De vergunningsaanvragen voor windmolens op het Meense bedrijventerrein Grensland loopt al jaren moeilijk. Al sinds 2009 staat het stadsbestuur weigerachtig tegenover de komst van de windturbines. Eerder dit jaar stelde het nieuwe stadsbestuur van Open VLD, N-VA en SP.A een milieustakingsvordering in omwille van de vele vragen rond veiligheid en mogelijke overlast door de overschrijding van de normen inza...

De vergunningsaanvragen voor windmolens op het Meense bedrijventerrein Grensland loopt al jaren moeilijk. Al sinds 2009 staat het stadsbestuur weigerachtig tegenover de komst van de windturbines. Eerder dit jaar stelde het nieuwe stadsbestuur van Open VLD, N-VA en SP.A een milieustakingsvordering in omwille van de vele vragen rond veiligheid en mogelijke overlast door de overschrijding van de normen inzake geluid en slagschaduw. "We spreken hier over een bijzondere site, gezien de specifieke kwetsbaarheid van een grote groep werknemers werkzaam bij 't Veer", aldus schepen van Juridische Zaken Mieke Syssauw (Open VLD). "De Raad van State sprak zich niet uit over de grond van de zaak of het veiligheidsrisico. Het was dan ook niet duidelijk of bij de daadwerkelijke gebruikname de normen wel (konden) worden gehaald."In het complexe dossier stelde de rechtbank van eerste aanleg in Kortrijk een bemiddelaar met een grote expertise inzake hinderfacetten van windturbines aan. Tijdens de bemiddeling liet de stad Menen zich bijstaan door een technische deskundige. Samen werd het veiligheidsrisico van de bijkomende, derde windturbine afgetoetst aan de vernieuwde reglementering die vanaf 2020 zal gelden. Ook vertegenwoordigers van de burgerbeweging De Alerte Koekuit werden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Na grondig overleg kon een akkoord geformuleerd worden. "De nieuwe turbine zal niet alleen aan de huidige wettelijke normen moeten voldoen, maar ook aan de aangepaste regels die vanaf 2020 van kracht zijn", aldus schepen Syssauw. "In het akkoord zijn bovendien een aantal specifieke maatregelen vastgelegd, bovenop de wettelijke normen. De nv Grensland Power verklaarde verder haar medewerking te verlenen aan buurtinformatiesessies en zal jaarlijks overleg plegen met de hulpdiensten. De stad is alvast tevreden met dat bijkomende engagement van Grensland Power." Mocht het akkoord, dat rechterlijk afdwingbaar is, niet worden nageleefd, dan kan een forfaitaire schadevergoeding van 5.000 euro worden opgelegd.