De historische zustersteden Damme en Brugge gaan intens samenwerking op cultuurtoeristisch vlak, zo werd donderdagnamiddag bekend gemaakt in het Brugs stadhuis door burgemeester Dirk De fauw en cultuurschepen Nico Blontrock van Brugge en burgemeester met bevoegdheid voor cultuur Joachim Coens van Damme. "Als centrumstad bereiken we ook veel bewoners van de ruimere regio. We vinden het als stadsbestuur dan ook logisch dat we goede contacten onderhouden met onze buurgemeenten", zei Brugs burgemeester Dirk De fauw. "De voorbije maanden leidden contacten tussen Dams burgemeester Joachim Coens en Brugs cultuurschepen Nico Blontrock tot een concreet voorstel om op vlak van cultuur te gaan samenwerken."
...

De historische zustersteden Damme en Brugge gaan intens samenwerking op cultuurtoeristisch vlak, zo werd donderdagnamiddag bekend gemaakt in het Brugs stadhuis door burgemeester Dirk De fauw en cultuurschepen Nico Blontrock van Brugge en burgemeester met bevoegdheid voor cultuur Joachim Coens van Damme. "Als centrumstad bereiken we ook veel bewoners van de ruimere regio. We vinden het als stadsbestuur dan ook logisch dat we goede contacten onderhouden met onze buurgemeenten", zei Brugs burgemeester Dirk De fauw. "De voorbije maanden leidden contacten tussen Dams burgemeester Joachim Coens en Brugs cultuurschepen Nico Blontrock tot een concreet voorstel om op vlak van cultuur te gaan samenwerken."Nico Blontrock wees er op dat hij inderdaad de voorbije zomer met enkele leidinggevende medewerkers van de Brugse culturele diensten naar Damme trok voor een verkenning van de historische site Oud Sint-Jan, die nu al jaren leegstaat, en voor gesprekken met burgemeester Joachim Coens en de betrokken Damse ambtenaren. "We zagen al vlug mogelijkheden tot inhoudelijke wisselwerking, als we burgemeester Coens en zijn diensthoofd Vrije Tijd Bram Gilté hun toekomstgerichte ideeën voor de Sint-Janssite hoorden voorstellen", zei Nico Blontrock."Om de mogelijke samenwerking verder vorm te geven willen we nu een Vlaamse projectsubsidie voor bovenlokale cultuurprojecten aanvragen. Vertrekkend vanuit de eerdere overlegmomenten werd gezamenlijk een dossier uitgewerkt met de werktitel 'Hospice Damme: een open labo voor nieuwe ontmoetingen tussen erfgoed en kunst'."Dams Burgemeester Joachim Coens vult aan: "Om van de Vlaamse subsidies voor Bovenlokaal Cultuurwerking gebruik te kunnen maken, moeten Brugge en Damme voor 15 november een projectvoorstel indienen. Omstreeks april - mei volgend jaar weten we of het is goedgekeurd. Zo ja, kunnen we drie jaar lang, van september 2020 tot augustus 2023 gebruik kunnen maken van een subsidie die vooral zal aangewend worden voor de financiering van de loonkosten van de medewerkers die het project inhoudelijk en praktisch zullen uitwerken."Burgemeester Coens wijst er verder op dat het hospitaalgebouw al door het OCMW, eigenaar van het gebouw, gebruiksklaar werd gemaakt voor het houden van tijdelijke evenementen zoals het Stadsfestival, Madammen in Damme en Winter in Damme. "De site staat dus klaar voor bijkomende culturele initiatieven. Ook de mooie tuinengordel zal overigens kunnen gebruikten worden, bijvoorbeeld voor openluchttentoonstelling", stelt Coens.Volgens Brugs cultuurschepen Nico Blontrock staat de ontmoeting van erfgoed en kunst, binnen het unieke historische kader van de 'Hospice-site' in Damme centraal. "In die periode van drie jaar zullen verschillende tentoonstellingen worden opgezet die de erfgoedcollecties van Damme en Brugge in dialoog brengen met actuele kunst en de ruimtelijke beleving van de site. Die tentoonstellingen zullen omkaderd worden met extra publieksgerichte activiteiten, waardoor we mikken op samenwerking met diverse en ook minder voor de hand liggende partners", aldus Nico Blontrock."De mogelijkheden met deze site en deze samenwerking zijn legio. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld dat er intergemeentelijke archeologische dienst Raakvlak op deze site in Damme een vast onderkomen krijgt. In de depots van de Brugse musea zitten nog heel veel werken waarvoor we in Brugge nu geen ruimte hebben om ze te exposeren, dus ook in dat verband biedt de samenwerking met Damme heel wat opportuniteiten. Ook naast dit specifieke project waarvoor we een subsidie-aanvraag indienen wil ik mijn diensten aanmoedigen om andere vormen van culturele samenwerking met Damme te verkennen, zoals een wisselwerking tussen beide openbare bibliotheken of tussen Cultuurcentrum Brugge en de Cultuurfabriek in Sijsele."De beide stadsbesturen zullen zelf elk 10 000 euro investeren en de subsidie die gezamenlijk wordt aangevraagd betreft een bedrag van 240 000 euro, gespreid over drie jaar.