Kritiek op boomkap achter Esenkasteel in Diksmuide

We zien Günther Claes, Michel Maeckelbergh en Jean-Claude Monsy. © ACK
Redactie KW

De beslissing om een aantal bomen uit het bosgebied achter het Esenkasteel te kappen, stuit op kritiek van de milieuraad.

De milieuraad maakt zich zorgen om een aantal bomen in Diksmuide. “Het bosgebied achter het Esenkasteel heeft een oppervlakte van vier hectare en behoort tot een waardevol biologisch gebied van acht hectare dat reikt tot aan de Fabriekstraat, gelegen aan de stadsrand. Hierdoor werd deze zone in 1988 tevens gecatalogeerd als Europees vogelrichtlijngebied. Met wat aanplantingen kan deze waardevolle zone geaccentueerd worden als groene buffer tussen het industriegebied en de woonzone langs de Woumenweg”, duidt Jean-Claude Monsy.

“De eigenaar van een bosperceel heeft andere plannen en besliste om de bomen op zijn perceel te verwijderen. Het stadsbestuur negeerde het advies van de milieuraad en leverde een gunstig advies af. Dit betekent naast het verdwijnen van de aanwezige waardevolle bomen ook een ernstige verstoring van het ecosysteem van het hele bos. De mogelijkheid voor het creëren van een groene buffer zal tevens gehypothekeerd worden.”

Groenzones

“De vzw Bosgroep is van oordeel dat industriegebieden nood hebben aan groenzones en groene buffers om de woonzones af te schermen tegen de hinder die een industriezone kan veroorzaken”, gaat Jean-Claude Monsy verder. “Daarom hebben zij, samen met Günther Claes, boomchirurg, verzet aangetekend bij de Rechtbank van Eerste Aanleg om deze kapvergunning opnieuw teniet te doen. Een groene gordel die het industriegebied afschermt zou voor de bewoners uit de omgeving Heernisse trouwens een verademing zijn.”

Ook bij het gebouw van financiën zouden er onrechtmatig bomen gerooid zijn. “Ik vroeg namens enkele Diksmuidelingen wat er met de bomen zou gebeuren tijdens de sloop van het financiëngebouw en de bouw van het nieuw politiegebouw. Die vraag stelde ik in de stuurgroep milieuraad van 20 oktober aan onze schepenen en milieuambtenaren die beiden van geen kap bleken te weten”, aldus Günther Claes.

“Toen ik enkele dagen later toevallig passeerde, stelde ik vast dat de aannemer de bomen rond het gebouw aan het afkraken was met een zware kraan. Onmiddellijk nam ik contact op met de stedelijke milieudienst die langskwam om de werken stil te leggen, doch de werklui gaven mee bevel te hebben gekregen alle groenelementen te laten verdwijnen. Er zou hiervoor een kapvergunning zijn goedgekeurd door het Diksmuidse stadsbestuur.”

Vergunning

In een reactie laat schepen Martin Obin het volgende weten: “Voor het slopen van de bomen aan het finaciëngebouw werd een vergunning tot slopen afgeleverd met daarin opgenomen de vergunning om een aantal bomen te kappen. Wat betreft de Sparkenvaardekenstraat, dat ligt in ambachtelijke zone en is volgens ANB geen bos. Daaruit volgt dat de vergunning voor het bouwen van een loods gepaard aan het kappen van bomen kan goedgekeurd worden. Bovendien werd een aanvraag ingediend en goedgekeurd om een groenscherm aan te leggen ter vervanging van de gekapte bomen.”

(ACK)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier