Deze PRUP's Nonnebossen en Vijverbos werden in 2012 door de Provincie West-Vlaanderen opgemaakt in overleg met de gemeente Zonnebeke, om de inwoners van de weekendverblijven in de Nonnebossen en het Vijverbos rechtszekerheid te bieden inzake permanent wonen. In het PRUP 'Nonnebossen' werden vier clusters bestemd als woonzone. Het middenste gedeelte werd ingekleurd als bosgebied. Ook in het PRUP 'Vijverbos' werd een zone ingekleurd als bosgebied. In die bosgebieden kunnen bestaande constructies permanent bewoond worden, maar kunnen er geen nieuwe woningen of chalets gebouwd worden.
...

Deze PRUP's Nonnebossen en Vijverbos werden in 2012 door de Provincie West-Vlaanderen opgemaakt in overleg met de gemeente Zonnebeke, om de inwoners van de weekendverblijven in de Nonnebossen en het Vijverbos rechtszekerheid te bieden inzake permanent wonen. In het PRUP 'Nonnebossen' werden vier clusters bestemd als woonzone. Het middenste gedeelte werd ingekleurd als bosgebied. Ook in het PRUP 'Vijverbos' werd een zone ingekleurd als bosgebied. In die bosgebieden kunnen bestaande constructies permanent bewoond worden, maar kunnen er geen nieuwe woningen of chalets gebouwd worden."Onzorgvuldig"De Raad van State oordeelt dat de screening op milieu-effecten niet behoorlijk is verlopen. Deze gebeurde op basis van de eerste ontwerp-PRUP'S. In die ontwerpen werd toen geopteerd om naast de woonzones, de andere gebieden als verblijfsrecreatie te behouden. In de uiteindelijke plannen werden deze zones toch ingevuld als bosgebied. En deze wijziging werd niet meer opnieuw gescreend op de milieueffecten. Volgens de Raad van State had dit wél moeten gebeuren.De Raad meent dat ook het omzetten van de huidige bestemming naar bosgebied onvoldoende is gemotiveerd en verwijst hierbij naar het ongunstig advies van de Vlaamse administratie Natuur en Bos.Daarnaast vindt de Raad van State dat de bezwaren en adviezen vanuit het openbaar onderzoek te oppervlakkig werden behandeld door de bevoegde provinciale commissie ruimtelijke ordening."Opnieuw onzekerheid"De Provincie en de gemeente Zonnebeke betreuren de uitspraak. "De inwoners van vier wijken in de Nonnebossen (Noord, Oost, Zuid en West) blijven door deze 'volledige' vernietiging verder in het ongewisse over hun toekomst. Toch gaan de argumenten voor de vernietiging door de Raad van State niet over deze vier wijken maar over het tussengebied dat bosgebied zou worden." Het is voor de Provincie en de gemeente dan ook onduidelijk waarom er niet is beslist tot een gedeeltelijke vernietiging. "Het omzetten van verblijfsrecreatie naar bosgebied, waarbij er niets kan bijgebouwd worden, heeft sowieso minder milieu-effecten dan het voorstel om de verblijfsrecreatie te behouden. Daarom leek een bijkomende screening op vlak van milieu-effecten overbodig", aldus de provincie West-Vlaanderen in een persmededeling. "Voor het behandelen van de bezwaren en adviezen uit het openbaar onderzoek heeft de provinciale commissie zich laten ondersteunen door een juridisch bureau om de motivatie zo goed als mogelijk te onderbouwen. Tenslotte stellen we samen met de gemeente Zonnebeke vast dat juist een ongunstig advies van een Vlaams administratie mee aan de basis ligt van de vernietiging, terwijl de Vlaamse Regering zelf de Provinciale Ruimtelijke UitvoeringsPlannen ook goedgekeurde.""We dringen dan ook aan op een onderhoud met de bevoegde minister voor ruimtelijke ordening om te blijven zoeken naar een oplossing. We willen immers absoluut rechtszekerheid bieden aan de inwoners. Het permanent wonen in zones voor verblijfsrecreatie is in Vlaanderen een probleem. En De Vlaamse Regering heeft in 2004 uitdrukkelijk de mogelijkheid gegeven aan Provincies om initiatief te nemen om dit probleem op te lossen." Wat in West-Vlaanderen ook is gebeurd, onder de bezielende leiding van de vorige gedeputeerde voor ruimtelijke ordening, Patrick Van Gheluwe. (JRE)