De vzw Groen dient bezwaarschrift in tegen stadionplannen voor Cercle in Sint-Pieters

Erik Ver Eecke vindt dat de landbouwgrond in Brugge teveel verdrukt wordt.© Davy Coghe
Erik Ver Eecke vindt dat de landbouwgrond in Brugge teveel verdrukt wordt.© Davy Coghe
Stefan Vankerkhoven

De vzw Groen heeft bij de Raad van State een bezwaarschrift ingediend tegen het geremedieerd gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de Blankenbergse Steenweg in Brugge. Dat bevestigt Erik Ver Eecke, de voorzitter van deze natuurvereniging. Het bezwaarschrift hypothekeert of vertraagt de plannen voor een nieuw voetbalstadion voor Cercle Bruge én voor extra bedrijventerreinen in Sint-Pieters.

Groen vzw trekt volop de kaart voor het behoud van natuur en open ruimte voor huidige en toekomstige generaties. “Onze milieuvereniging staat voor een duurzame samenleving waarbij zij de dialoog met de Stad en haar bewoners aangaat op basis van voortschrijdend inzicht in de dringende nood aan het behoud van de schaarse open ruimte die we nog hebben. Nog nooit is de natuurlijke levensruimte voor de mens zo belangrijk geweest. De coronacrisis heeft dit prangend probleem nog sterker naar voor gebracht”, stelt voorzitter Erik Ver Eecke.

Biodiversiteit

“Professoren waarschuwen onze samenleving voor het gevaar dat het dicht bevolkte Vlaanderen onleefbaar wordt als we zo verder kwistig omspringen met onze open ruimte. Dit hangt samen met de dramatische achteruitgang van de biodiversiteit, de verdroging door verharding van onze oppervlakten en de klimaatopwarming”, vervolgt de voorzitter van de vzw Groen.

“Jonge landbouwers in West-Vlaanderen vragen dringend meer ruimte om hun voortbestaan te verzekeren en beseffen dat de landbouw in de toekomst milieuvriendelijker kan en moet. De 80 ha bedreigde gronden aan de Blankenbergse Steenweg behoren tot onze vruchtbaarste poldergronden en de functie landbouw moet daar prioritair behouden blijven voor een essentiële korteketen economie, te beginnen met de productie van gezonde voeding in eigen streek. Dit mooie, unieke polderland moeten we vrijwaren en liefhebben, niet verwoesten en vernietigen.

De open ruimte zit in de regio Brugge volgens Erik Ver Eecke totaal in de verdrukking: “Naast de ongeëvenaarde verkavelingsdrang stellen we vast dat het voorbije jaar niet minder dan 90 ha bedrijventerrein werd toegevoegd in de ruimtelijke planning: de Spie (42ha), Chartreuse (24ha), Sint-Elooi Zedelgem (24 ha). Méér dan 30 ha bedrijventerreinen aan de Pathoekeweg en het Boudewijnkanaal liggen er al tientallen jaren ongebruikt bij terwijl er te weinig inspanning gedaan wordt om ze beschikbaar te maken voor nieuwe bedrijven.”

Twee stadions

Groen vzw is van oordeel dat het huidige streven van de Stad om twee voetbalstadions te realiseren op twee verschillende locaties een buitensporige verkwisting van de ons nog resterende open ruimte is. Bij een goede oplossing voor beide voetbalclubs biedt de Jan Breydelsite de beste mogelijkheden.

Groen vzw droomt van een ruimtelijke planning waarbij vanaf de start diverse belanghebbenden of actoren mee aan tafel worden gevraagd en er op basis van consensus, en met respect voor elkaars visie, breed gedragen beslissingen genomen worden. Hierbij primeert voor de vzw het maatschappelijke belang boven dat van het individu.

De vereniging stelt zegt dat zij bij het tot stand komen van de jongste remediëring van het GRUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge, deelgebied Blankenbergse Steenweg, helemaal niet gehoord werd. “Gesteund door heel wat sympathisanten stapt de vzw opnieuw naar de Raad van State, samen met lokale boeren die in dit gebied willen blijven wonen. Wij menen dat de logica en de billijke afweging tussen maatschappelijke belangen en commerciële belangen in dit dossier volledig zoek is en hebben dan ook een verzoek tot nietigverklaring ingediend”, aldus Erik Ver Eecke.

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.