Wedstrijdreglement KW Beebee

Algemeen

Artikel 1: Wedstrijdprincipe

Deelname aan de wedstrijd

Aan deze wedstrijd kunnen lezers van KW en bezoekers van www.kw.be deelnemen, met uitsluiting van vaste en tijdelijke medewerkers van de krant en de site, van de maatschappijen die deelnemen aan de organisatie van deze wedstrijd, alsook hun gezinsleden. De organisatoren behouden zich het recht om personen te weigeren tot de wedstrijd. Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden hun beslissingen zonder verhaal.

Artikel 2

Via www.kw.be/beebee kan je tot 9 januari 2022 een foto insturen van jouw baby geboren in 2021. Deze foto’s komen op 4 februari 2022 in onze babyspecial KW Beebee, een bijlage bij De Krant van West-Vlaanderen. Vanaf 4 februari kunnen mensen stemmen op de baby’s in de special. De sms-wedstrijd start op 4/02/2021 00u en loopt t.e.m. 13/02/2021 (23.59 uur). Men kan alleen deelnemen aan de wedstrijd via sms.  Stuur tegen uiterlijk 13 februari om 23.59 uur een sms met onderstaande boodschap naar het nummer 6685: BABY*voornaambaby*familienaambaby*gemeente

Voorbeeld: als jouw favoriete baby Charlotte Cools uit Pittem is, dan stuur je de volgende sms naar 6685: BABY*Charlotte*Cools*Pittem.
Bij tweelingen moeten de namen gescheiden worden door ‘en’. Voorbeeld BABY*Lars en Nore*De Roo*Tielt.
Enkel sms’jes samengesteld zoals hierboven beschreven komen in aanmerking. Voor een sluitende opvolging moeten namen en gemeenten exact worden overgenomen zoals ze in de special afgedrukt staan (ook al sloopt daar een eventueel zetduiveltje in).

Een stem kost € 2 (€ 1 per sms – 2 sms’jes per deelname), waarvan €1 naar een goed doel gaat.

Artikel 3

Er wordt geen correspondentie gevoerd – tijdens en na de wedstrijd – betreffende het reglement, de vragen, het mechanisme en het resultaat van de wedstrijd of de modaliteiten van selectie, noch telefonisch, noch schriftelijk. Deelnemers die zich hier niet aan houden, worden automatisch van verdere deelname uitgesloten.

Artikel 4

Laattijdige deelnames (na de vermelde afsluitdatum van de wedstrijd) worden niet meer in aanmerking genomen, wat ook hun reden van vertraging zij. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor dergelijk feit. Onvolledige antwoorden worden geweigerd.

Artikel 5

DEen stem kost € 2 (€ 1 per sms – 2 sms’jes per deelname), waarvan €1 naar een goed doel gaat.

Bepaling van de winnaar(s)

Artikel 6

De baby met de meeste stemmen wordt uitgeroepen tot KW beebee en ontvangt een fotoshoot (incl. album) ter waarde van 375 euro én een waardebon van SupraBazar ter waarde van 1.000 euro. Het winnende gezin kan nooit hetzelfde zijn als dat van de twee vorige edities van de babyspecial. Enkel correct opgestelde sms-berichten zijn geldig (per sms mag slechts 1 favoriet worden aangeduid). Voornaam en naam van de baby moeten letterlijk in het sms-bericht worden overgenomen zoals ze gepubliceerd staan in deze babyspecial. Sms-berichten moeten uiterlijk op 13 februari om 23.59 uur in ons bezit zijn.

Artikel 7

De mededingers hebben bij registratie, zoals aangegeven in artikel 2, hun adres (domicilie) op gegeven. Alle winnaars worden persoonlijk op dit adres of via hun opgegeven e-mail gecontacteerd. Indien blijkt dat deze niet correct zijn en/of er niet wordt gereageerd binnen de daarvoor gestelde termijn vervalt het recht op de prijs.

Artikel 8

De prijzen zijn uitgeschreven op naam en adres, en zijn niet overdraagbaar. De prijs wordt toegekend aan de persoon/het gezin woonachtig op dit adres. Per gezin en per adres kan slechts één prijs worden toegekend.

Artikel 9

De prijzen zullen niet uitgewisseld worden tegen baar geld. Bij overhandiging van de prijs dient de winnaar zijn identiteit en domicilie te verrechtvaardigen. Indien deze gegevens niet overeenstemmen met de opgegeven gegevens, vervalt het recht op een prijs. De prijs is BTW inbegrepen. De prijzen die binnen de 6 maanden, volgend op het verwittigen van de winnaars, zoals aangegeven in artikel 9, niet afgehaald werden komen te vervallen. Er zal nadien geen enkele vordering meer onderzocht worden.

Indien een prijs verstuurd wordt, kan Roularta Media Group noch verantwoordelijk gesteld worden voor beschadiging of verlies van de prijs door de postdiensten, noch voor vertraging in ontvangst.

Artikel 10

Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, adres en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

Slotbepalingen

Artikel 11

Het wedstrijdreglement kan verkregen worden door een schriftelijke aanvraag, vergezeld van een aan uzelf geadresseerde en voldoende gefrankeerde omslag, gericht aan de organisatoren op hun adres. Het reglement staat ook op de website Kw.be. Deelneming aan de wedstrijd houdt in dat men zich onvoorwaardelijk akkoord verklaart met alle punten van dit reglement.

Artikel 12

De coördinaten van elke deelnemer worden geregistreerd bij Roularta Media Group en kunnen worden gebruikt voor promotionele doeleinden. U hebt toegangsrecht en verbeteringsrecht bij Roularta Media Group met betrekking tot deze gegevens. Elke bijkomende inlichting kan verstrekt worden door de commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Artikel 13

De organisatoren oefenen controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd en hebben definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop van de wedstrijd te waarborgen, kunnen zij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatoren toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit. Deze toevoegingen zullen gepubliceerd worden op de website Kw.be. In geen geval kunnen de organisatoren aansprakelijk gesteld worden voor deze handelingen.