Er was reeds op de gemeenteraad van 16 oktober 2018 een voorlopige goedkeuring gegeven voor het RUP Vijvers. Dit RUP omschrijft de toekomstvisie voor een aantal Oostkampse zandwinningsvijvers en grote vijvers met een grote landschappelijke waarde. In dit dossier dat reeds een lange voorgeschiedenis kent komt er nu eindelijk een definitieve beslissing om de betrokken vijvers, waaronder de Erkegemput beschermd worden en gevrijwaard wordt van bebouwing. Na verschillende overlegmomenten en een officiële adviesronde omvat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vijvers nog 6 deelplannen met telkens een aantal ontwikkelingsperpectieven en stedenbouwkundige voorschriften. De vijvers die opgenomen zijn in het RUP zijn: Put Fribone, Karperput, Put van Erkegem, de Westkantput, de Ronde Put, en de Driekoningenp...

Er was reeds op de gemeenteraad van 16 oktober 2018 een voorlopige goedkeuring gegeven voor het RUP Vijvers. Dit RUP omschrijft de toekomstvisie voor een aantal Oostkampse zandwinningsvijvers en grote vijvers met een grote landschappelijke waarde. In dit dossier dat reeds een lange voorgeschiedenis kent komt er nu eindelijk een definitieve beslissing om de betrokken vijvers, waaronder de Erkegemput beschermd worden en gevrijwaard wordt van bebouwing. Na verschillende overlegmomenten en een officiële adviesronde omvat het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Vijvers nog 6 deelplannen met telkens een aantal ontwikkelingsperpectieven en stedenbouwkundige voorschriften. De vijvers die opgenomen zijn in het RUP zijn: Put Fribone, Karperput, Put van Erkegem, de Westkantput, de Ronde Put, en de Driekoningenput. Twee van deze vijvers , de Karperput en de Erkegemput , zijn op vandaag gelegen in een woongebied en krijgen door dit RUP een open-ruimte bestemming waardoor op deze vijvers geen bebouwing meer mogelijk is. De overige vijvers krijgen hoofdzakelijk een bevestiging van de huidige bestemming waarbij sommige vijvers een zachte recreatieve, zoals bevissing toegevoegd word.Het openbaar onderzoek dat liep na de voorlopige erkenning van het RUP leverde twee gunstige adviezen en zes bezwaren op. De Gecoro heeft hierover een gunstig gemotiveerd advies opgemaakt mits een paar kleine aanpassingen. De put Fribona krijgt een nieuwe benaming namelijk De Laere vijver met daaraan verbonden nieuwe stedenbouwkundige voorschriften. In het RUP wordt de Koude Puit niet opgenomen. Voor deze vijver zijn er tegenstrijdigheden met betrekking tot de geplande bestemming en een mogelijke impact op het omliggend agrarisch gebied. " Deze vijver uit het RUP Halen is voor ons toch een beetje een gemiste kans, " weet Carol Cartigny van Groen te vertellen tijdens de gemeenteraad, " maar we kunnen ons wel vinden in het globale ontwerp van dit RUP." Een heel ander verhaal is te horen bij Franky Dejonghe van SPA, hij vroeg aan het schepencollege of de getroffen eigenaars zullen vergoed worden door de gemeente voor de waardevermindering van de gronden die voor de goedkeuring van dit RUP nog bouwgrond waren. " Ik heb het even opgezocht en de eigenaar van de Erkegem put zal een groot financieel verlies lijden nu de deze vijver niet meer kan omgevormd worden tot 16 loten bouwgrond. Als de voorschriften van de mogelijk om een vergoeding te krijgen dia de regeling Planschade bekijken worden blijkt deze eigenaar niet in aanmerking te komen voor een vergoeding, vandaar mijn vraag of de gemeente de waarde vermindering kan vergoeden." Opmerkelijk is wel dat bij het opstellen van het voorlopige RUP Franky De Jonghe toen nog schepen was en mee dit RUP goedkeurde zonder dan de vraag van een vergoeding door de gemeente opperde. " Ik was toen niet op de hoogte van de mogelijkheden om een planschadevergoeding aan te vragen." De opmerking en de onthouding van de drie SPA raadsleden werd door het college op weinig sympathie onthaald. " Voor de eigenaars die zich benadeeld voelen bestaan er procedures die moeten gevolgd worden zoals een planschadevergoeding van 80% van de waardevermindering van de grond. Dit is de enige officiële weg die kan gevolgd worden om een vergoeding te krijgen. Als deze eigendommen niet voldoen aan de voorwaarden van de planschaden zijn we niet direct bereid om de vergoeding vanuit de gemeente te betalen." Weet een duidelijk geïrriteerde burgemeester Jan de Keyser te vertellen, " dit is de enigste raad die ik de eigenaars kan meegeven, volg de procedure van de planschade."Het definitieve RUP Vijvers wordt nu met de bijbehorende kaartenbundel en toelichtingsnota met stedenbouwkundige voorschriften overgemaakt aan de Vlaamse Overheid en aan de Deputatie . Beiden hebben een schorsingsrecht binnen de 30 dagen. Indien er geen schorsing komt moet de gemeente deze beslissing binnen de 60 dagen publiceren in het Belgisch staatsblad en 14 dagen na publicatie is het RUP van kracht.(GST)