Geen vergunning voor drie windturbines in Kaaskerke

Er komen geen windmolens in Kaaskerke. © MVQ
Redactie KW

Nadat een elftal buurtbewoners, twee bedrijven en de leidende ambtenaar van het departement Omgeving beroep hadden aangetekend tegen het windturbineproject aan de Vlastraat/Kaaskerkestraat in Diksmuide, heeft Vlaams minister Zuhal Demir nu beslist om de omgevingsvergunning aan N.V. Elicio voor de exploitatie te weigeren.

De drie windturbines werden aangevraagd langs de spoorlijn Gent – De Panne (met verhoogde bedding), met parallel daarmee de gewestweg N35 en aansluitend op het bedrijventerrein Oude Barriere (uitbreiding bedrijventerrein Kaaskerke – WT01 op circa 120 m) en dus het kleinstedelijk gebied Diksmuide.

De aanvraag gaat over de bouw en exploitatie van drie windturbines met een maximaal individueel vermogen van 2,6 MW, een masthoogte van 85 m, een rotordiameter van 92 m, een tiphoogte van 121 m en een geluidsemissie van maximaal 105 dB(A).

Hinder

Zuhal Demir, Vlaams minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme had dus wel oren naar de argumenten van de personen en bedrijven die tegen de inplanting van deze windturbines zijn gekant. De beroepsindieners waren van mening dat de windturbines een dominant en blijvend element vormen in het landschap en visuele hinder veroorzaken.

Verder wezen ze erop dat de slagschaduw en het geluid voor hinder zorgen die mogelijk schadelijk is voor de menselijke gezondheid. De wieken en trillingen die ze veroorzaken, kunnen een negatieve en stresserende impact hebben op dieren. De trillingen kunnen ook een nefaste impact hebben op boven- en ondergrondse constructies. De hinderelementen en nadelen hebben een waardevermindering tot gevolg.

Waardevol gebied

De windturbines situeren zich in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied en in de ankerplaats Poldergebied van Lampernisse en omgeving en op minder dan twee kilometer van beschermd cultuurhistorisch landschap. De aanvraag houdt voor dat er geen of een gering negatief effect is op broedvogels, overwinterende en doortrekkende vogels en vleermuizen.

Maar de windturbines zouden op amper twee kilometer van het Vogelrichtlijngebied ‘IJzervallei’, liggen. Ten noorden van de geplande windturbines liggen dan weer de ‘Kleiputten van Stuivekenskerke’ en enkele overige belangrijke vogelgebieden in de omgeving ervan (er zijn reigers vastgesteld aan de rotonde van het industrieterrein, red.). De huidige visuele bakenfunctie van de IJzertoren zou door de realisatie van deze windturbines worden aangetast.

Al eerder geweigerd

Sinds 2001 werd al drie keer een vergunningsaanvraag ingetrokken. In 2001 werd door Electrawinds en WVEM een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van negen windturbines met tiphoogte 91 m.

In 2009 dienden Aspiravi en Electrawinds een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in voor de bouw van vier windturbines, die in 2010 werd ingetrokken. In 2017 werd nog eens een aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend voor drie windturbines met tiphoogte 150 m. Ook die werd in januari 2018 ingetrokken. De drie windturbines in de huidige aanvraag hebben dezelfde coördinaten als in voorgaande omgevingsvergunningsaanvraag maar de tiphoogte is beperkt tot 121 m.

Energiedoelstellingen

Tijdens het openbaar onderzoek in eerste aanleg zijn 399 bezwaarschriften ingediend. Er werden ook 144 positieve opmerkingen ontvangen met betrekking tot het feit dat het project participatie toelaat, het project kansen kan creëren in de omgeving, windturbines voor werkgelegenheid zorgen, windturbines kunnen concurreren met andere energiebronnen, windturbines al honderden jaren deel uitmaken van ons landschap, geen CO2 uitstoten, hernieuwbare energie produceren, geen afval produceren tijdens hun exploitatie en dat er tussen 2016 en 2020 toch 280 windturbines moeten gebouwd worden om de hernieuwbare energiedoelstellingen te halen.

Voor de omgevingsvergunningsaanvraag van deze drie windturbines werden een aantal voorwaardelijke gunstige adviezen uitgebracht: door het Directoraat-generaal Luchtvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, het College van Burgemeester en Schepenen Diksmuide, Westkustpolder, Agentschap Natuur en Bos, en het departement Landbouw en Visserij. Het advies van 13 juli 2020 van de afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) (Ruimte/Milieu) van het departement Omgeving is echter ongunstig.

Schepen Marc Deprez stelde tijdens de hoorzitting dat de stad pleitbezorger is van windenergie en deze piste tracht te bewandelen. “Het is een windrijk gebied. De impact van de inplanting van de windturbines is minimaal; de tiphoogte is beperkt tot maximaal 121 m.” We konden schepen Marc Deprez voorlopig niet bereiken voor een reactie op de geweigerde vergunning. (MVO)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.