Aquaduin bestrijdt exoten in waterwingebied Sint-André: “Verbossing tegengaan”

Thomas Rogier, Deskundige Natuur en Duin bij Aquaduin bij de poel die wordt aangepakt. (foto MVO) © Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte
Myriam Van den Putte Journaliste Het Wekelijks Nieuws

Ondanks het volgehouden natuurbeheer stelt Watermaatschappij Aquaduin vast dat de natuurpracht in hun 127 hectare grote waterwingebied Sint-André, dat ook natuurgebied Doornpanne omvat, wordt bedreigd door de opmars van exotische en niet-streekeigen planten.

“Vooral het duinstruweel en het duinstruweel van kruipwilg hebben te lijden onder verbossing door onder meer gewone esdoorn, Amerikaanse vogelkers, grauwe en witte abeel”, zegt Thomas Rogier, deskundige Natuur en Duin bij Aquaduin. “De bestrijding bestond tot nu toe uit het kappen of ringen van deze soorten, waarna de nieuwe scheuten zo veel mogelijk werden afgeslagen in de daaropvolgende jaren. Het werd echter snel duidelijk dat we te maken hebben met taaie klanten die daarna gemakkelijk opnieuw uitlopen. Er was dus nood aan een grondigere aanpak. In 2020 en 2021 werden de te bestrijden haarden gelokaliseerd en op kaart gezet met behulp van de in het veld vastgelegde gps-coördinaten. Deze kaart is voor ons een handige tool om nauwgezet elke haard aan te pakken tijdens de uitvoering van de werken.”

Het kappen of ringen van exoten volstaat niet. Er is een grondigere aanpak nodig

Amfibieën

Duinstruweel neemt het grootste deel van de oppervlakte voor zijn rekening in deze beschermde habitat. “De meest prominente vertegenwoordiger is de duindoorn, die aanzienlijke delen van het gebied bedekt met een bijna ondoordringbaar kluwen van doornige takken”, legt Thomas uit. “Tussen deze matrix van duinstruweel vinden we ook mooie stukken duingrasland, die het jaar rond begraasd worden door ezels en shetlandpony’s. In het zuidwesten werd door het kunstmatig infiltreren van gezuiverd afvalwater in combinatie met hooilandbeheer, een soortenrijke vochtige duinvallei gecreëerd met talrijke orchideeënsoorten en het zeldzame kruid parnassia. Naast de exotenbestrijding in het duinstruweel zal ook een poel geruimd worden. We willen vermijden dat deze dichtgroeit, om gunstige omstandigheden voor amfibieën te creëren. Zo kunnen er zich soorten van de rugstreeppad en de kamsalamander vestigen. Het is de bedoeling om de steeds groeiende sliblaag inclusief de begroeiing met grote lisdodde en riet te verwijderen tot op de minerale bodem. Op deze manier wordt de poel minder overschaduwd. De ondiepe oeverzone van de poel zal zo ook sneller opwarmen. Al het slib zal worden afgevoerd en verwerkt buiten het waterwingebied.”

Subsidie

Voor dit project kan beheerder en eigenaar van het waterwingebied Aquaduin aanspraak maken op een subsidie van maximaal 43.799,35 euro, die ten laste komt van het MINA-fonds van de Vlaamse Gemeenschap en waarvoor ook het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling steun verleent.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.