"De beslissing om de bevoegdheden van de cultuurraad uit te breiden met het beheer van de gemeentelijke zalen en de bibliotheek werd ingegeven door diverse factoren", vertelt cultuurschepen Paul Lambrecht. "Wat het beheer van de gemeentelijke zalen betreft was het vroegere beheersorgaan meer en meer uitgehold, zodat het niet meer representatief was voor de waaier aan verenigingen. Door het onder de vleugels van de cultuurraad onder te brengen is een bredere inspraak mogelijk. De beslissing om ook de bibliotheek onder de bevoegdheid van de cultuurraad te brengen is ingegeven door het feit dat de bib niet langer alleen een plaats is om boeken te ontlenen, maar meer en meer een ontmoetingspla...

"De beslissing om de bevoegdheden van de cultuurraad uit te breiden met het beheer van de gemeentelijke zalen en de bibliotheek werd ingegeven door diverse factoren", vertelt cultuurschepen Paul Lambrecht. "Wat het beheer van de gemeentelijke zalen betreft was het vroegere beheersorgaan meer en meer uitgehold, zodat het niet meer representatief was voor de waaier aan verenigingen. Door het onder de vleugels van de cultuurraad onder te brengen is een bredere inspraak mogelijk. De beslissing om ook de bibliotheek onder de bevoegdheid van de cultuurraad te brengen is ingegeven door het feit dat de bib niet langer alleen een plaats is om boeken te ontlenen, maar meer en meer een ontmoetingsplaats wordt voor mensen en verenigingen en waar ook vaker bredere culturele activiteiten plaatsvinden. Intussen is de eerste vergadering al achter de rug en ik ben zeer blij dat het vorige voorzittersduo Hilde Vergote en Katleen Vincent bereid was de nieuwe uitdaging aan te gaan en nog een termijn de taak van voorzitter op zich te nemen.""We mogen stellen dat de samenstelling van de cultuurraad qua vertegenwoordiging een vrij correcte afspiegeling is van het Pittemse en Egemse verenigingsleven", gaat Katleen Vincent verder. "Er zijn momenteel 30 verenigingen en twee individuelen lid van de raad. We hebben besloten deze laatsten ook toe te laten omdat bepaalde mensen weliswaar geen lid zijn van een vereniging, maar toch een goede culturele kennis hebben en zeer gemotiveerd zijn. Als er overigens verenigingen zijn die nog willen lid worden, kan dat nog steeds. Naast de verenigingen zijn ook de bibliothecaris en cultuurambtenaar lid, alsook de schepen van Cultuur en een vertegenwoordiger per politieke fractie, deze laatste twee zonder stemrecht. Tijdens de eerdere vergadering werd de samenstelling van het vorige dagelijks bestuur volledig behouden, wat de continuïteit van het beleid zeker ten goede komt.""We willen wel benadrukken dat het absoluut niet de bedoeling is om concurrentie te zijn voor de verenigingen", gaat Hilde Vergote verder. "Wij gaan zeker niet zelf activiteiten beginnen te organiseren. Wij blijven enerzijds nog steeds een adviesorgaan voor de gemeente voor alles wat met cultuur en verenigingsleven te maken heeft. Anderzijds willen we een kader scheppen waarbinnen de verenigingen met elkaar in gesprek kunnen gaan. Vroeger zat iedere vereniging zowat op haar eigen eiland te werken. Door ze binnen de raad samen te brengen, kunnen ze ervaringen uitwisselen, wat tot een soort kruisbestuiving zal leiden, wat alleen maar positieve resultaten kan opleveren. Doordat ook de bibliotheek onder dezelfde koepel zit en de bibliothecaris ook in het dagelijks bestuur zetelt, zal er ook een betere band tussen de bib en de verenigingen ontstaan, wat het samen organiseren van activiteiten zal stimuleren", hoopt Hilde Vergote.Een eerste verwezenlijking van de vernieuwde cultuurraad is het nieuwe gebruiksreglement voor de gemeentelijke zalen, dat tijdens de gemeenteraad van november werd goedgekeurd. Vanaf nu zullen de ontmoetingsruimte in de Eikeldreef, het zaaltje van het Dienstencentrum en aan de Plaatsmolen ook door particulieren kunnen gehuurd worden. Om de verenigingen niet in problemen te brengen werd wel beslist dat particulieren maar drie maanden voor de huurdatum zullen kunnen reserveren, terwijl de verenigingen dit een jaar op voorhand zullen kunnen.