Poperinge en Ieper willen nauwer samenwerken voor lokaal klimaatplan 2030

Schepen Valentijn Despeghel en duurzaamheidsambtenaar Hein Lapauw voor Ieper, duurzaamheidsambtenaar Jeroen Vandermarliere en schepen Ben Desmyter voor Poperinge.© (Foto MD)
Schepen Valentijn Despeghel en duurzaamheidsambtenaar Hein Lapauw voor Ieper, duurzaamheidsambtenaar Jeroen Vandermarliere en schepen Ben Desmyter voor Poperinge.© (Foto MD)
Redactie KW

De Brandhoek, de plek die eeuwen geleden steeds het strijdtoneel was voor gevechten tussen Ieperlingen en Poperingenaars, werd symbolisch uitgekozen om het gezamenlijke klimaatplan van beide steden voor te stellen.

“Willen we onze planeet leefbaar houden, dan is een versnelling hoger schakelen noodzakelijk. Daarom maken Stad Ieper en Stad Poperinge gezamenlijk werk van een Klimaatactieplan 2030. In dit plan willen beide steden concrete acties opnemen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied tegen 2030 tot 40% te verminderen én om de effecten van de klimaatverandering, zoals hitte, droogte en wateroverlast op te vangen”, zegt de Poperingse schepen van Duurzaamheid Ben Desmyter (CD&V).

Lokaal engagement

Ieper en Poperinge ondertekenden samen het Burgemeestersconvenant 2020. Dit is een Europees initiatief om gemeenten en steden te betrekken bij de aanpak van klimaatverandering. In 2016 maakten beide steden al een klimaatplan op met doelstellingen voor het jaar 2020 met onder andere deze acties: elektriciteit hernieuwbaar opwekken op ons grondgebied, zonnepanelen op stedelijke gebouwen leggen, voetbalvelden van LED-verlichting voorzien, autolaadpalen plaatsen, bomen aanplanten …

“De steden Ieper en Poperinge slaan de handen nu opnieuw in elkaar om een tweede lokaal klimaatplan op te maken met doelstellingen richting 2030. We streven ernaar om de CO2-uitstoot op ons grondgebied tot 40% te verminderen, en we willen ons ook wapenen tegen de gevolgen van de klimaatverandering. In 2011 was de uitstoot in Ieper en Poperinge 367.895 ton CO2 en dit willen we met minstens 147.158 ton verminderen. Dit nieuwe klimaatactieplan moet de opvolger worden van het burgemeestersconvenant 2020. Voor de opmaak van dit plan blijven Ieper en Poperinge (samen 55.000 inwoners) bewust nauw samenwerken want de klimaatproblematiek stopt niet aan een gemeentegrens. Daarbovenop willen we elkaar blijvend stimuleren en motiveren om die 40% CO2 reductie effectief te behalen tegen 2030. Door deze samenwerking gaan we vlotter kennis kunnen uitwisselen en creëren we ook meer ruimte om actiever op zoek te gaan naar subsidiemogelijkheden die ons kunnen helpen om onze doelstellingen te behalen”, aldus Valentijn Despeghel (Vooruit), Ieperse schepen van Duurzaamheid.

Met het nieuwe klimaatactieplan willen beide stadsbesturen hun inwoners ook inspireren om actie te ondernemen om de CO2-uitstoot op hun grondgebied te verminderen. De steden willen de ingeslagen weg graag verder zetten en de burger bij dit beleid betrekken.

Participatietraject met de inwoners

Met de steun van de provincie West-Vlaanderen in het kader van ‘Gemeente voor de Toekomst’ werd het participatietraject in samenwerking met Ecolife eind 2019 opgestart. Beide stadsbesturen willen alle actoren binnen hun stad betrekken bij de opmaak van dit plan. Want, alleen door samen actie te ondernemen, kan het verschil gemaakt worden.

De opmaak van het Klimaatactieplan 2030 verloopt dan ook in verschillende fases. In een eerste fase (eind 2020) werd een oproep gelanceerd bij de eigen stadsdiensten om hun ideeën te delen voor een beter klimaat.

In de tweede fase (begin 2021) was een belangrijke rol weggelegd voor de adviesraden. Zij werden bevraagd aan de hand van een invulformulier over hoe Ieper en Poperinge hun klimaatambities kunnen waarmaken.

In de derde (en huidige) fase doen Ieper en Poperinge een oproep aan alle inwoners om hun prioriteiten aan te geven en eigen suggesties door te geven. Dit gebeurt via de online bevraging Lokaal klimaatplan 2030: denk en doe mee!

Via www.ieper.be/klimaatplan of www.poperinge.be/klimaatplan kunnen de inwoners tot 16 juli 2021 prioritaire acties aangeven aan de hand van een aantal vragen over 4 klimaatthema’s: energie (bijvoorbeeld isolatie), mobiliteit (voorbeeld fietssnelwegen), consumeren (bijvoorbeeld de korte keten) en groen en water. Daarna worden alle ideeën, die een schat aan informatie moeten opleveren, in kaart gebracht om mee te nemen in het verdere ontwerp van het Klimaatactieplan. In het najaar 2021 volgt dan een fysieke infoavond.

Heel dit traject moet leiden tot een haalbaar en ambitieus Klimaatactieplan dat eind 2021 ter goedkeuring aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.

“Een lokaal klimaatactieplan met een breed draagvlak bij de bevolking schrijf je niet vanuit een theoretisch model of vanuit de visie dat anderen wel zullen zorgen voor de oplossingen. Ook in je eigen omgeving kan je een verschil maken. Daarom zetten we vol in op een brede burgerbevraging en roepen we de inwoners van Ieper en Poperinge op om mee na te denken. De acties voor de komende jaren moeten vooral haalbaar, creatief en op maat van onze inwoners en landelijke omgeving zijn. Van groene lokaal geproduceerde energie, slimme en gedeelde mobiliteit, groene buurten tot lokale oplossingen voor de steeds vaker voorkomende droogte. Komende weken gaan we op zoek naar lokale recepten”, besluit schepen Ben Desmyter. (AH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.