"Enkele leden van Groen Diksmuide werden door bezorgde inwoners van Diksmuide gecontacteerd omdat er een perceel in de Sparkevaardekenstraat, dat grenst aan het parkgebied van het Exenkasteel, aangekocht werd door een privépersoon die een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen had aangevraagd", vertelt Erik Eloy van Groen Diksmuide. "De bomen waarover het gaat, maken deel uit van het kasteelpark. Het schepencollege leverde de vergunning af."
...

"Enkele leden van Groen Diksmuide werden door bezorgde inwoners van Diksmuide gecontacteerd omdat er een perceel in de Sparkevaardekenstraat, dat grenst aan het parkgebied van het Exenkasteel, aangekocht werd door een privépersoon die een omgevingsvergunning voor het kappen van bomen had aangevraagd", vertelt Erik Eloy van Groen Diksmuide. "De bomen waarover het gaat, maken deel uit van het kasteelpark. Het schepencollege leverde de vergunning af." Boomchirurg Günther Claes, kernlid van Groen Diksmuide, stelde een onderzoek in. "Hieruit bleek dat het stadsbestuur niet terdege ingelicht was. Gesteund door enkele bezorgde Diksmuidelingen heb ik een bezwaarschrift opgemaakt en ingediend bij de Bestendige Deputatie. Na een plaatsbezoek met enkele leden van Groen, werd vastgesteld dat ook nog eens het aantal bomen, waarvoor een kapaanvraag was ingediend, niet klopt. Na diepgaander onderzoek bleek dat er in totaal 24 bomen gemarkeerd werden. Uiteindelijk besloot de eigenaar om van die aangevraagde vergunning af te zien. Hiermee is een klein, maar waardevol bos gered." Gert Maertens wijst op nog enkele opvallende cijfers: "Op een oppervlakte van circa 149,4 km² werden er dit jaar slechts 128 bomen aangeplant. Helaas werden er ongeveer 50 gekapt."Groen Diksmuide roept het college van burgemeester en schepenen op om te luisteren naar haar inwoners. "Burgerparticipatie is belangrijk", klinkt het bij Günther Claes. "We hebben in Diksmuide een erg goed werkende milieuraad die dit jaar haar vijftigste verjaardag viert. Ik vraag uitdrukkelijk wat meer waardering vanuit het schepencollege voor de inzet van deze adviesraad. Met Groen zullen we hier in de toekomst nog meer op toezien.""Het schepencollege heeft het Agentschap Natuur en Bos gevolgd en de milieuraad heeft inderdaad geen advies geformuleerd omdat de bomen een score van 105 haalden", vertelt schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide). "Wel hebben we de fout gemaakt om de milieuraad niet in te lichten over de beslissing. Waar ik mij wel aan stoor, is het feit dat Groen verklaart dat er maar 128 bomen zijn bijgeplant en er 50 zijn gekapt. Dit is een valse beeldvorming. Hier houdt men geen rekening met private initiatieven. In de Wijnendalestraat heb ik 59 bomen en 211 kleine struikgewassen geplant. Verder zijn er heel wat bossen in Diksmuide in private handen. Er is zelfs een site van meer dan 6 hectare bos aangeplant in de Ramboutstraat en dan nog eens tussen de Keiemdorpstraat en de Oostendestraat. Bovendien wordt er op vandaag bij iedere omgevingsvergunning van bedrijven een groenplan opgelegd. Ook die bomen of struiken nemen zij niet mee.""Wij vragen vanuit Groen, meer openbaar toegankelijk groen", reageert de oppositiepartij. "Daaronder valt bos, maar ook meer dan dat. We verwijzen graag naar ons partijprogramma waar we onder andere pleiten voor een speelbos, vlakbij de kernen. Tot slot, zeker op vandaag stellen we vast dat er een breed draagvlak is bij de burger voor een kwaliteitsvolle en leefbare omgeving. Als groene partij verwachten wij dan ook dat dit vertaald wordt naar een krachtdadig beleid." (ACK)