Wouter Vanlouwe (N-VA Veurne) gooide zijn vragen op tafel: "Tijdens de algemene vergadering van de Polderbesturen De Moeren en Noordwatering van 29 mei bleek dat bij de uiteindelijke tekst van het huishoudelijk reglement een aantal modaliteiten waarover werd onderhandeld tijdens voorgaande overlegvergaderingen waren verdwenen, en dit zonder medeweten van het huidige polderbestuur De Moeren."
...

Wouter Vanlouwe (N-VA Veurne) gooide zijn vragen op tafel: "Tijdens de algemene vergadering van de Polderbesturen De Moeren en Noordwatering van 29 mei bleek dat bij de uiteindelijke tekst van het huishoudelijk reglement een aantal modaliteiten waarover werd onderhandeld tijdens voorgaande overlegvergaderingen waren verdwenen, en dit zonder medeweten van het huidige polderbestuur De Moeren.""Dan is er ook nog de vraag of in de toekomst de provincie zal blijven toezien op de goede uitvoering van de rijtwerken, met name het ruimen van de grachten en de grondige aanpak van het onderhoud van de dijken, die onderhevig zijn aan de insijpeling van ratten via de andere kant van de taalgrens.""Wat ook verdwenen bleek te zijn uit het definitieve huishoudreglement: er werd onderhandeld dat de adjunct-dijkgraaf uit de andere polder in de overgangsfase zou behouden blijven. Hoelang duurt die overgangsfase, en zullen de ingelanden van polder De Moeren in die fase een garantie hebben om vertegenwoordigd te zijn in het bestuur? Wat gebeurt er na de overgangsfase, want dan zullen de polders De Moeren slechts 10 % vertegenwoordigen van de totale nieuwe Westkustpolder? De nog geldende Polderwet van 1957 zegt dat er slechts twee burgemeesters mogen worden opgenomen in het bestuur. Zou het niet beter zijn om alle burgemeesters te laten zetelen met een raadgevende stem, maar in een rotatievorm? Dat zou op jaarbasis een besparing van ruim 3.000 euro opleveren."Gedeputeerde Bart Naeyaert reageerde: "We zullen alle polders en de specifieke belangen vanuit de Provincie blijven bewaken en ook de goede werking in de polders zal verzekerd zijn. Ook de 'pompist' die dagelijks rondloopt in de polders en instaat voor het gebruik van de pompen zal worden overgenomen. Fusies dienen delicaat te worden aangepakt en er werden heel veel uren besteed aan de modaliteiten van de overgang. Op basis van signalen van het bestuur van beide polders is ook de aanpassing van de adjunct-dijkgraaf in de overgangsfase goedgekeurd door de meerderheid. Bij de overgang moeten bij de samenstelling van het nieuwe bestuur twee van de zeven mensen uit de vorige polders komen. In de Nieuwe Westkustpolder zullen dus vertegenwoordigers zijn van beide polders. Ik heb er niks op tegen dat elke gemeente een vertegenwoordiger zou hebben met raadgevende stem. Dat bevordert ook de betrokkenheid van de gemeentes."Johan Blieck, ontvanger-griffier van Polder De Moeren geeft zijn visie: "Drie jaar is er onderhandeld over een fusie van beide polders. Op de algemene vergadering zijn we tot een akkoord gekomen, waarbij ook het personeel wordt meegenomen en waarbij ook de vertegenwoordiging van Polder De Moeren in de nieuwe fusie wordt gegarandeerd. Volgens de grootte van de polders wordt er bepaald hoeveel vertegenwoordigers dat mogen zijn.""Het is ook belangrijk om bij het beheer van zo'n groot gebied partners te hebben als ANB (Agentschap Natuur en Bos) en VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) om een zo groot mogelijk draagvlak te creëren. Er werd ook een gelijk poldergeschot vastgelegd - deze polderbelasting zal nu op 24 euro per hectare worden gebracht. Ik wil graag nog even aanstippen dat de oorspronkelijke taak van een polder 'waterbeheer' is. De taak van elk polderbestuur is dus om daarop toe te zien. Dat betekent dat oevers bij waterlopen en grachten moeten versterkt worden, dat bodemslib moet verwijderd worden, dat de pompstations efficiënt werken, dat we muskusratten moeten bestrijden... We moeten dus op een professionele manier 'spelen' met waterniveaus om droogteperiodes te overbruggen. Hoewel de polder De Moeren de kleinste is, gaat het toch om ongeveer 100 km waterlopen die goed moeten beheerd worden."(Myriam Van den Putte)