Ieper wil windmolens aan banden leggen: “Enkel nog op en rond de industriezone”

Patrick Verbrugge werpt zich op als grote voorstander van windmolens. © TP
Redactie KW

Stad Ieper werkt een beleidskader uit rond windmolens en wil inzetten op eventuele clustering van bijkomende windmolens in de onmiddellijke omgeving van het industriepark ten noorden van de Noorderring. Ondertussen duiken zowel voor- als tegenstanders op voor het project rond de zogenaamde Vredesmolens.

Van Wervik tot Poperinge: vrijwel elke aanvraag voor windmolens in de zuidelijke Westhoek stootte de voorbije jaren op burenprotest, bezwaren en procedures. Ook nu in Ieper: wijkbewoners bij het VTI verenigden zich in buurtplatform Frontwind Ieper Brielen en verzamelen bezwaarschriften tegen plannen voor vier windturbines. Daar konden de term Vredesmolens en infosessies in de Lakenhallen door aanvrager Luminus niks aan veranderen.

Klimaatambassade

Maar die Vredesmolens leveren nu ook een primeur op: voor het eerst worden er ‘steunschriften’ ingezameld. Inwoner Patrick Verbrugge (68) lanceerde daarvoor de ‘Klimaatambassade Ieper’. “Tegenstanders van windmolens zijn vaak goed georganiseerd. Ze hebben succes, want mensen bang maken werkt altijd”, stelt Verbrugge. “Voorstanders van windmolens en veilige, groene energie van eigen bodem blijven vaak onzichtbaar. Hopelijk worden ook wij nu gehoord. Deze regio draagt een grote verantwoordelijkheid. Eén windmolen is hier door de hogere windsnelheid pakweg vier molens waard in Limburg.”

“Ieper is omringd door 7 kilometer lijnelementen. Dat is dramatisch voor de toeristische ontwikkeling van onze stad” – schepen Philip Bolle

De Klimaatambassade maakte een website, waarop gelijkgezinden een ‘steunschrift’ kunnen indienen voor de Vredesmolens tijdens het openbaar onderzoek, dat afloopt eind januari. Verbrugge stond ooit op de barricades tegen kernafval in de Westhoek. “Ik ben ingenieur, behaalde een bijzondere licentie menselijke ecologie aan de VUB en kreeg les van professor Hugo Decleir, één van de eerste Vlaamse klimaatwetenschappers.”

Verbrugge stoort zich aan de verspreiding van wat hij fake news noemt. “Overal duikt onzin op en protest wordt vaak gevoed door fake news. De molens veroorzaken géén hinder. 8 uur slagschaduw op een totaal van 8.760 uren op een heel jaar, dat is toch niets?”

Weinig studies

In het kamp van Frontwind zegt een woordvoerder zich ook te beroepen op wetenschappelijke literatuur. “Er zijn nog maar weinig uitgebreide en correcte studies rond windmolens en gezondheid. Uit enkele fundamentele onderzoeken, zoals in Denemarken, blijkt dat laagfrequente geluidsgolven een invloed zouden hebben op cellen in het binnenoor. Een aantal mensen zou hierdoor zeeziek worden. Ook in andere landen zijn er klachten over irritatie, depressie en slapeloosheid”, zegt Yves Tanghe.

Hij werkt als dokter in het Ieperse Jan Yperman Ziekenhuis en woont op een 500-tal meter van een geplande Vredesmolen. “Ik ben neuroloog en Europees erkend somnoloog”, aldus Tanghe. “Ook beroepsmatig heb ik interesse in de mogelijke impact van windmolens. In onze wijken wonen honderden mensen, die tot op 240 meter wonen van die geplande molens. Als burger kan je niet tegen hernieuwbare energie zijn, maar wij hebben veel vragen rond de nabijheid. De maximale tiphoogte van de molens zou 200 meter bedragen. ’s Nachts zouden die wieken door de koudere lucht meer lawaai maken, waardoor dat een nefaste invloed zou hebben op slechtere slapers.”

Lijnelementen

De Ieperse milieuraad en het stadsbestuur zullen een advies opmaken, maar de beslissing ligt uiteindelijk bij Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA). Ondertussen werkt schepen Philip Bolle (Vooruit) volop aan een beleidskader rond windmolens. “We zullen binnenkort inderdaad belangrijke beslissingen moeten nemen wat betreft adviezen voor vergunningen van grote windmolens ten opzichte van Vlaanderen”, zegt Bolle. “De stad Ieper heeft historisch zeker al haar deel gedaan inzake windmolens. Ik verwijs hiervoor naar de bestaande negen windmolens op het Industriepark Oostkaai. Als we klakkeloos het hogere beleidskader blijven volgen, dan zullen we de komende jaren nog ettelijke keren geconfronteerd worden met voorstellen tot inplanting die we niet genegen zijn. Dat was bijvoorbeeld het geval met de plannen voor twee mastodonten van windmolens in Sint-Jan langs de A19. Die plannen zijn nu vernietigd door de Raad voor Vergunningenbetwistingen en liggen op het bord van de Vlaamse Regering en minister Demir, die binnenkort moet beslissen of ze de Raad al dan niet volgt.”

