Actiegroep De Alerte Koekuit verzette zich van meet af aan tegen de komst van een derde windturbine op Grensland. "De zaak was eigenlijk al verloren toen het beroep bij de Raad van State tegen de verleende milieuvergunning werd verworpen", reageert Rik Van Damme van de actiegroep. "Dat gebeurde door een procedurefout, de advocaat had te laat een wederwoord ingediend. Vanaf toen leverde de stad een achterhoedegevecht, het kalf was verdronken."
...

Actiegroep De Alerte Koekuit verzette zich van meet af aan tegen de komst van een derde windturbine op Grensland. "De zaak was eigenlijk al verloren toen het beroep bij de Raad van State tegen de verleende milieuvergunning werd verworpen", reageert Rik Van Damme van de actiegroep. "Dat gebeurde door een procedurefout, de advocaat had te laat een wederwoord ingediend. Vanaf toen leverde de stad een achterhoedegevecht, het kalf was verdronken."Hoewel Rik Van Damme ook nog een aantal vraagtekens plaatst bij hoe dat achterhoedegevecht geleverd werd. "Vooreerst schakelde de stad voor de volgende stappen dezelfde advocaat in. Terwijl die net de zaak verknoeid had! Het klopt dat we toen meer betrokken werden, maar de advocaat gaf ons niet de indruk dat hij de zaak stevig in de hand had. Wat ons betreft is de stad niet tot het uiterste gegaan. Er waren nog juridische stappen mogelijk, het zou een zaak worden van David tegen Goliath, dat wel. En het zou een lang juridisch gevecht worden. Diezelfde advocaat vroeg ons trouwens botweg of we wel genoeg geld konden bij elkaar krijgen om te procederen. 'Je kan altijd een fundraising doen', stelde hij ons voor."Schepen Mieke Syssauw (Open VLD) reageert dat de aanstelling van een bemiddelaar de best mogelijke oplossing was. "De vergunning was definitief, de stad kon enkel optreden omtrent het veiligheidsgebeuren en de aspecten van hinder op deze specifieke locatie. De vergunning was immers eerder ten gronde al beoordeeld door de provincie en in beroep door de minister. Een technisch expert werd door beide partijen als bemiddelaar aanvaard. En er zijn wel degelijk stappen gezet. Zoals het vervroegd aanbrengen van geluidsdempende serrations op de twee bestaande windmolens, de implementatie van diverse maatregelen tegen ijsvorming en ijsworp alsook de oprichting van een klachtenmeldpunt en een financiële stok achter de deur mochten de voorwaarden niet nageleefd worden.""Over dat meldpunt is nog niets afgesproken", antwoordt Rik Van Damme. "Zal dat wel iets opleveren? Stel dat we 's nachts geluidsoverlast ondervinden, naar wie moeten we dan bellen? De milieudienst? Of de politie? Slechts enkele agenten zijn gemachtigd om geluidsoverlast vast te stellen. Dan moet die klacht naar het college van burgemeester en schepenen want het is de stad die officieel de klacht moet indienen. Stel dat er genoeg bewijzen zijn en stel dat de rechtbank de klacht aanvaardt, dan moet Grensland of de juridische constructie die er ondertussen rond Grensland is gebouwd, ocharme 5.000 euro boete betalen. Een peulschil.""Het meldpunt zal geïnstalleerd worden in afspraak met de omwonenden, de exploitant, politie en stadsdiensten", reageert schepen Mieke Syssauw. "De mogelijkheid om boetes te geven is belangrijk om de exploitant te bewegen om nauwgezet alle afspraken na te leven. Dit bedrag geldt per inbreuk en kan dus al snel oplopen mocht het de verkeerde kant uitgaan, wat niemand verhoopt." "Toch mogen we een pluim op onze hoed steken", blikt Rik Van Damme terug. "Hadden wij niet van meet af aan gereageerd, dan zou de situatie voor de werknemers van 't Veer er onveiliger uitgezien hebben."Pierre Vandeputte, bestuurder van Grensland Power is vanzelfsprekend tevreden dat een aanvang mag genomen worden met de voorbereidingen van de bouw. "De elektriciteit die de turbine zal opwekken is niet onmiddellijk voor de bedrijven ter plaatse bestemd, maar zal wel op het net gestoken worden zodat deze groene energie uiteindelijk de Menenaars ten goede komt."