Door de zomerdroogte is er een grote nood aan beregening van de akkers. De laatste dagen werd dan ook veelvuldig water gecapteerd uit de polderwaters. Volgens de provincie laat de situatie het niet langer toe om nog water uit de polderwaters van het IJzerbekken op te pompen. In twee gevallen blijft beperkt capteren wel n...

Door de zomerdroogte is er een grote nood aan beregening van de akkers. De laatste dagen werd dan ook veelvuldig water gecapteerd uit de polderwaters. Volgens de provincie laat de situatie het niet langer toe om nog water uit de polderwaters van het IJzerbekken op te pompen. In twee gevallen blijft beperkt capteren wel nog toegelaten: weidepompen voor drinkwater voor het eigen vee in de weide en voor aanmaakwater voor toegelaten gewasbeschermingsmiddelen.De provincie wijst er verder op dat de droogtes van de voorbije twee jaren geresulteerd hebben in grote investeringen in bijkomende waterspaarkbekkens- en buffers. Het IJzerbekken is met zijn 100.000 hectare veel kleiner dan andere stroomgebieden en daardoor sterk afhankelijk van lokale neerslag. Door te lage peilen in de Zuidijzerpolder komt de waterkwaliteit in het IJzerbekken nu in het gedrang. Daarom is een captatieverbied noodzakelijk, omdat er mogelijk schadelijke gevolgen kunnen zijn voor het ecologische systeem en voor natuurgebied De Blankaart in Diksmuide. De private put De Kluiten in Oudenburg wordt als alternatief opengesteld.Gouverneur Decaluwé benadrukt tot slot dat het captatieverbod strikt moet worden nageleefd. "Er wordt dit jaar versterkt samengewerkt met de politiediensten, zodat het captatieverbod maximaal wordt opgevolgd. Dat is in het belang van ons waterstelsel op lange termijn, voor de ecologische belangen en om verzilting tegen te gaan." Het verbod blijft geldig tot er voldoende signalen van herstel van de waterlopen zijn. Bijkomende maatregelen zijn mogelijk bij het uitblijven van "betekenisvolle neerslag".