Er zijn wel nog steeds Pop.Kado's verkrijgbaar, maar die hebben weer hun gewone waarde. Sinds 1 september voegt de stad gewoon geen extra 20% waarde meer toe. Alle aangekochte Pop.Kado's met of zonder meerwaarde blijven één jaar geldig na aankoop. De Pop.Kado's van 20 euro die de stad verdeelde bij de gezinnen in Poperinge - een andere actie van het Poperingse relanceplan - zijn nog geldig tot eind dit jaar.
...

Er zijn wel nog steeds Pop.Kado's verkrijgbaar, maar die hebben weer hun gewone waarde. Sinds 1 september voegt de stad gewoon geen extra 20% waarde meer toe. Alle aangekochte Pop.Kado's met of zonder meerwaarde blijven één jaar geldig na aankoop. De Pop.Kado's van 20 euro die de stad verdeelde bij de gezinnen in Poperinge - een andere actie van het Poperingse relanceplan - zijn nog geldig tot eind dit jaar. Burgemeester Christof Dejaegher licht een en ander toe: "655.000 euro is het bedrag dat op basis van het relanceplan van het stadsbestuur rechtstreeks geïnvesteerd wordt in de Poperingse lokale economie via Pop.Kado naar aanleiding van corona. Meer dan geslaagd! Van dat bedrag komt 176.000 euro van de Pop.Kado van 20 euro die aan elk gezin bezorgd werd. Daarvan werden al meer dan 4.506 bonnen volledig opgebruikt! En meteen een misverstand de wereld uit: die bon blijft wel degelijk geldig tot de voorziene datum."Het relanceplan bevatte een tweede maatregel, namelijk een opleg van 20% op elke aangekochte Pop.kado. Er werden ter waarde van 480.000 euroaan kadobonnen aangekocht. En dat was heus niet voor de 'happy few'. Die bonnen werden door ongeveer 1.700 verschillende (unieke) en meerderjarige inwoners aangekocht, hetzij via één van de balies, hetzij via de webshop. Die actie was een overweldigend succes, zo overweldigend dat de stad dat aan dit tempo helemaal niet kon volhouden.Het stadsbestuur denkt niet dat er één Poperingenaar bereid is om op te draaien voor een financiële put, ook de mensen niet die nu kritiek hebben. Dan rest er niets anders dan inderdaad je verantwoordelijkheid als bestuurder te nemen en de maatregel met pijn in het hart stop te zetten. De input in de lokale economie blijft, want de bonnen zijn uiteraard een jaar geldig", aldus nog de burgemeester."Met die cijfers hoeft de stad absoluut niet beschaamd zijn, ondanks de kritiek. Het stadsbestuur begrijpt en aanvaardt trouwens bepaalde kritieken op de stopzetting van de actie. Dat de actie een succes zou zijn, wisten wij inderdaad vooraf; en dat er boven het voorziene budget zou gegaan worden wist het stadsbestuur ook. Maar dat het zo hard zou lopen, kon niemand voorzien. In het plan stond een opleg van de stad van 18.000 euro opgenomen, dat is iets meer dan 20% van het totale jaarbedrag aan Pop.Kado's gekocht in 2019 (72.000 euro). De stad staat nu op meer dan viermaal zoveel.""Voor de gezondheid van de stadsfinanciën, die ook onder druk staan door corona, moest het stadsbestuur dringend ingrijpen, want meer dan vier maal boven het budget gaan is écht te veel. De bedoeling van de bonnen was net om die lokale economie te steunen, maar er zijn grenzen aan onze mogelijkheden. Ook dat er geen communicatie is geweest, is een begrijpelijke kritiek, maar helaas ook onontkoombaar. Was men dan echt bereid om tegen een bepaalde datum en een bepaald uur vooraf aangekondigd in een wachtrij à la Brantano te gaan staan? Zou dat in deze tijden de goede oplossing geweest zijn?", argumenteert de burgemeester nog."Vooraf aankondigen zou trouwens een nog grotere ontsporing veroorzaakt hebben en dat is dus uit den boze. Niemand die al ten volle kan inschatten wat de financiële gevolgen van de coronacrisis zullen zijn, maar hier en daar zien we al de eerste tekenen. Er bestaan bovendien geen goede methoden om een dergelijke inperking aan te kondigen en eender welke manier van inperken, geleidelijk of niet, zou een storm aan kritiek opleveren. Er restte de stad dus niets anders dan heel kort op de bal te spelen. Het zou overigens spijtig zijn dat vergeten wordt dat er nog heel wat maatregelen genomen werden (halvering bedrijfsbelasting, vrijstelling terrastaks, ...). Het aantal winstkansen via de Pop.Pas werd ook serieus opgetrokken; ook die middelen komen rechtstreeks in de lokale economie terecht.""Het stadsbestuur blijft erbij dat ze goede resultaten heeft neergezet met dit plan. Maar gezond verstand dwingt in te grijpen. Ten andere volgen er wellicht nog maatregelen voor de gezinnen in onze samenleving die het moeilijk hebben. Dergelijk aanvraagdossier werd maandagavond in de raad voor maatschappelijk welzijn ook goedgekeurd. Zij krijgen na goedkeuring door de hogere overheid wellicht nog bovenop de genomen maatregelen een extra kadobon. Poperinge wil dus niemand laten vallen! Het stadsbestuur onderzoekt nog of ze nog alternatieven hebben en is vast van te plan de kar te blijven trekken voor de lokale economie", besluit de burgemeester. (AHP)