Korpschef van politiezone Brugge slaakt noodkreet

Stefan Vankerkhoven

De lokale politie kampt met een structureel personeelstekort. Daardoor dienden de 364 politiemannen vorig jaar liefst 50.000 overuren (!) te presteren. De verhoogde werkdruk, mede door de invoering van het mobiliteitsplan, de terreurdreiging en de toestroom van transmigranten, zorgt voor steeds meer afwezigheden van uitgebluste agenten. Korpschef Dirk Van Nuffel slaakt een noodkreet.

Deze reportage maakt deel uit van ons dossier ‘Politietekort’

Hoeveel mensen telt uw korps momenteel?

Dirk Van Nuffel: “Zonder burgerpersoneel telt de Lokale Politie Brugge momenteel effectief 394 operationele personeelsleden. Uitgedrukt in voltijdse equivalenten gaat het slechts om 364,40 operationele jobs. We moeten immers met drie zaken rekening houden. Een aantal personeelsleden genieten van een of ander verlofstelsel: de vierdagenweek, loopbaanonderbreking of bevallingsverlof. Daarnaast zijn er een aantal personeelsleden in non-activiteit, voorafgaand aan de pensionering. En dan heb je nog een aantal gedetacheerde personeelsleden.”

Hoeveel mensen heeft u tekort voor een optimale invulling van uw takenpakket?

“Maak zelf maar eens de berekening. Ons organiek kader ligt vast op 394 personeelsleden, het feitelijk kader bedraagt slechts 364,40 personeelsleden. Er is dus een tekort van 29,60 personeelsleden om te voldoen aan het organiek kader. Het personeelstekort laat zich direct voelen doordat de vooropgestelde minimumnorm van het politiepersoneel eigenlijk al laag ligt. De minimumnorm van het operationeel organiek kader is, volgens het besluit van de gemeenteraad van 29 april 2002, vastgelegd op 387 voltijdse equivalenten. Bij het bepalen van deze minimumnorm werd de toenmalige rijkswachtbrigade Zeebrugge onvoldoende in rekening gebracht én de verplichte politie-inzet rond hoven en rechtbanken werd onderschat. Dit laatste op zich alleen al heeft gezorgd voor een structureel tekort van ongeveer 20 personeelsleden.”

Welke vacatures staan er momenteel open binnen uw korps?

“In het kader van het nieuw mobiliteitsplan heeft de gemeenteraad vorig jaar al een aantal vacatures goedgekeurd. Maar we kregen die in 2016 niet ingevuld. Het gaat om zeven hoofdinspecteurs en drie inspecteurs, met als functies wachtofficier, teamcoach, scooterrijder en wijkinspecteur. Het zijn personeelsleden voor interventies, verkeershandhaving en informatiebeheer. Deze week stelde de gemeenteraad opnieuw vacatures voor drie hoofdinspecteurs en vijf inspecteurs open voor onthaal, verkeerszaken, interventies en informatiebeheer.”

Waarom krijgt de politie die vacatures niet ingevuld?

“In ons land heeft de politie nood aan 1.200 nieuwe agenten per jaar. Maar de federale regering heeft het budget van de politiescholen teruggeschroefd, waardoor er jaarlijks amper 700 à 800 kandidaat politieofficieren een opleiding krijgen. De minister van Binnenlandse Zaken wil het aantal cursisten nu opdrijven tot 1.400 per jaar. Maar op die manier vul je slechts een deeltje van het gat dat de voorbije jaren geslagen is. De meeste nieuwe agenten zullen trouwens verplicht gedetacheerd worden naar Brussel (voor het zogenaamde Kanaalplan, red.) en naar de federale politie. Er stromen dus weinig kandidaten naar de lokale politiezones door. Wij op onze beurt in Brugge hanteren een kwaliteitscontrole: we leggen de lat bij de rekrutering hoog. Het is niet omdat je slaagt in de examens van de politieschool dat je automatisch goed bevonden wordt voor dienst bij de Brugse lokale politie.”

Hoeveel mensen van uw korps gaan dit jaar met pensioen?

“Bij de Lokale Politie Brugge hebben er momenteel drie operationele personeelsleden hun pensioen aangevraagd voor het jaar 2017. Nog eens acht operationele personeelsleden hebben in 2017 hun non-activiteit voorafgaand aan de pensionering aangevraagd. Maar er voldoen meer personeelsleden aan de wettelijke voorwaarden om hun pensioen of non-activiteit voorafgaand aan de pensionering aan te vragen, waardoor dit aantal uiteraard in de loop van het jaar nog kan stijgen.”

