Het parlementslid hield een pleidooi voor een geïntegreerde aanpak om zo een duurzame oplossing te zoeken, waarin zowel de ecologische alsook andere maatschappelijke belangen elkaar zou vinden. Hij verwees daarvoor naar het akkoord dat reeds in 2011 met alle actoren werd bereikt. Een geïntegreerde aanpak die blijkbaar weer volledig was stilgevallen en kustgemeenten die elk afzonderlijk (al dan ni...