitie die we vorige zomer al hadden, nieuw leven in te blazen en met flyers en affiches nog meer buurtbewoners en Stasegemnaars te betrekken in ons protest.”

Groep Huyzentruyt reageert: “Andere kaarten dan wij kunnen inkijken”

Projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt reageert schriftelijk op de vragen over de verkaveling aan de Vaartstraat. “Op het moment van het opmaken van het dossier beschikten wij niet over de pluviale kaarten die de dienst Waterlopen raadpleegde. Dat zijn kaarten die overstromingen in beeld brengen die het gevolg zijn van intense regenval. Die kaarten waren op het moment van de aanvraag niet publiek toegankelijk, we konden er dan ook geen rekening mee houden”, klinkt het.


“Vandaag kunnen we daar gelukkig wel aan denken. Omdat we voor deze nieuwe woonwijk en haar bewoners niets aan het toeval willen overlaten en goed beseffen welke schade water kan aanrichten, zullen we onze plannen aanpassen om aan het advies van de dienst Waterlopen te voldoen. We hebben hiervoor al de nodige stappen gezet.”


Ook het uitstel in de beroepsprocedure is volgens Groep Huyzentruyt niet uitzonderlijk. “Wij maken van die 60 dagen die binnen het wetgevend kader vallen, gebruik om onze plannen aan te passen en opnieuw in te dienen. Mits het nemen van enkele maatregelen hebben wij een voldoende sterk dossier om onze vergunning te krijgen. We hebben er het grootste vertrouwen in en geloven ook dat dit de oplossing zal zijn. Niet alleen voor de huidige en toekomstige bewoners, ook voor de omgeving.”

De provinciale dienst Waterlopen werd om een reactie gevraagd, maar kon die bij het verschijnen van het artikel nog niet bieden.

De petitie tegen de nieuwe verkaveling aan de Vaartstraat en Stasegemdorp vind je online terug via www.11m.be/p/stasegem.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier