Provincie en stad Ieper hertekenen kleinstedelijk gebied

Tom Gheeraert

De Provincie West-Vlaanderen heeft met de stad Ieper een samenwerkingsovereenkomst afgesloten voor de opmaak van de herziening van de afbakening van het kleinstedelijk gebied van Ieper. Hiervoor wordt een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) opgemaakt, dat zich onder meer buigt over hete hangijzers zoals de Strategische Spie, de nieuwe scholencampus en Reigerburg.

In de samenwerkingsovereenkomst tussen het stadsbestuur en de Provincie worden afspraken vastgelegd die zorgen voor zowel een inhoudelijk als financieel engagement om het project tot een goed einde te brengen. “Om het afbakeningsproces te voeren zal er sterk ingezet worden op ontwerpend onderzoek en participatie van de betrokken partijen”, zegt gedeputeerde Sabien-Lahaye Battheu. “Ook de inwoners van Ieper zullen op verschillende momenten inspraak hebben in de plannen: tijdens de publieke raadpleging na de startnota, het ontwerpend onderzoek en het openbaar onderzoek.”

Inspraak

De Provincie voorziet 250.000 euro voor de samenwerking. De bijdrage van Stad Ieper bedraagt 65.000 euro. “Het vorige PRUP dateert van 2009”, zegt de Ieperse schepen van Ruimtelijke Ontwikkeling Philip Bolle. “Daarin stond onder meer de ontwikkeling van de duurzame wijk De Vloei, een woonuitbreidingsgebied ten oosten van het stadscentrum dat in volle uitvoering is. We willen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan nu opnieuw uittekenen. Wat nu ‘buitengebied’ genoemd wordt, kan bijvoorbeeld in de toekomst behoren tot het kleinstedelijke gebied Ieper. Ook de inwoners zullen hierin inspraak krijgen. Daarnaast kan er binnen dit proces ook ruimte voorzien worden voor wonen, bedrijvigheid, publieke ruimte, groen, fietsverbindingen, multimodale knooppunten en andere stedelijke activiteiten.”

Er wordt een ontwerpmeerdaagse gepland met een expertengroep: het eerste deel van de meerdaagse bestaat uit het opmaken van een eerste ontwerp dat in eerste instantie zal toegelicht worden aan de bevolking via een webinar, gevolgd door een tweedaagse tentoonstelling in Ieper. Burgers kunnen over dit ontwerp hun bevindingen, zowel analoog als digitaal, kwijt.

“In het tweede deel van de meerdaagse zal de input van de burgers verwerkt worden met als resultaat een masterplan voor het gebied . Het masterplan zal dan toegelicht worden in een afsluitende webinar. De ontwerpmeerdaagse zal plaatsvinden voorjaar 2021, er zijn nog geen concrete datums vastgelegd”, legt Philip Bolle uit.

Scholencampus

In ieder geval wordt het een grote oefening waarin enkele hete hangijzers aan bod zullen komen. “Het gaat onder meer om de scholencampus van de Sint-Maartensscholen”, vervolgt schepen Bolle. “Dat RUP loopt al. Ook de Strategische Spie, dus de spoorweggronden en de achterliggende gronden van Defensie, zal in dat masterplan gegoten worden. Dat is een beetje de reden dat we dat vandaag tegelijk voorstellen, omdat het toch om een zeer omvangrijk project gaat, dat drie jaar in beslag zal nemen.”

Reigersburg

Ook voor het dossier Reigersburg wordt de afbakening van het kleinstedelijk gebied een belangrijke horde. “Reigers zit daarin als gebied, maar of de stad bedrijvigheid zal toebedeeld krijgen, zoals bijvoorbeeld Reigersburg, is nog niet zeker. We hadden dat gekregen, dat was 42 ha, maar dat werd vernietigd door de Raad van State. “Stad Ieper is vragende partij om zeker opnieuw bedrijvigheid toegewezen te krijgen – de Provincie bepaalt dat – maar in de oefening rond het kleinstedelijke gebied zal bepaald worden waar. Is dat opnieuw waar Reigersburg ligt, of wordt dat een andere zone?”

De buurtbewoners die zich eerder verzetten tegen een industriezone op Reigersburg zullen dus opnieuw bij de pinken moeten zijn tijdens dit participatieproces. “Iedere Ieperling zal zich over ieder deelaspect kunnen uitspreken. Dat is ook de reden waarom het zo lang loopt”, zegt Bolle.

Afgerond eind 2023

Na de opmaak van het masterplan voor de ‘Strategische Spie’ kan gestart worden met de PRUP-procedure, waarbij er een startnota, een scopingnota, een voorontwerp en een ontwerp-RUP opgemaakt wordt. Parallel worden ook de milieueffecten onderzocht. De laatste mijlpaal in dit proces is het definitief vaststellen van het PRUP. Er wordt verwacht dat dit zal kunnen afgerond worden eind 2023. Op dat moment moet er dan een nieuw kader zijn waarin voor de komende minstens tien jaar gewerkt wordt”, besluit Philip Bolle. (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.