Oostendenaar Jan Bostyn was bij die Operation Red Bean op 20 april 1978 en organiseert op 31 mei e.k. de Remember Kolwezi Mars in Oostende.
...