Welke impact heeft het huidige tekort op de goede werking van uw politiekorps?

“Er is een aanhoudend capaciteitsgebrek bij de Brugse politie, dit onder meer door een stijging van de werklast. Zelfs met alle mogelijke rationaliseringsmaatregelen die de politiezone Brugge op intern organisatorisch vlak de voorbije jaren heeft genomen, weegt het personeelstekort door op verschillende vlakken.”

“De werklast bij het Brugse politiekorps is de laatste jaren toegenomen. Er is onder mee de toename van het aantal evenementen in Brugge. Maar ook federale beslissingen zorgen voor een stijging van de aanwending van de Brugse politiecapaciteit: de transporten van gedetineerden van en naar het Penitentiair Centrum, de illegale transitmigranten en de sociale dumping in het internationaal transportwezen. Daarnaast is er een explosie aan vergunningen voor wegbelemmeringen, de uitvoering van het Brugse mobiliteitsplan en daarbij gepaarde wegenwerken. Met de terreurdreiging is er nood aan een zichtbare politie-aanwezigheid in de binnenstad.”

“Het personeelskader is niet evenredig meegegroeid met deze stijgende werklast. Dit alles heeft een invloed op de overuren die de aanwezige personeelsleden dienen te presteren. Deze overuren zijn de laatste jaren sterk aangegroeid. Vorig jaar presteerden onze politiemannen meer dan 50 000 overuren. Het personeelstekort zorgt ook voor een verhoogd absenteïsme cijfer: tussen 2012 en 2015 is het absenteïsmecijfer gestegen met 25 procent! De te hoge werkdruk zorgt voor een ernstig verstoord evenwicht tussen werk en privé-leven bij onze manschappen. Onder meer bij de bradfordfactor is er een duidelijk waarneembare opwaartse trend de laatste jaren.”

Wat is de ‘bradfordfactor’?

“Dat is een speciale berekening die de last van de afwezigheden op uw organisatie of bedrijf berekent. Wie geregeld twee of drie dagen afwezig is, heeft een grotere impact op de werking van de politie dan iemand die vier maanden onafgebroken ziek is. Want telkens iemand voor een korte periode moeten vervangen, is ingewikkelder en noopt ons tot meer verschuivingen van uurroosters.”

Wat verhoogt de werkdruk van de politie het meest: de transitmigranten, voetbalwedstrijden, evenementen of de terreurdreiging?

“Het is een combinatie van factoren. Na de terreuraanslagen verhoogde het dreigingsniveau binnen onze zone en moest de Brugse politie versterkingen leveren aan Zaventem en Brussel. Naast de scheepvaartpolitie hebben wij de voorbije twee jaar redelijk veel manschappen moeten inzetten voor de operatie Medusa in het kader van de transmigranten die via Zeebrugge stiekem naar Engeland wilden varen. Daarnaast is er een toenemende trend om onbetaald ouderschapsverlof te nemen of vier vijfden te werken. Dat is het recht van onze manschappen, ik kan dit niet weigeren. Maar het betekent dat onze capaciteit vermindert.”

Wat kan de lokale politie niet meer doen wegens het personeelstekort?

“Onze wijkwerking lijdt eronder. We voeren minder verkeersacties uit, we focussen op de risicomomenten. Hetzelfde geldt voor de BOB-acties: die gebeuren met minder effectieven en op minder plaatsen. Hier geldt de leuze: less is more…

Hoeveel extra personeel hebt u nodig om optimaal te functioneren?

“De Brugse gemeenteraad heeft zijn verantwoordelijkheid genomen en heeft een kaderuitbreiding met tien politiemensen en vijf burgermedewerkers goedgekeurd. Brugge zal dit financieren. Ik reken erop dat de minister van Justitie binnenkort zijn speciale korps van veiligheidsbeambten op de been brengt voor de overbrenging van gedetineerden naar de gerechtshoven. Zo kan ik de tien politie-inspecteurs die dit nu doen inschakelen in de lokale politiezorg. Met die twintig man extra halen we het ternauwernood…”

(Stefan Van Kerkhoven)

Zeg et ne keer

Waar heb je een fout gezien of heb je zelf een suggestie? Laat het ons dan weten.