Schepen Philip Bolle: “We stellen vast dat sommige bedrijven wel heel losjes en vooral creatief omgaan met het beleidskader waar ze zich op beroepen.”
Schepen Philip Bolle: “We stellen vast dat sommige bedrijven wel heel losjes en vooral creatief omgaan met het beleidskader waar ze zich op beroepen.” © TOGH

Het probleem lijkt te liggen in het feit dat de windenergiebedrijven het hoger beleidskader moeten volgen dat oplegt om bestaande lijnelementen in het landschap als ijkpunten voor inplanting te nemen. “Voor Ieper zijn dat de A19, de Noorderring, het kanaal Ieper-IJzer, de hoogspanningslijn en de spoorweg. Dat betekent dat we ‘gevat’ zijn door lijnelementen over een afstand van ongeveer 7 kilometer!”, vervolgt Philip Bolle. “Dat is dramatisch voor de stad als we het uitzicht willen vrijwaren voor de toeristische ontwikkeling van de stad. Het gaat dan om zichtassen op de stad en het open landschap die bedreigd worden. Daarbovenop stellen we vast dat sommige bedrijven wel heel losjes en vooral creatief omgaan met het beleidskader waar ze zich op beroepen.”

Industriepark

Met het beleidskader wil Stad Ieper die commerciële ambities inperken. “Daarom willen we maximaal inzetten op repowering van de bestaande windmolens op het industriepark ten noorden van de Noorderring. Die kunnen vervangen worden door de nieuwe generatie windmolens tot 220 meter hoog, met veel hogere opbrengst. Ten tweede ijveren we voor een eventuele clustering van bijkomende windmolens in de onmiddellijke omgeving van dat industriepark”, aldus Philip Bolle. “Deze duidelijke en onderbouwde visie moet ervoor zorgen dat bij elke toekomstige aanvraag de discussie niet opnieuw heropend wordt. Met dit heldere standpunt weten de bedrijven voortaan waaraan zich te houden bij een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Deze visie zal door de stad voortaan ook systematisch juridisch verdedigd worden in elke mogelijke fase van beroep.”

Dat lijkt geen goed nieuws te zijn voor de Vredesmolens van Luminus, die zouden komen langs de Noorderring maar buiten de industriezone. “Voor die aanvraag loopt het openbaar onderzoek van nog tot en met donderdag 26 januari. En ook die aanvraag zal uiteraard beoordeeld worden in het licht van het geactualiseerde stedelijke beleidskader.” (TOGH/TP)

Heuvelland wil coöperatief project opstarten

Ook in Heuvelland voelen ze de hete adem van windmolenbouwers in de nek, maar daar houden ze liever de touwtjes zelf in handen. Burgemeester Wieland De Meyer schreef deze week een brief aan minister Zuhal Demir om zelf een coöperatief project uit te werken.

“We hebben al stappen ondernomen, maar met de huidige Vlaamse regels zal een project in Heuvelland niet vergund geraken door de Vlaamse minister”, zegt burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen). “We krijgen dan ook geen aanvragen of onderzoeken meer de laatste jaren, omdat iedere ontwikkelaar dat weet.”

Om zelf een coöperatief project te kunnen uitwerken, schreef de gemeente een brief naar minister Demir (N-VA) met de vraag om mogelijkheden te creëren in Heuvelland. Daarin verwijst het gemeentebestuur onder meer naar een bevraging onder de inwoners uit oktober vorig jaar waaruit bleek dat 65 procent van de respondenten een onderzoek naar windmolens genegen is. “Er is dus een sterk draagvlak voor een project in Heuvelland, als het voldoet aan een aantal voorwaarden”, vervolgt De Meyer. “Zo kan op ons grondgebied een project van maximaal drie windturbines gerealiseerd worden. Op deze manier kunnen de 3.300 huishoudens in de gemeente voorzien worden van duurzame energie. Inwoners moeten de mogelijkheid krijgen om financieel te participeren in het windturbineproject en inkomsten uit het project moeten worden ingezet voor energie- en landschapsprojecten.”

Volgens de Heuvellandse burgemeester zijn de huidige stedenbouwkundige voorwaarden belangrijke belemmerende factoren. “Vooral het oostelijk deel van de gemeente komt in zicht als mogelijke zoekzone voor een windturbineproject. Met de brief aan de minister willen we vernemen of een windturbineproject in die zoekzone vanuit stedenbouwkundig oogpunt kans maakt om gerealiseerd te worden.”

Poperinge lijkt minder in trek te zijn bij windmolenbouwers. “De laatste echte aanvraag dateert al van 2017-2018 en die werd toen uiteindelijk door de deputatie geweigerd wegens meerdere problemen”, zegt burgemeester Christof Dejaegher (CD&V), die meent dat Poperinge voorlopig dus ook nog geen nood heeft aan een echt beleidskader. “Maar we schreven wel een visie in ons Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan. Onze voorkeur gaat naar industrieterrein en langs lijninfrastructuur, met andere woorden daar waar er nu eigenlijk al vier windmolens staan.” (TOGH)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.