Het project strekt zich namelijk uit op zowel het grondgebied van Menen als van Kortrijk.
...

Het project strekt zich namelijk uit op zowel het grondgebied van Menen als van Kortrijk. Eind november heeft de deputatie de milieuvergunning voor het nieuwe gebouw van de Groep Van Marcke verleend. Ook de procedure voor de verlegging van de buurtwegen in het gebied is bijna rond. Minister Schauvliege heeft het beroep van buurtbewoners tegen deze aanpassing aan de buurtwegen verworpen. Het openbaar onderzoek werd in beide steden gelijktijdig georganiseerd. Hierop zijn in de stad Kortrijk vier reacties gekomen: een bezwaarschrift ondertekend door 4 personen, 2 individuele bezwaarschriften en 1 collectief bezwaarschrift van 55 personen. In Menen werden 4 bezwaren ingediend, waarvan 1 gemeenschappelijk. De vergunningsaanvraag voor de realisatie van de transportzone en de bouw van het distributiecentrum zijn in overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen. De plannen voorzien bovendien in een adequate groenbuffer aan de zuidzijde van het bedrijventerrein met onder meer een berm van 8 meter hoog. Verder bevat ook de milieuvergunning de nodige garanties voor het beperken van eventuele hinder door de geplande activiteiten. Eerder werden al bindende afspraken gemaakt over het beperken van de mobiliteitsimpact van de geplande ontwikkeling. Hiermee zijn - bijna exact 10 jaar na de herbestemming van het terrein tot transportzone - alle vergunningen afgeleverd en beslissingen genomen die nodig zijn voor de realisatie van de transportzone. Alleen de vergunningsprocedure voor de aanpassingen aan de trage wegen in en rond LAR-zuid loopt nog. "Er is tussen beide steden overlegd en er is inhoudelijke overeenstemming", aldus schepen Wout Maddens. "De plannen zoals die nu voorliggen passen perfect binnen onze gedeelde visie op de ontwikkeling van LAR Zuid.""Ik ben blij dat er eindelijk met de realisatie van het bedrijventerrein Lar Zuid kan aangevangen worden", besluit schepen Mieke Syssauw.