Brugge wapent zich tegen klimaatverandering door meer open ruimte te creëren

De watergevoelige meersen in de Sint-Trudostraat in Assebroek. © Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

Om Brugge te wapenen tegen de effecten van klimaatverandering zoals droogte en wateroverlast kiest het stadsbestuur, op voorstel van schepen voor ruimtelijke ordening Franky Demon, om enkele woonuitbreidingsgebieden te herbestemmen naar open ruimte. “Het betreft nog niet bebouwde gebieden waar een tegenstrijdigheid bestaat tussen de geldende bestemmingsvoorschriften die bebouwing toelaten en het belang van deze gebieden voor het watersysteem. Het gaat over de zogenaamde signaalgebieden. We voeren hiermee de Brugse bouwshift uit”, zegt Demon.

Drie gebieden worden aangepakt allen gelegen aan de oostzijde van Brugge. Het Woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Kerkdreef, het Woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Mispelaar en het Woonuitbreidingsgebied ten oosten van Sint-Trudostraat.

Buffer

“Via de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan zullen de bestemmingsvoorschriften van de percelen gewijzigd worden. Waterinfiltratie en -buffering zullen de nodige ruimte krijgen door percelen bouwvrij te houden en ze te herbestemmen naar open ruimte”, verduidelijkt Franky Demon. Het stadsbestuur kiest om in deze gebieden geen bijkomende ruimte meer aan te snijden en op deze manier mee te werken aan de beleidsdoelstellingen van de Vlaamse Regering inzake de bouwshift.

Franky Demon benadrukt dat woonbehoeftes van de toekomst zullen (en moeten) opgevangen worden in het woongebied dat reeds is afgebakend en bestaat: “We geven hiermee uitvoering aan de Vlaamse bouwshift en hanteren de principes uit onze strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Brugge als richtinggevend. We stellen in de woonuitbreidingsgebieden die ook signaalgebied zijn de open ruimte centraal.”

Meersen

Per gebied heeft de Stad volgende ruimtelijke doelstellingen voor ogen. Het Woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Kerkdreef sluit aan op het natuurgebied Assebroekse meersen, het woonuitbreidingsgebied krijgt een open ruimte bestemming. De nieuwe bestemming zal aansluiten op het huidig gebruik van de gronden met respect voor de ligging in het meersengebied.

Het Woonuitbreidingsgebied ten zuiden van Mispelaar sluit aan op landbouwgebied met onder andere de Loweiden en krijgt een open ruimte bestemming, in aansluiting op het huidig gebruik van de gronden met respect voor de ligging in het meersengebied.

Open ruimte

Het Woonuitbreidingsgebied ten oosten van Sint-Trudostraat sluit ook aan op het meersengebied. Het signaalgebied aan de grens met Oostkamp dat deel uitmaakt van het woonuitbreidingsgebied wordt herbestemd naar open ruimte en wordt ingebed in haar ruimere omgeving. Hierbij wordt de onderzoekzone uitgebreid tot aan de Sint-Trudostraat.

“We nemen het volledige woonuitbreidingsgebied op in ons ruimtelijk uitvoeringsplan. Nieuwe bestemmingen zullen aansluiten op het huidig gebruik van de percelen met respect voor de ligging in het meersengebied en we zorgen voor rechtszekerheid voor de bebouwde percelen. Met deze herbestemmingen versterkt Brugge zijn open ruimte en worden groene zones behouden en bouwvrij gehouden. Hierdoor kan ook de toekomstige generatie blijven genieten van de mooie natuurlijke zones in onze stad”, aldus Franky Demon.

Voor alle duidelijkheid: de gecontesteerde sociale flats van Vivendo in Mispelaar bevinden zich in een woongebied en geen woonuitbreidingsgebied…

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.